Keresés ebben a blogban

2010. február 9., kedd

Életrajzok - Dr. Imre Mihály

Dr. Imre Mihály
habilitált egyetemi tanár
D.Sc.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Témavezetés
Publikációs lista


Fokozatok (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ. (1976)
CSc (1994)
DSc (2006)
Habilitáció:
habilitált (2001)
Beosztások:
adjunktus (1988-1995)
docens (1995)
Kutatási területek:
a reneszánsz, a reformáció és a barokk korának irodalma
Diploma:
magyar nyelv és irodalom - történelem szakos középiskolai tanár (JATE - Szeged, 1970)
Nyelvtudás:
latin, német, francia
Közéleti tevékenység:
az OTKA Irodalomtudományi Szakbizotság zsűritagja (1997-2000)
Egyetemi közéleti tevékenység:
Szaktanácsadó a BTK Tanárképzési Kollégiumban (a tanári képesítő vizsga követelményrendszerének kidolgozása, a képesítő vizsgák felügyelete) (1992-2002)
Intézeti közéleti tevékenység:
végzős magyar szakos hallgatók tanítási gyakorlatának és zárótanításaik felügyelete (1992-2002)
Munkahelyek:
Bethlen Gábor Gimnázium, Hódmezővásárhely, gimnáziumi tanár (1970-1981)
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, Szeged, főiskolai adjunktus (1981-1988)
KLTE majd DE BTK Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet (1988-)
Vendégoktatás:
Babes-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Tanszék (egy-egy hónap 1997 és 2000-ben)
Elérhetőség:
főépület, 302. szoba
tel.: 52/512-900/22498
fax: 52/512-934
e-mail: imrem@puma.unideb.hu
Fogadóórák:
kedd 13.00–14.00 302
csütörtök 10.00–11.00 302


DR. IMRE MIHÁLY SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

1946. június 10-én születtem Hódmezővásárhelyen. Sikeres egyetemi felvételim után egy éves sorkatonai szolgálatomat töltöttem, majd 1965-ben megkezdtem tanulmányaimat Szegeden a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar-történelem szakán. 1970-ben szereztem magyar-történelem szakos tanári diplomát, ezt követően Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Gimnáziumba pályáztam sikeresen és ott tanári állást nyertem el. 1970-1981 között e nagy hagyományú iskolában dolgoztam s itt alakultak ki tudományos terveim s tettem meg az első szakmai lépéseket. Ébredő szakmai érdeklődésemet szerencsére bátorították tudóstanár kollégáim s csakhamar a régi magyar irodalom tanulmányozásába kezdtem. 1975-ben készítettem el bölcsészdoktori értekezésemet Szenci Molnár Albert egy pályaszakaszának vizsgálatából, amelyet Summa cum laude védtem meg a József Attila Tudományegyetemen.
Ezt követően rendszeresen végeztem tudományos munkát és folyamatosan jelentek meg nyomtatásban tudományos közleményeim. 16-18. századi iskola- és helytörténeti, művelődéstörténeti kutatásokat végeztem, amelyek a készülő várostörténeti monográfia részét képezték. Alapvetően a 16-18. századi régi magyar irodalom foglalkoztatott a továbbiakban is és már ekkor kialakult évtizedeken keresztül elkísérő kutatási témáim jelentős része. Szőnyi Benjamin életművének vizsgálata hívta föl a figyelmemet a fiziko-teologizmus 18. századi jelentőségére, kapcsolatára a pietizmussal. Szenci Molnár-kutatásaimat kisebb-nagyobb megszakításokkal azóta is folytatom, ezt bizonyítják a tárgykörben tartott előadásaim, publikált tanulmányaim. 1976-tól a JATE Régi Magyar Irodalom Tanszékének óraadó tanára voltam. 1981-ben sikerrel megpályáztam Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Irodalom Tanszékén meghirdetett adjunktusi állást, ahol 1988 februárjáig dolgoztam. Új munkahelyemen régi magyar irodalmat oktattam, részt vettem a Tanszék oktatási-tudományos feladataiban, diákköri munkájában. Ekkoriban kezdett érdekelni a toposzkutatás, amelyhez bátorítást kaptam Tarnai Andortól és Klaniczay Tibortól. Ebben a témában kandidátusi értekezés elkészítéséhez kezdtem. Bekapcsolódtam az MTA Reneszánsz-Barokk Kutatócsoportjának munkájába, konferenciáin részt vettem, előadásokat tartottam.
