Keresés ebben a blogban

2016. augusztus 8., hétfő

Móricz Zsigmond: LEVÉL A DAJKÁHOZ

LEVÉL A DAJKÁHOZ
"Adassék Katus asszonynak, Hodásziné porkolábnénak, nekem szerelmes leányomnak."
Így kezdődött az írás, ami be volt kötve a főlevélbe, amit a nádorispánné a lányának írott. Míg a fiatalasszonyka remegő boldogsággal betűzte anyja levelét, a másik teremben éktelenül sivalkodott a méltóságos gróf, a vármegye örökös főispánja, az ő három hónapos kisfia.
Borzasztó, mennyi baj a gyerekkel! És ha már Isten adta, hogy megjöjjön az örökös, akire születése percében már a legfőbb zászlósúri hivatalok és dicsőségek és roppant domíniumok vártak, hát s nem akar fejlődni! Hiába lesi kész örömmel az anyácskája, nem és nem nő a drága kis testecske. Ezer szerencse, hogy az édesanyja, maga a nádorispánné őnagysága és kegyelmessége, húsvétkor meglátogatta az újszülöttel dicsekedő anyát, s bölcs paranccsal jelentette ki, hogy ez így nem mehet, a gyerekhez dajka kell. Mindjárt ki is utalványozott egyet, mondván: "Van nekem Körmenden egy fiatal porkolábném, Hodásziné, az lesz neked jó. Gyermeke alig egy vagy két héttel öregebb, a nőszemély egészséges, bő tejű és jókedvű." S már lovas postát küldött érte, s még megvárta, hogy az asszony megérkezzék, csak akkor utazott Bécsbe, őfelsége a királyné udvarlására.
"Köszönetemet írom, minth szerelmes leányomnak - olvasta a levelet tovább az anya: - Értettem az embertűl, ki a levelet hozta, hogy gonosz kedvű vagy, igen bánkódol, sírsz is a te ott-maradásod miatt..."
- Megkeseredik a teje! - kiáltott fel bánatában az édes kis méltóságos asszonyka, s hálával volt eltelve, hogy az ő anyja még Bécsben is csak rajta s az unokán gondolkodik.
Most bejött a szobába az ura, a méltóságos és nagyságos gróf és várkapitány és egészben véve huszonnégy éves úr. Aki felől ülhet török, ahol akar, most csak egy fő gondja van: a gyerek. Akármit csinálnak, a dajka sír, a teje megkeseredik, s a kis gróf bőg.
- Jöszte csak - mondta felé repesve a felesége -, anyám ír, és levelet tett bé a dajkának is.
Sírva borult az ura vállára, mert nem bírja hallgatni a kicsi visítását. Hascsikarása van, csak attól tud ennyire éktelenül sivalkodni a szegény lélek. Keserű tej hascsikarást csinál.
Újra nekifeküdtek a levélolvasásnak, s némely szón el is vitatkoztak. Olvasni nem könnyű volt a levelet ez időkben.
"Azt is mondottad, hogy inkább akartad volna az porkolábné nevet viselned, hogysem, mint a dajka nevet."
A két szülő felcsillanó szemmel nézett össze. Igen, azt mondta a gaz dajka. Hiába látják el minden jóval, mégis nem akarja elfelejteni urát és otthon maradt kisgyermekét.
"Az porkolábné neven ne bánkódjál, jó leányom, mert most is ugyan porkoláb a te urad. Az dajka neven se bánkóggyál, hanem inkább hálát aggy az Úristennek, hogy ilyen fejedelem gyermekének kívánták szolgálatodat..."
- Híjjátok he Katus asszonyt - mondta a méltóságos asszonyka, mert már nem bírta kivárni a levél hatását. Már be akarta adni a dajkának a gyógyszert, hogy gyógyuljon meg, és legyen jókedvű, mert az lehetetlen, hogy egy ilyen egyszerű teremtés minden báját és bánatát el ne felejtse, ha a kegyelmes nádorispánnétól ily levelet kap, ily szép levelet és ily vigasztalást, hogy gondol rá, mikor oly sok dolga vagyon ott fel Bécsben, a királné oldalán...
