Keresés ebben a blogban

2010. május 2., vasárnap

Életrajzok - Dr. Szathmári István

Szathmári István szakmai önéletrajza

Született: Kisújszállás, 1925. február 20.
ISKOLAI VÉGZETTSÉG
1952: Budapesti Tanárképzı Fıiskola, orosz nyelv és irodalom szakos általános iskolai
szaktanári oklevél
1949: Debreceni Egyetem magyar–francia–német szakos középiskolai tanári diploma
TUDOMÁNYOS FOKOZATOK
1996: az MTA doktora (a nyelvtudományok doktora)
1964: a nyelvtudomány kandidátusa
1948: Debreceni Tudományegyetem, bölcsészdoktori oklevél (magyar nyelvészetbıl)
MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK
1995–: professor emeritus az ELTE-n
1994–: fıiskolai tanár a székesfehérvári Kodolányi János Fıiskolán
1983–1989: vendégprofesszor a Helsinki Egyetemen
1975–1979: az ELTE dékánja
1975–: ELTE: egyetemi tanár
1970–1975: az ELTE dékánhelyettese
1965–1975: ELTE: egyetemi docens
1964–1970: félállású docens a Szegedi Egyetem Magyar nyelvészeti tanszékén
1955–1965: ELTE: egyetemi adjunktus
1951–1955: Idegen Nyelvek Fıiskolája, tanszékvezetı fıiskolai tanár
1948–1951: Debreceni Közgazdasági Gimnázium, középiskolai tanár, közben az iskola
kollégiumában nevelıtanár és egy évig igazgató
OKTATÓMUNKA
1995–: ELTE: speciális kollégium, stilisztikai és proszeminárium; a PhD keretében a
stilisztikai alprogram vezetése (ugyanott elıadások) és a 35 tagú országos Stíluskutató
Csoport irányítása – közben stilisztikai szeminárium a Kodolányi János Fıiskolán és a
Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
1955–1995: az ELTE-n elıadások és szemináriumok a magyar nyelv történetébıl, a
magyar irodalmi nyelv kialakulásából, stilisztikából, nyelvtudomány-történetbıl –
közben a Helsinki Egyetemen a magyar nyelv és irodalom szak elindítása, továbbá
elıadások, szemináriumok a magyar nyelv történetébıl, leíró nyelvtanából, fonetikából és
stilisztikából
1951–1955: az Idegen Nyelvek Fıiskoláján az angol, francia, német és orosz oktatását
támogató leíró nyelvtani, fonetikai, stilisztikai tárgyak megalapozása (elıadások,
szemináriumok; jegyzetek elkészítése)
1948–1951: A magyar nyelv és irodalom, valamint a német és orosz nyelv oktatása a
gimnáziumban
TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG
Fı kutatási területei
• A magyar irodalmi nyelv (sztenderd) általános kérdései és története máig.
Vizsgálta a 16–17. századi nyelvtanokat, továbbá a Károli-biblia, a 17. század, a
Rákóczi-kor, Mikes, Faludi, a reformkor, a századforduló stb. nyelvét.
• A magyar stilisztika. Igyekezett kiépíteni – könyveiben és dolgozataiban – a
funkcionális stilisztikát, kitérve a stilisztika – és a stílustörténetre is.
• A felvilágosodás és a 18. század nyelvi élete. A mátrafüredi francia nyelvő
kollokviumokon és azokon kívül kutatta a felvilágosodás hatását a
nyelvtudományra és a nyelvi tudatosodásra.
• Nyelvtudomány-történet. Foglalkozott általános kérdésekkel, egy-egy nyelvtudós
életpályájával, egyes korszakokkal és a teljes magyar nyelvtudománnyal.
• Foglalkozott továbbá a mai magyar nyelv grammatikai, stilisztikai, helyesírási és
nyelvhelyességi kérdéseivel, valamint jelentek meg nyelvtörténeti, dialektológiai,
kontrasztív nyelvészeti, irodalomtörténeti és hungarológiai jellegő tanulmányai.
SZERKESZTİI TEVÉKENYSÉG
1970-tıl szerkeszti az ELTE nyelvészeti tanszékeinek az idegen nyelvő évkönyvét:
Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio
Linguistica. Eddig 25 kötet látott napvilágot. Ezenkívül az általa szerkesztett könyvek
száma 30 körül van.
TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG, NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
Magyar Nyelvtudományi Társaság (alelnök)
Magyar Nyelvtudományi Bizottság (tag)
Magyar nyelvi bizottság (tag)
A Magyar Nyelv szerkesztıbizottsága (tag)
Societas Uralo-Altaica, Göttingen (tag)
Suomalais-ugrilainen Seura, Helsinki (tag)
Societas Linguistica Europaea, Kiel (tag)
Société du XVIIIe siècle, Paris (tag)
NYELVTUDÁS
francia
német
orosz
latin
finn
SIKERES PÁLYÁZATOK
Az 1990-es évek közepétıl a Stíluskutató Csoport az OTKA-pályázat segítségével
mőködik.
1990-tıl az Annales kötetei szintén az OTKA-pályázat elnyerésével jelentek meg.
KITÜNTETÉSEK
2004: Bárczi-díj
2004: Nagykunságért díj
1997: Pais Dezsı-díj
1997: Lırincze-díj
1994: Pro Urbe Kisújszállás
1991: Déry-díj
1980: Pro Universitate
1979: Az ELTE arany emlékplakettje
1978: A Munka Érdemrend arany fokozata

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!