1988-ban meghívást kaptam a KLTE Régi Magyar Irodalom Tanszékére, ahová 1988 februárjában kerültem adjunktusi beosztásba. 1988-1991 között ingáztam, majd 1991-ben családommal Debrecenbe költöztem. Feleségem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára, 19 éves lányom egyetemi hallgató, 15 éves fiam gimnazista. Kutatási és munkakörülményeim lényegesen javultak, bekapcsolódtam a Tanszék oktatói és tudományos programjaiba. Folytattam a toposzkutatást és 1992-re elkészítettem „Magyarország panasza – A Querela Hungariae toposz a 16-17. század irodalmában” c. kandidátusi értekezésemet, amelyet 1993 őszén sikeresen megvédtem, 1994-ben egyetemi docensi kinevezést kaptam. Disszertációm részleteit különböző szakmai konferenciákon ismertettem, azokat publiklátam, az értekezés 1995-ben önálló könyv formájában meg is jelent. Eddigi kutatási témáim mellet újabb kérdéskör kezdett foglalkoztatni, a toposzkutatás tapasztalatai irányították figyelmemet a retorikatörténeti vizsgálatokra. E retorikai irodalom magyar nyelven szinte hozzáférhetetlen. Az egyre erősödő szakmai érdeklődés fontossá tette ezen retorikai műveltség alapműveinek – vagy legalábbis fontos részleteiknek – magyar nyelven való közreadását. Ez ösztönzött egy olyan antológia elkészítésére, amely bőséges válogatást ad közre mindebből a reneszánsztól kiindulva a 17. század közepéig. A reneszánsz-későreneszánsz kötetben helyet kapott egy négy ívnyi bevezető tanulmányom, szerkesztésemben, sajtó alá rendezve mintegy 28 ívnyi válogatás a legfontosabb és legjellemzőbb 16–17. századi latin nyelvű retorikákból szövegértelmező jegyzetekkel, fogalomtárral együtt. A kötetet a Kossuth Egyetemi Kiadó a „Csokonai Universitas Könyvtár– Források” sorozatában jelent meg 2000-ben. (A kötet második javított, bővített kiadása 2003-ban jelent meg.) A retorikai antológiát szinte minden hazai bölcsészkaron tankönyvként használják.
1994 óta szoros szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetével, amelynek során hallgatóikat fogadtuk folyamatosan PhD programunkban, vendégtanárok látogattak el Kolozsvárra. 1996-1998-ben két alkalommal én is jártam Kolozsvárott vendégtanárként, amelynek során előadásokat tartottam és kutatásokat folytathattam az ottani Akadémiai és Egyetemi Könyvtár, valamit a marosvásárhelyi Teleki-téka kéziratos anyagában és a régi nyomtatványokat vizsgálhattam. Fontos az erdélyi jelentős tudományos gyűjtemények anyagának – különösen a puritanizmus irodalmának – szisztematikus föltárása és publikálása, amelynek végzésére Tanszékünk kutatócsoportot hozott létre. Részt veszek az Intézet PhD képzési programjában, 3-4 hallgató doktori disszertációjának elkészítését irányítom. Jelenleg is témavezetője vagyok több készülő doktori értekezésnek (Mikó Gyula, Tóth Zsombor, Fazakas Gergely, Luffy Katalin). Továbbra is szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a kolozsvár Babes-Bolyai Egyetem doktori iskolájával. (Gábor Csilla, Egyed Emese) Retorikatörténeti kutatásaimban fontos szerepet játszottak a doktoriskola tagjai, részint fordítóként kapcsolódtak be a munkába, részint az anyaggyűjtésben, bibliográfi elkészítésében segítettek.