Mikor a teletőgyű, morcos kis asszonyka bejött, nem bírta a fiatal úrnő, csak az első sort elolvasni neki, elöntötte a szemét a könny, s a levelet a keményebb szívű férfi vette át, s az olvasta. Mikor végig elolvasta, amit már ismertek benne, ránézett a dajkára, hát legnagyobb csodálkozására nem örvendett, és nem nevetett a dajka, hanem összehúzott szemmel és morózus pofával hallgatta. Még az ajkát is felduzzasztotta. Nem szólt rá semmit, csak olvasott tovább.
"Az nagyságos úr és az kegyelmes asszony a te szolgálatodat hiába nem hagyják, csak kérlek, jó leányom, ne sírj, és ne bánkóggyál, gonosz kedvű ne légy, hanem nagy jókedvvel, szerelemmel, vígan szolgálj a nagyság gyermeke körül..."
- Hallod? - mondta felzokogva a fiatal kegyelmes asszony. Ily fiatalon hogy tud valaki kegyelmes lenni, még alig tizennégy éveske múlt a drága.
De a dajkán még mindig nem látszott semmi megindulás. Közben az úr elolvasta a következő sort, s most már hangosan, könnyebben közölte, ami előtte volt:
"Én is hamarnak oda elmegyek, és az uradat is felviszem. . ."
Erre, mintha a nap kisüt, felragyog a dajka arca! Kis, kerek gömbölyűsége egész kicsillog, a két kezét összecsapja, és most már áhítattal fülel.
"...és ott minden jót megbeszélünk az kegyelmes asszonnyal, mert nektek mind uraddal együtt csak azt kell mívelnetek, amit én akarok..."
De a dajka csak avval az egy sorral maradt el, hogy "uradat is felviszem", s most azt kiáltotta el nagy örömében:
- Hodászit? Uramot?
- Igen, igen, te buta, hacsak nincs még egy urad.
De erre a Katus már a többire nem volt kíváncsi, elkezdett csapkodni két tenyerével, ahogy a kis madár veri szárnyával a kalitka falát, és csak kiabálja:
- Hodászit, uramot megkapom! És fiamot nem írja az öregasszony?
- Micsoda öregasszony, te ostoba! A főkegyelmes asszony!
- Fiamot nem írja, kis pujámat, a főkegyelmes öregasszony?
- Azt nem írja, de uradat írja. Uradat hozza. Pünkösdre elhozza uradat, ez nem elég? Olyan kis gyereket nem is lehet, az még nem is bírná ki a rázást az úton.
- Küldjenek érte engemet. Az én mejjemen...
- Te együgyű, és addig mi lenne a méltóságos kis gróffal?
- Igen, mi lenne?
Újra szomorú lett Katus asszony.
"...azért szerelemmel légy az úrfiú körül, hogy ezért én is mindenkoron jóval legyek tenektek. Isten minden jóval megtartson. Bétsben kelt, Szent Mihály-nap után májusban, 1556."
- Még most is gonosz kedvű vagy? - szólt rá keményen a méltóságos asszonyka, durcásan, hogy ilyen nagy jóságot nem siet meghálálni nevetésével és boldogságával.
De a dajka csak szemökbe pöki:
- Méltóságos asszonyka, maga nem is szoptatja a fiját, de azért nem sírna-e, ha elvennék magától, és elvinnék Körmendre?
A kis férj és a kis feleség megdöbbentek ezen a paraszt orcátlanságon, hogy a porkolábné hozzájuk meri tenni magát.
- Pedig lássa, jobb lett volna, ha inkább odahozzák a kis méltóságosat, és én mind a kettejüket örömest elszoptatgálom, mert van ám nekem tejem a kettejeknek is. Egyikre a kis kegyelmest, másikra a kis ejdest.
S rácsapott egy tenyerével egyik mellére, másikkal a másikra.
De a fiatal méltóságos nem nevetett vele, mert most a másik levelet olvasta, amit nekik küldött az anyósa, s abban azt, hogy: "Vigyázzatok, nem kelletik Katus asszonynak megmondani, hogy az ő fia már Istennél vagyon, mert ha megtudja, csak még jobban megkeseredik a teje, mitől Isten őrözzön. Csak legalább jókedvűen maradna az árva. Ha megyek, viszem urát csakugyan, hogy gondoskodhassanak új bimbózásrúl."
1937


