Keresés ebben a blogban

2009. október 4., vasárnap

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázata

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium pályázata
Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet a 2009. március 1. és 2010. március 31. közötti időszakra. A Szakmai Kollégium alkotói támogatást nyújt bölcseleti és tudományos ismeretterjesztő, valamint a környezetkultúrát fejlesztő művek megírására.Pályázati felhívások

Az NKA pályázatainak kiírása, ezen belül a pályázati célok megfogalmazása – a törvényben megfogalmazott célok, a Bizottság iránymutatásai és a rendelkezésre álló pénzkeret figyelembevételével az állandó szakmai kollégium, továbbá az alkalmanként létrehozott ideiglenes kollégiumok feladata.

A miniszter a rendelkezésére álló pénzkeret terhére szintén jogosult pályázatot hirdetni, amelynek bírálatára az érintett szakmai területek képviselőiből álló testületet kérhet fel, vagy a döntést előkészítő szakértői testületet vehet igénybe. A miniszteri pályázatok lebonyolítási rendjét esetenként a miniszter szabályozza.

A pályázati felhívásokkal kapcsolatos lényeges tudnivalók:

A pályázati kiírás tényéről, ezen belül a pályázatot kiíró kollégium megnevezéséről, a pályázat benyújtási határidejéről, valamint a pályázati felhívás teljes szövegének elérhetőségéről legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon legalább egy országos napilapban tájékoztató közleményt kell megjelentetni. A pályázati felhívás teljes szövegét az Alap portálján legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 30. napon közzé kell tenni. A pályázati felhívást az NKA Hírlevele című kiadványban meg kell jelentetni. Meghívásos pályázat esetén csak a pályázati felhívás megjelentetése kötelező, legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 7. napon az Alap portálján. (NKA hatályos végrehajtási rendelete 18. § (4) bekezdés.)

A tájékoztató közleményeket az Igazgatóság a Népszabadság című országos napilapban tesz közzé. Emellett közleményeink, felhívásaink megtalálhatók a Hivatalos Értesítő című hetente megjelenő kiadványban és a www.kultura.hu honlapon is.

Pályázat benyújtása

Pályázni az NKA Igazgatóságának tárgyévre kiadott pályázati adatlapján lehet. Az adatlap az NKA portálján kitölthető formátumban érhető el (www.nka.hu).

Amennyiben a felhívás on-line benyújtást ír elő, úgy az adatlap a portál „aktuális pályázatok” pontján érhető el.

Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Egy "Portál adatlap azonosítót" csak egy pályázathoz lehet felhasználni! Az adatlapokat csak az NKA portálján lehet kitölteni. Az Igazgatóság csak az így készült adatlapokat fogadja el, az előírt mellékletekkel együtt.

Szerződést az NKA Igazgatósága csak a tartalmi és formai szempontból egyaránt helyes és támogatott pályázatot benyújtó pályázóval köt. Ennek érdekében az adatlap kitöltése során használja a kitöltési útmutatót!

A pályázatot egy példányban kell benyújtani, kivéve amennyiben a felhívás másként nem rendelkezik.

A pályázati adatlap kitöltése során nagyon fontos a kollégium és a pályázati cél pontos megjelölése.

A szakmai kollégiumok által kiírt pályázati lehetőségekre a pályázatokat a felhívásban MEGJELÖLT IDŐPONTIG kell beküldeni. (Tehát nem addig feladni.)

Pályázatokat az alábbi postacímre kell küldeni: H – 1388 Budapest, Pf. 82

Tudnivalók költség-jogcímekkel kapcsolatban

Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni, úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

Alkotói támogatás igénylése esetén a pályázati adatlap költségvetési részének 4.1.1 pontjában a költség jogcímek oszlopban "alkotói támogatás" jogcímet kell beírni. Egyéb, az alkotáshoz szükséges költség jogcímeket, a pályázathoz csatolt részletes költségvetésben lehet megadni.

Pénzügyi lebonyolító

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie

  1. külföldi székhelyű pályázónak,
  2. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amennyiben nem rendelkezik saját adószámmal és számlaszámmal.

Lebonyolító magyarországi székhellyel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. Egyéni vállalkozó nem!
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó szerv a lebonyolítója.

Jogi dokumentáció

  1. pályázó/lebonyolító a pályázat beadásakor köteles benyújtani jogi dokumentációját az adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató követelményei szerint,
  2. Azok a pályázók (lebonyolítók), akiknek a Nemzeti Kulturális Alapnál tárgyévben már volt benyújtott és támogatott pályázatuk, illetve szerepelnek a megalakulást igazoló okirat benyújtása alól
    mentesülő intézmények listáján (lsd. NKA-portál), és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, az alapítást igazoló dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.
  3. Alapító okiratuk másolatát csak változás esetén kötelesek mellékelni azon intézmények, amelyek az NKA portálja pályázatok menüpontjának megnyitásával a Megalakulást igazoló okirat benyújtása alól mentesülő intézmények listája címsor alatt szerepelnek.

Köztartozás-igazolás

Támogatás nem folyósítható annak, akinek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása van. A köztartozásra vonatkozó nyilatkozatának valódiságát az Igazgatóság az adatlapon tett hozzájárulása alapján ellenőrzi.

Amennyiben a támogatás utalásához szükséges, úgy a köztartozásra vonatkozó nyilatkozat valódiságát igazolhatja a támogatott úgy is, hogy saját maga szerzi be az igazolásokat. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem illeti meg az illetékmentesség, úgy ebben az esetben az eljárásra vonatkozó illeték leróvása újból kötelező.

A törvényi rendelkezés alkalmazásáról a pályázati adatlap és a kitöltési útmutató együttesen ad részletes eligazítást.

Az NKA Igazgatósága nem köt szerződést azzal a támogatottal, aki nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek.

Kiadványok támogatása

A hazai kérelmezőnek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány-benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Köteles-példány osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302 szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

Egyéb rendelkezések

A pályázati felhívásban meghatározott felhasználási jogcímektől való eltérést a pályázónak indokolnia kell. Az Alapból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra (a kulturális örökségvédelmi célú támogatás kivételével) törzstőke-, illetve alaptőke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható.

Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a támogatási összeg legfeljebb 5%-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázat elbírálása

Az Igazgatóság a kollégium döntéséről - támogató döntés esetén a Bizottság elnökének kifogást nem emelő nyilatkozatától, nyilatkozattétel hiányában pedig a kifogásra biztosított határidő leteltétől számított - 10 napon belül értesíti a pályázókat.

A döntés felülbírálatára nincs lehetőség.

A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, CD, DVD stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. Azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(327-4444, 327-4445 telefonszámokon)
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 8.30–16 óráig; pénteken 8.30–13 óráig.

NKA Igazgatósága

Frissítve: 2009. január 9. péntek

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!