Hetente tartunk foglalkozást doktorandusainknak, ahol előre kialakított tematika megbeszélése, feldolgozása zajlik. A vezetésem alatt készülő doktori értekezések részletei rendszeresen megjelennek szakmai folyóiratokban, tanulmánykötetekben, szerzőik pedig konferenciákon szerepelnek előadásaikkal. Fontos körülmény, hogy doktoriskolánk szakmai kapcsolatot épített ki Graeme Murdock-kal (University of Birmingham, UK) és az angliai puritánizmus kutatóműhelyeivel, ennek eredményeként kutatóúton és konferencián vett részt Angliában Fazakas Gergely és Csorba Dávid. Ugyancsak szoros szakmai kapcsolat épült ki a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekkel és a körülötte csoportosuló német reneszánsz-barokk kutatócsoporttal. ( Prof. Wilhelm Kühlmann-Heidelberg, Prof. Anton Schimdling- Tübingen, Prof. Bodo Gutmüller - Marburg) Szakmai konferenciákon veszünk részt, és publikálunk németországi kiadványokban. Doktoriskolánk kutatómunkájának támogatására 2004-ben húszmillió forint értékű OTKA-pályázatot nyertünk el. 1997-ben elnyertem a Széchenyi-ösztöndíjat. Részt veszek a szakmai közéletben, hazai és nemzetközi konferenciákon, rendszeresen vagyok bizottsági tagja, kandidátusi, PhD, akadémiai doktori védéseknek. Az OTKA Irodalomtudományi Szakbizottságának tagjaként dolgoztam 1997-2000 között, majd 2001-2004 között az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának voltam a titkára és vettem részt tudományszervezési-pályázati-bírálati feladatok végzésében.
1999. októberében a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek tudományos ösztöndíjasaként folytathattam kutatásaimat Németországban. 2000 őszén habilitációs értekezésként benyújtottam elkészült retorika könyvemet: Retorikák a reformáció korából. 2001. február 15-én sikeresen habilitáltam a Debreceni Egyetemen, előadásaim címei: A magyar késő-reneszánsz irodalmi műveltségének összegezője: Szenci Molnár Albert, A retorika, mint a reformáció irodalomelmélete, Der Topos „Querela Hungariae” in der Literatur des 16-en Jahrhunderts. 2001. szeptember 24 - 26 között részt vettem Wolfenbüttelben a Herzog August Bibliothekben rendezett Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance c. konferencián , ahol Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit címmel tartottam előadást. 2002-ben eredményesen pályáztam a Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) pályázatát, ennek keretében két hónapot tölthettem Németországban. 2002 szeptemberében Wolfenbüttelben, a Herzog August Bibliothekben végeztem kutatásokat, majd októberben Heidelbergben, a Ruprecht Karls Universitäten folytattam munkámat. (Kutatási témáim: a magyar későreneszánsz retorikai-poétikai rendszereinek és liturgiájának kapcsolata a német kultúra jelenségeivel, Szenci Molnár Albert életműve.) 2001-ben elnyertem a Széchenyi István ösztöndíjat.
2005-ben elnyertem Németországban a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek és a Mellon-Foundation három hónapos Forschungsstpendium-át, amelyet 2005/06-ban Wolfenbüttelben töltöttem el. Németországi kutatóútjaimon készülő akadémiai doktori értekezésemhez gyűjtöttem anyagot: részben korabeli forrásokat, részben modern szakirodalmat. 2006 december 21-én sikerrel megvédtem Kulturális emlékezet, retorikai, poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben c. akadémiai doktori értekezésemet, amely a Balassi kiadó Humanizmus és Reformáció sorozatában fog könyv formában megjelenni.