2016. július 5., kedd

Énlaka Konferenciák - Lövey-Varga Éva : Népdalgyűjtés: Pali bácsi énekel

20160703 Zsolnay Fényfesztivál - Pécs - Kerekes Band 2

Fényfesztivál Pécs

2016 07 02 Zsolnay Fényfesztivál Pécs Történelmi Időutazás

20160703 Zsolnay Fényfesztivál - Pécs - Kerekes Band 2

20160703 Kerekes Band - Pécs - Sétatér - Zsolnay Fényfesztivál

2016. június 9., csütörtök

Château de Val, Les Fontilles, 15270 Lanobre, Cantal, France.

Dr. habil. Visy Zsolt professzor emeritus Énlaka kiállításának megnyitója 2. rész- Dr. Andrásfalvy Bertalan professzor - vágatlanul - 2013 Pécs - Exhibition opening of Énlaka

Dr. habil. Visy Zsolt professzor emeritus Énlaka kiállításának megnyitója 3. rész 2013 Pécs - Exhibition Opening of Énlaka

Filmajánló a VI. Magyar Világtalálkozó eseményeiről – (válogatás)

Filmajánló a VI. Magyar Világtalálkozó eseményeiről – (válogatás)


-        Riportfilm a VI. Magyar Világtalálkozó Díszünnepségéről – Budapest, Uránia Nemzeti Filmszínház, 2016, május 17.(KissFilm Stúdió)


-        Magyarnak lenni jó  - riportfilm a Díszünnepségről ( Globo Tv)


    

Riportfilm az ópusztaszeri-szegedi programról – VI. Magyar Világtalálkozó, 2016, május 16.(KissFilm Stúdió);


-        George Pataki, New York állam volt kormányzójának video üzenete  a VI. Magyar Világtalálkozó résztvevőihez


-        Magyar Televízió Híradó – (május 17. 19.30., 20.14.)

-        Böjte Csaba imája a világ magyarságáért a Világfaluban - VI. Magyar Világtalálkozó, Világfalu, 2016, május 21.( Közéleti Gazdasági Krónika)


A Világtalálkozó dala – Világvándor (Hazavárunk)-
- Díszvendég: Latin-Amerika – riportfilm a Világfaluról (Globo TV)-        Kocsis Fülöp görög-katolikus érsek, metropolita áldása  a Díszünnepségen – Uránia Nemzeti Filmszínház, 2016, május 17. .( Közéleti Gazdasági Krónika)


-        Ausztrália magyarok köszöntője a VI. Magyar Világtalálkozó résztvevőihezEzer torokból a 10 legnépszerűbb örökzöld - riportfilm – Világfalu, 2016, május 21. – (KissFilm Stúdió)
-        Test-szellem-lélek kerekasztal beszélgetés – Világfalu, 2016, május 21. (Cserép Anikó felvétele)

-        A Magyar Televízióban a VI. Magyar Világtalálkozóról


-        ECHO TV-ben a Világfalu 
                         
                     https://www.youtube.com/watch?v=XK4PbKAn0Nw


-        A Világtalálkozó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei programjáról képekben –  (Csengeri TV)

  A Világklub békedala: Mondd miért?! (Dal a békéért)-
-        A Világtalálkozóról a Zuglói Televízióban-        Riportfilm a Tudóskonferenciáról – Kőrösi Mária műsora - Hatoscsatorna


-        Aranylemezen a VI. Magyar Világtalálkozó dala, a Világvándor (Hazavárunk) –


-        Falusi lakodalmas műsor - Világfalu, 2016, május 22.(KissFilm Stúdió)


Festők utcája a Világfaluban – 2016, május 21-22.  

                                   https://www.youtube.com/watch?v=moO-UQC108Q

Kórustalálkozó a Világfaluban  - 2016, május 22.
                                   

Interjú Ilosvay Gusztávval, az Ausztráliai Magyar Rádió tulajdonos-szerkesztőjével   

                                    https://www.youtube.com/watch?v=0u_EtQv90no

-        Interjú dr. Czeglédi Józseffel, a Társadalmi Párbeszéd Fórum elnökével

 

https://www.youtube.com/watch?v=2KCEgWigSLQ&feature=youtu.be

 

-        Vendégünk Czuh János, a Világtalálkozó sajtófőnöke   - (Bonum Tv)

-        Néptáncműsor a Világfaluban - 2016. május 22. (Közéleti Gazdasági Krónika)


-        Riportfilm a kiállítókról a Magyar Világtalálkozón

                         https://www.youtube.com/watch?v=aOBMWtginlE

-        A szív ritmusára - a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat a Világfaluban  (Közéleti Gazdasági Krónika)
-        Néptánccsoportok a Világfaluban – (Közéleti Gazdasági Krónika)
-        Falusi lakodalom ( Közéleti Gazdasági Krónika)
-        Riport a Világtalálkozóról  - (Szécsény TvFrady Endre: Index-Mensa focimeccs

Frady Endre:
Mensa-Index focimeccs

Tizenhármat vert az óra
S Mensa-Index rangadóra
Bíró sípszava volt a jel,
S indult szörnyű derbi, jaj, el!

Miként pampát ural bölény,
Úgy zajlott a Mensa fölény
Első félidőben főleg,
Pont, mint  Chuck Norris, ha ő leg.

