Keresés ebben a blogban

2011. január 31., hétfő

Fehér Erzsébet önéletrajza

Fehér Erzsébet önéletrajza

Munkakör: egyetemi docens

Munkáltató szervezeti egység: Mai Magyar Nyelvi Tanszék

1953–1957. ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar–történelem szak

1971–1974. MTA aspirantúra

MUNKAHELY, BEOSZTÁS, MUNKAKÖR

1957–1960. ELTE BTK XIX. századi Irodalomtörténeti Tanszék és az MTA
Irodalomtörténete Intézete; szerzıdéses gyakornok.
Feladatkör: Oktatás (gyakorlatvezetés): a XIX. század második felének
irodalomtörténete; A magyar irodalomtörténeti bibliográfia munkálataiban való részvétel:
anyaggyőjtés és -rendezés

1960–1974. Petıfi Irodalmi Múzeum; muzeológus.
Feladatkör: A József Attila-különgyőjtemény kezelıjeként a győjtemény tudományos
irattári rendjének kialakítása, győjteménygyarapítás, hazai és nemzetközi kutatószolgálat,
kritikai szövegkiadás és dokumentumok közzététele. (Kötetben megjelent kiadványok:
József Attila Összes Mővei IV. kötet. 1967; József Attila Válogatott levelezése 1976;
Vágó Márta: József Attila. 1975, 1978; Attila József sa vie et sa carriere poetique. 1978.)
Kiállitás rendezések: hazai és külföldi József Attila-kiállítások, Szabó Lırinc
emlékkiállítás 1967.

1975. január–augusztus 31. általános iskolai tanár

1975. szeptember 1-jétıl ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék; tudományos
munkatárs, fımunkatárs, docens

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Stilisztika és szövegnyelvészet

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Irodalmi stilisztika; ezen belül: a stílustörténet és a mőfajelmélet összefüggései,
kiemelten a klasszikus magyar avantgárd mőfaji vonatkozásai; az irodalmi mőelemzés és
a stílusvizsgálat elméleti és módszertani kérdései; a stilisztika tudománytörténete.

2. Szövegnyelvészet; ezen belül: a szöveg mint nyilatkozat pragmatikai kérdései; a
magyar szövegkutatás tudománytörténete.

1 megjegyzés:

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!