Debrecen, 2007. februárjában
Imre Mihály
habil. egyetemi docens


DR. IMRE MIHÁLY PUBLIKÁCIÓI
I. Nemzetközi gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány
1. La culture ecclésiastique protestante en Hongrie au debut de ֺl’ère moderne, in Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99, Brepols, Bruxelles, 1999. 80-87. p. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000
2. Het protestantisme in Hongarije in het begin van de moderne tijd in Hungaria Regia (1000-1800) Fastes et défis, Europalia Hungaria 99, Brepols, Bruxelles, 1999. 80-87. p. Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 9 octobre 1999 – 9 janvier 2000
3. Der ungarische Türkenkrieg als rhetorisches Thema in der frühen Neuzeit, in Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Hrsgg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, CONTUBERNIUM Tübinger Beiträge zur Univesitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. 93-109. Sonderdruck/Klny. is a Herzog August Bibliothekben 2001. szeptember 24 -26 között Deutschland und Ungarn in ihren wechselseitigen Beziehungen während der Renaissance címmel tartott konferencián elmondott előadás bővített változata.
— AURNHAMMER, Achim, Tristia ex Transilvania. Martin Opitz’ Ovid-Imitatio und poetische Selbstfindung in Siebenbürgen (1622/23), in, Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen während der Renaissance, Hrsgg. von Wilhelm KÜHLMANN und Anton SCHINDLING, CONTUBERNIUM Tübinger Beiträge zur Univesitäts- und Wissenschaftsgeschichte 62, Franz Steiner Verlag Stuttgart 2004. XI, 262.
II Belföldön kiadott könyv vagy könyvrészlet
4. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium (társszerző: Földesi Ferenc, Varsányi Péter) — Iskolák a múltból, Tankönyvkiadó, Bp. 1990. 168 p.
5. “Magyarország panasza” — A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Debrecen, 1995. Csokonai Universitas Könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) 5. Kossuth Egyetemi Kiadó, 331 p.
— LŐKÖS István, Zrínyi eposzának horvát epikai előzményei, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997. 12.
— BAZSÁNYI Sándor, “Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
— GYŐRI L. János, Magyarország panasza, Hitel, 1996. október, 106-109.
— ÖTVÖS Péter, A panasz artikulációi (Imre Mihály: "Magyarország panasza), Tiszatáj, 1997. január 94-96.
— BALOGH Béla, Imre Mihály, Magyarország panasza, Református Szemle, 1997. január-február l. szám, XC. évfolyam (Kolozsvár) 80-81.
— SZABÓ András, Imre Mihály, "Magyarország panasza" - A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában, Irodalomtörténeti Közlemények, 2000. CIV. 1-2. 251-252.
— OLÁH Szabolcs, Panaszverseinkben Jeremiás Ovidius olvasója (Imre Mihály, "Magyarország panasza" - A Querela Hungariae toposz a XVI-XVII. század irodalmában) Protestáns Szemle 1998. 221 - 231.
— JÁNOS István, "Magyarország panasza", Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997/2. 239-242.
— MADARÁSZ Imre, Imre Mihály, "Magyarország panasza", Köznevelés, 1996. június 21. 30.
— Péter, ÖTVÖS, Klage und Hoffnung. Vom Fremd - und Eigenbild der ungarischen Nation, in Das achtzehnte Jahrhundert und Österreich, Jahrbuch der Österreichischen Gesell- schaft zur Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts, 12. Band, Wien, Universitätsverlag, 1997. 103-1094.
— ÁCS Pál - SZÉKELY Júlia, “Mit jegyez ez a kép?” Egy Rimay-sor értelmezése, in “Mint sok fát gyümölccsel...” Tanulmányok Kovács Sándor Iván tiszteletére, Budapest, 1997. 29-345.
— József JANKOVICS, The Image of the Turks in Hungarian Renaissance Litterature, in Europa und die Türcken in der Reanissance, Herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Frühe Neuzeit Band 54, Max Niemmeyer Verlag, Tübingen 2000. 270.
— András SZABÓ, Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der ungarischen Reformation, in Europa und die Türcken in der Reanissance, Herausgegeben von Bodo GUTHMÜLLER und Wilhelm KÜHLMANN, Frühe Neuzeit Band 54, Max Niemmeyer Verlag, Tübingen 2000. 275, 276, 277.
— SZILASI László, A történeti poétika története (1982-2000), BUKSZ, 2001. szeptember, 2605, 261.
— BITSKEY István, Virtus és religio (Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről), Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. 91, 96, 1062, 114, 142, 201, 204.