Imádkozott Index: „Abbá,
Atyám tedd szorosabbá!”
S miként sörényül a ló haj,
Úgy teljesült fenti óhaj:

Frady Endre kapujába
Négyet rúgott Index lába.
Ámde szerencsére elöl
Mensa minden reményt elöl:

Vörös mezes IQ center
Gólt lő és verés kenter.
Sört isz' s kiált minden gége:
Tíz-négy lett a derbi vége!

„A második félidőben kapusként tevékenykedő Frady Endre sajnos áldozata lett a TELJESEN VÉLETLENÜL fellazult védekezésünknek, a gólokról nemigen tehetett, ezúton is elnézést tőle :)” /részlet Dede György, Mensa HungarIQa ideiglenes labdarúgó szövetségi kapitánya értékeléséből/

„A mágikus Frady Endre teljesen megdelejezett minket! Ha ő nincs, meg az én falábam, akkor húsz-tízre nyerünk! Így viszont a Csúcs Sörözőben szögre akasztom az immár örökre besült góllövő cipőmet!” /Zsurnaliszta Zsadány, az Index ex-centere/

„Én úgy értesültem, hogy kapusnak csak az alkalmas, akinek valami flúgja van, különben nem örülne annak, ha rajta csattannak a bombaerős lövések. A költészete alapján Frady Endre tökéletes kapus lehet, hiszen ennyi eszement elmeroggyantság egyetlen emberben ritkán fordul elő. Anyám szerint kapusnak lenni nem jó, mert hajnalban is fel kell kelni beengedni a duhaj lakókat, de hát ő ennyi futball ismerettel legfeljebb a magyar televízióban lehetne szakkommentátor. Frady Endrének meg mindannyiunk érdekében azt kívánom, hogy a jövőben verselés helyett inkább tizenegyeseket védjen! A nagy arcával!” /Puzsér Róbert, kritikus/

„Sületlen témájú zagyva őskáosz gyógyegér rímekkel telebüdösítve. NEM ENG.!” /Akarnoki Analfabetika, OKJ-s képzésű főcenzor/

„Irodalom érettségin csak úgy engedtem át egy kegyelem kettessel ezt az elfajzott fűzfapoétát, hogy megígértettem vele, hogy akkor sem ír verset, ha százan bíztatják rá! Hát nem átvert?! Bár az is igaz, hogy ezeket a valamiket nehéz lenne versnek nevezni. Én mindenesetre mosom kezeimet és korengedménnyel előnyugdíjaztatom magam. A Frady Endrés tanéveim a veszélyességük miatt ugyanis triplán számítanak.” /Pilátus Pacalné Ragrím Regina, nyugalmazott középiskolai magyartanár és illegális pálinkafőző/

„Korát messze megelőző igazi XXIII. századi atompoézis! Önfeledt jövőbemutatás, szikrázó cselekményvezetés, akciódús mélylélektani könnyűbúvárkodás! Külcsín és belbecs szinergikus szimbiózisa! Igazi katatónikus katarzislíra! Wow!” /Puccolán Pitkinné Agyérgörcs Atavisztika, a Jajongó Jövőkép Journal c. hetilap Fölöttébb Tematikus Cikkek (FTC) rovatának lektora/

„Mensásnak túl okos, Indexesnek túl konzervatív, játékvezetőnek túl éleslátó, labdának pedig túl kemény és rugalmas vagyok, így ezen a meccsen nem vettem részt. Helyette terrorista bandákat vertem agyon a homlokráncaimmal.” /Chuck Norris/

több képpel illusztrálva:


+ BÓNUSZ TREKK – ugyanaz másképp:

Frady Endre:
Index-Mensa focimeccs

Index s Mensa csapatai
Sportszerűek s nem kell TAJ-i
Kártya, se nem rohammentő,
S örül az Úr odafent Ő.

Amatőr a meccs és cash-nek
Nyoma sincs, ha gólok esnek,
Ám profi a mentalitás,
S szinte nincs helyzet, mi vitás.

Labda ilyen meccset szeret,
S kár, hogy kész az EB keret,
Páran innen beférnének...
Ám nem erről szól ez ének.

Végeredmény szinte mindegy,
Hisz’ a pályán lévők mind egy
Labdarúgó óli alom.
Focizz boldog birodalom!

Dr. habil. Visy Zsolt professzor emeritus Énlaka című kiállításának megnyitója 1. rész 2013 Pécs - Exhibiton opening of Énlaka

Felhívás

Kedves Alkotó, Olvasó! Szeretettel várom alkotásaidat, a folyamatosan bővülő oldalainkra. 


 tollforgato.lap@gmail.com

tollforgato.lapcsoport@gmail.com

tollforgato.toertenelmi@gmail.com