Keresés ebben a blogban

2009. november 7., szombat

Pályázati felhívás a rendszerváltásról

Pályázati felhívás a rendszerváltásról

Kiírás: A Magyar Történelmi Társulat az MTA Történettudományi Intézetével, az MTA Politikai Tudományok Intézetével, a Politikatörténeti Intézettel, az 1956-os Intézettel, az ELTE Bölcsészettudományi Kara Történeti Intézetével közösen pályázatot hirdet a rendszerváltás történetének feltárására.
A pályázat célja, hogy hozzájáruljon a rendszerváltás dokumentumainak összegyűjtéséhez és feldolgozásához, előmozdítsa történetének minél teljesebb megírását.
A feldolgozandó témák időhatára: 1987-1994
Javasolt témakörök:
- Politikatörténeti síkon: a rendszerváltás politikatörténetének részletei az ellenzék programatikus fellépésétől, a többpártrendszer kialakulásától, a kormányzó MSZMP-n belüli reformkényszertől és hatalmi harctól a kerekasztal-tárgyalásokon, a Magyar Köztársaság kikiáltásán, az 1990. tavaszi országgyűlési választásokon át az első demokratikus jogállami parlament és kormány működésével, az egyes pártok tevékenységével bezárólag; a rendszerváltás helyi szinten, a szakszervezetek és az érdekegyeztetés, a külpolitikai orientáció megváltozása - a visszaemlékezések és a források tükrében;
- Állam- és jogtörténeti síkon: a jogállami intézményrendszer megteremtése, a rendszerváltó törvényhozás (az alkotmánymódosítás, a sarkalatos törvények és a jogállamiságot megteremtő más törvények elfogadása, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőség és egyéb új intézmények működésének kezdetei), önkormányzatok - helyi hatalom;
- Gazdaságtörténeti síkon: a gazdasági válság, az ipari struktúra megváltozása, az iparvállalatok privatizálása (akár csak egy-egy vállalat sorsa), a külföldi tőke szerepe, az agrárpolitika és következményei (akárcsak egy-egy mezőgazdasági termelőszövetkezet története), az adósságválság és a pénzügypolitika, a bankrendszer átalakulása, a részleges kárpótlás, változások a kereskedelmi szférában;
- Társadalomtörténeti síkon: a rendszerváltás következményei a társadalmi struktúrában, a foglalkoztatásban, az életszínvonalban; az új elit létrejötte, munkanélküliség - kényszervállalkozások, az életmódváltozás kényszere, a fejlődő és az elmaradott térségek társadalomrajza;
- Kultúrtörténeti síkon: a kulturális elit a rendszerváltás időszakában, változások egy-egy kulturális intézmény történetében, az irodalmi, a művészeti életben, az oktatásban, a sajtóban.
A kézirat terjedelme minimum 2 szerzői ív, maximum 10 szerzői ív lehet (1 szerzői ív 40 000 karakter).
Műfaja szerint beküldhető még meg nem jelent monográfia, tanulmány, visszaemlékezés, forrásgyűjtemény.
Pályadíjak:
I. díj (1 db) 250 000 Ft; II. díj (2 db) 150 000 Ft; III. díj (3 db) 100 000 Ft
A pályázatot meghirdető intézmények elősegítik a legszínvonalasabb pályaművek megjelentetését.
A pályaművek egy példányban kinyomtatott formában, papíron és egy példányban elektronikus formában, CD-n vagy floppyn küldendők be a Magyar Történelmi Társulat címére: 1014 Budapest, Úri u. 53. vagy 1250 Budapest, Pf. 9.
A pályázaton bármely szerző részt vehet. A pályázat titkos. A műveket jeligével kell ellátni, a szerző neve, foglalkozása, lakcíme zárt borítékban mellékelendő a pályázathoz.

Beérkezési határidő: 2009. december 31.

Eredményhirdetés: 2010. május

További információ: www.polhist.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!