— BENE Sándor, Theatrum Politicum, Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 25, 802, 179, 331.
— RITOÓKNÉ SZALAY Ágnes, Miért Melanchthon?, in, Művelődési törekvések a korai újkorban, Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére, Szeged, 1997. 501.
— OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 12, 17, 131, 169.
— ÁCS Pál, “Az idő ósága” Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Osiris, Budapest, 2001. 24, 76-77, 79, 156, 164, 313, 314.
— DEBRECZENI Attila, Nemzet és identitás a 18. század második felében, Irodalomtörténeti Közlemények, 2001. CV. évfolyam, 5-6. 534, 542.
— BITSKEY István, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999. 40, 852, 133.
— PAPP Júlia, “Vár állott, most kőhalom...” (A Querela Hungariae-toposz motívumai 18-19. századi hazai romleírásokban), Irodalomtörténeti Közlemények, 2000. CIV. 1- 2. 115-129.
—... pöngését koboznak gyakran ha te hallod, Versszerzés Bocskaitól Rákócziig, Válogatta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta GÁBOR Csilla, Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1998. 9.
— TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva, Magyarország – Mária országa (Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi irodalomban), Irodalomtörténeti Közlemények, 2000. CIV. 5-6.
— GYŐRI L. János, Izrael és a magyar nép történetének párhuzama a XVI-XVII. századi prédikátori irodalomban, in Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Szerk. G. SZABÓ Botond - BERECZKI Lajos - FEKETE Csaba, Debrecen, 2000. 34.2
— LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 181, 183, 188.
— GYŐRI L. János, Gondolatok a korszerű magyar protestáns műveltség tartalmáról, Credo - Evangélikus Műhely 2002/3-4. 106.
— VULKÁN Vera Tünde, Gondviseléshit és rendtörténet Kájoni János Kusztódia-története, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 172, 1862
— TÓTH Zsombor, Fons vs. Retorikatörténeti megjegyzések Brodarics Istvánnak a mohácsi csatáról készült latin nyelvű beszámolójához (esettanulmány), Református Szemle, 2003. november-december 6 XCVI. évf. 6992, 7053, 7082
— GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi, in, Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár 31. 446, 457, 459.
— LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi Prédikátori magatartás a Rákócziak udvarában, Irodalomtörténet, 2001/2. 207-208.
— R. VÁRKONYI Ágnes, Századfordulók, Bp. Liget könyvek, 1999. 142.
— Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
6. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5.Debrecen, 2000. 536 p.
7. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p.
— SZILASI László, Ex Libris – Retorikák a reformáció irodalmából, Élet és Irodalom, 2001. február 2. 14 p.
— SZILASI László, A történeti poétika története (1982-2000), BUKSZ, 13. évf. 3. sz. 2001. ősz , 2605, 261.
— ADAMIK Tamás - A. JÁSZÓ Anna - ACZÉL Petra, Retorika, Osiris Kiadó, Budapest,, 2004. 197, 210, 2112 , 2123 , 304, 3182 , 319, 320, 361, 369, 3762 , 379, 383, 395.
— BORNEMISZA PÉTER, PREDIKATIOC, EGESZ ESZTENDŐ ALTAL MINDEN VASARNAPRA RENDELTETET EUANGELIUMBOL. Detrekő-Rárbok, 1584. Bibliotheca Hungarica Antiqua XXXIII. Balassi Kiadó Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2000. Hasonmás kiadás, a kísérő tanulmányt írta OLÁH Szabolcs, 18, 222, 26-27.4
— H. HUBERT Gabriella, A régi magyar gyülekezeti ének, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2004. 512.
— OLÁH Szabolcs, Hitélmény és tanközlés Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 12, 17, 131, 169.
— OLÁH Szabolcs, A hitélmény retorikája: a rejtőzködés retorikája, in Miscellanea, Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Szerk. SZENTPÉTERI Márton, József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 2001.
— R. VÁRKONYI Ágnes, A magyar államiság Mohács után, in A magyar államiság ezer éve, szerk. GERGELY Jenő–IZSÁK Lajos, Eötvös Kiadó Budapest, 2001. 139.
— RESTÁS Attila, Keckermann retorikái, (Fejezet a magyarországi retorikaoktatás történetéből), Irodalomtörténet, 2000/4. 477-498.
— GÁBOR Csilla, Tudományos elméből írt tudós szövegek. Retorikai hagyományok és a reneszánsz kor magyar irodalma, in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 5, 9.
— LUFFY Katalin, Tények metamorfózisa: “kórkép a XVII. században Komáromi Cs. György: Pestis Pestise in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 282.
— TÓTH Zsombor, Domus Daedali - Megjegyzések a narratio historica, fikció és valóság relációjában történő problematizálásához, a XVI-XVII. századi magyarországi latin nyelvű történetírásban, in Az oll’an ighikrül valo tanusag, mell’ek nem tulaydon ieg’zisben vítetnek, A kolozsvári Láthatatlan Kollégium elméleti folyóirata, 2/5. 2001. 362, 372.
— GÁBOR Csilla, Káldi György prédikációi, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Universitas Könyvtár 24. Debrecen, 2001. 11, 14, 145, 180, 284.
— RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in Rodosz- tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
— BITSKEY István, Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban, in Agria XXXVIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2002. 194, 1952, 196, 1972.
— JÁNOS István, Franciscus Pomeius retorikai művei Magyarországon, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 155.
— VADAI István, Egy hiányzó hattyú Balassi Bálit Aenigma című verséről, A Tiszatáj diákmelléklete, 2004. május 100. szám, 162
— HELTAI János, Geleji Katona István mint udvari prédikátor, in, Mezőváros, reformáció és irodalom (16-18. század), Szerk. SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005. 155.2
—TÓTH Zsombor, Fons vs. Retorikatörténeti megjegyzések Brodarics Istvánnak a mohácsi csatáról készült latin nyelvű beszámolójához (esettanulmány), Református Szemle, 2003. november-december 6 XCVI. évf. 6992, 7053, 7082
— KOVÁCS SÁNDOR Iván, “Magyar vitézeknek dicsőséggel földben temetett csontjai és azok nagy lelkeknek árnyékjai” Retorika,religio, nemzettudat Zrínyi műveiben, in Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár 31. 294.
— MIKÓ Gyula, Az Exequiarum Coeremonialium libri szövegei és kötetkompozíciója, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 88.
— TASI Réka, 17-18. századi katolikus prédikációk küzdelme a kimondhatatlannal, A távolban maradó transzcendencia és a távolság megszüntetésének vágya a nyelvben, in, Könyv és Könyvtár XXVI. 2004. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának évkönyve, 823, 83.
8. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p. Digitális kiadás: Neumann-ház, Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht. Digitális Könyvtár Igazgatóság, Bibliotheca Hungarica Internetiana, 2006.
9. Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794, Tanulmányok Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója alkalmából, Az 1994. október 22–én rendezett tudományos konferencia előadásainak bővített, szerkesztett szövege, szerk. IMRE Mihály, Hódmezővásárhely, 1997. 220 p.
— DEBRECZENI Attila, Szőnyi Benjámin és kora 1717-1794. Tanulmányok Szőnyi Benjáminról, Irodalomtörténeti Közlemények, 1999/3-4. 526-529.
— SZILÁGYI Márton, Kármán József és Pajor Gáspár Urániája, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1998. 390, 446.
—SEBESTYÉN Attila, Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben. Debreceni kollégiumi kéziratos költészet (1736-1800), in Könyv és Könyvtár XXII-XXIII. 2000- 2001. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Közleményei, Debrecen, 2001. 893 , 104.
10. A Vizsolyi Biblia egyik forrása – Petrus Martyr, A Tiszántúli Református Egyházkerület és Református Kollégium kiadása, Debrecen, 2006. 156 p.
— P. VÁSÁRHELYI Judit , Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai Előzmények és fogadtatás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Histroria Litteraria 21. 73, 482, 492, 51, 59-603, 137, 139, 2112
III. Hazai gyűjteményes kötetben vagy folyóiratban megjelent tanulmány
11. Szenci Molnár Albert Bibliája, in A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1974. szerk. GREZSA Ferenc, Hódmezővásárhely, 1974. 25 - 38.
— KOVÁCS Sándor Iván, Pannóniából Európába Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Gondolat, Budapest, 1975. 287.
— RÁCZ Lajos, Szenci Molnár Albert latin Bibliája, Református Egyház, XXXIV. /1. 1982. 22-23.
— P. VÁSÁRHELYI Judit , Szenci Molnár Albert és a Vizsolyi Biblia új kiadásai. Előzmények és fogadtatás, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2006. Histroria Litteraria 21. 73, 482, 492, 51, 59-603, 137, 139, 2112
12. Molnár Albert Biblia Tigurinája, in Szenci Molnár Albert és a magyar késő-reneszánsz, Szeged, 1978. szerk. KESERŰ Bálint - CSANDA Sándor, 301 - 317. Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 4. Klny. is (Az 1974-ben Sárospatakon tartott konferencián elmondott előadás bővített szövege.)
— SZABÓ András, A vizsolyi Biblia nyomdai kéziratának töredéke, Irodalomtörténeti Közlemények, 1983. 5. 524.
— HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 30, 52, 147.
—PETRŐCZI Éva, Szenci Molnár Albert és a Biblia – Szenci Molnár Albert Bibliái, Református Egyház, 2003. november, 2492 ,2513.
13. Szenci Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről, Irodalomtörténet, l978/3. 788 - 801.
— Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 294
14. A megszilárduló protestáns iskolakultúra, in A hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium Évkönyve, 1980. szerk. FÖLDESI Ferenc, Hódmezővásárhely, 16 - 24.
15. Szőnyi Benjámin levele Jakob Christoph Beck bázeli professzorhoz 1776-ból, Irodalomtörténeti Közlemények 1981. 67 - 72. Klny. is
16. Hódmezővásárhely művelődéstörténete l848-ig in Hódmezővásárhely története I. Hódmezővásárhely, 1984. szerk. R.VÁRKONYI Ágnes, 577-700. Klny. is
— BÖSZÖRMÉNYI Ede, Adalékok a felvilágosodás korának egyházi művelődéstörténethez, Debrecen, 1994. 11, 17, 182 , 232 , 24, 352 , 36, 48, 494.
17. Egy rímtoposz históriája (nép-szép-kép-ép...tép), Irodalomtörténeti Közlemények 1984. 399-426. Klny. is Reneszánsz Füzetek, 70
— KOVÁCS Sándor Iván, Szelence - kemence- Velence, Egy Rimay-rímtoposz diadalmanete és bukása, in Újhold-Évkönyv, Magvető, Budapest, 1988/1. 374, 382-383.
—KOVÁCS Sándor Iván, Vágy és emlékezet, Kalauzolás felföldi írókhoz és “Kárpát szent bércére” Tanulmányok, esszék, Széphalom Könyvműhely, Felsőmagyarország Kiadó, Nap Kiadó - Dunaszerdahely, 1996. 383.
18. Magyar humanista költők emlékezete XVIII. századi prédikációs irodalmunkban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985. 4-5. 485-498.
19. Szenci Molnár Albert “Idea Christianorum”-a, in Irodalom és ideológia a 16-17. században, szerk. VARJAS Béla, Memoria Saeculorum Hungariae 5. Bp. 1987. Akadémiai kiadó, 231-253. Klny. is
— MONOK István, Irodalom és társadalom a 16-17. században, Irodalomtörténeti Közlemények 1989. 1-2. 159-163.
— VÁSÁRHELYI Judit, Eszmei áramlatok és politika Szenci Molnár Albert életművében, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985. Humanizmus és reformáció 12. 152.
— HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 30, 52, 147.
— Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944
20. Nemzeti önszemlélet és politikai publicisztika formálódása egy 1674-es prédikációskötetben, Irodalomtörténeti Közlemények 1987-1988/ 1-2. 20-45. Klny. is
— CSIKÓS Zsuzsanna, A Mic bán-történet irodalmunkban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1993. XCVII. 1. 78-92.
— KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7, 69, 792, 228-230, 257.
— LUFFY Katalin, Nemzeti propaganda és publicisztika változatai a XVII. századi Erdélyben Báthori Mihály Hangos Trombiája, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 1342
— GYŐRI L. János, Nagyari József tábori prédikációi, in, Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár 31. 446, 457, 459.
— CSORBA Dávid, Az 1657-es év mint a nemzeti történetszemlélet egyik irodalmi toposza, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 135-136, 139.
— Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
21. Nemzeti önszemléletünk XVII. századi irodalmi változatai, in Körösök Vidéke, 1989. Gyula, 5-19.
— BITSKEY István, Virtus és religio (Tanulmányok a régi magyar irodalmi műveltségről), Felsőmagyarországi Kiadó, Miskolc, 1999. 91, 96, 1062, 114, 142, 201, 204.
— KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7, 69, 792, 228-230, 257.
— BITSKEY István, Konfessionen und literarische Gattungen der frühen Neuzeit in Ungarn, Peter Lang, Frankfurt am Main, 1999. 40, 852, 133.
—LUFFY Katalin, Medgyesi Pál és prédikációi, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 181, 183, 188.
— LUFFY Katalin, Nemzeti propaganda és publicisztika változatai a XVII. századi Erdélyben Báthori Mihály Hangos Trombiája, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 1342
— Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szöveget gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. JÁNOS, Csokonai Universitas Könyvtár. Források 9. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 7, 11, 24, 322 , 33, 2623
22. Szenci Molnár Albert Dictionarium Latinoungaricum, 1604. in Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV. kötete, a hasonmás kiadás kísérőtanulmányát írta I. M., MTA Irodalomtudományi Intézete, Bp. 1990. 100 p. Klny. is
— HELTAI János, Szenci Molnár Albert: Dictionarium Latinoungaricum...item Ungaricolatinum, Nürnberg, 1604. 327+164 fol. Hasonmás kiadás. A kísérő tanulmányt írta IMRE Mihály, 100 p. Bp. 1990. MTA Irodalomtudományi Intézete — Akadémiai Kiadó, Bibliotheca Hungarica Antiqua XXV., Irodalomtörténeti Közlemények, 1991. XCV. 5-6. 663-668.
— SZATHMÁRI István, Szenczi Molnár Albert német földön, in Régi és új peregrináció Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II. Budapest-Szeged, 1993. 6412, 642, 6433
— KOVÁCS Sándor Iván, Szenczi Molnár Redivivus, Ister, Budapest, 2000. 49, 58-59, 60, 64-652, 66, 138.
—SZENTPÉTERI Márton, A grammatika oktatásának kombinatorikus módszere Johann Heinrich Alsted gyulafehérvári rudimentáiban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1998. CII. 3-4. 443, 448.
— SZENTPÉTERI Márton, Kálvinista zsoltár és az egyetemes reformáció Alsted és Szenci Molnár levélváltása 1609-ben, in Miscellanea,Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Szerk. SZENTPÉTERI Márton, József Attila Kör, Kijárat Kiadó, 2001. 295.
— RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
— Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944
23. Tolnai Beke Mihály heidelbergi peregrinációs albuma 1592-1596-ból, Könyv és Könyvtár, Debrecen, XVI. 1991. 19-39. Klny. is
— Szenci Molnár Albert naplója, Közzéteszi SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2003. Historia Litteraria 13. 5-6, 142 , 18, 125, 156, 186, 218, 245, 2944
24. A Querela Hungariae toposz kialakulása a 16. század költészetében, Studia Litteraria, Tomus XXVIII. Debrecen, 1991. redigunt A. TAMÁS-I. BITSKEY, 9-49.
— HELTAI János, Alvinczi Péter és a heidelbergi peregrinusok, Balassi Kiadó, Budapest, 1994. 30, 52, 147.
— KECSKEMÉTI Gábor, Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 1998. 7, 69, 792, 228-230, 257.
25. A Querela Hungariae toposz retorikus gyökerei in Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban, Debrecen, szerk. BITSKEY István, 1994. 7-23. Klny. is. (A Debrecenben 1993. május 21-22-én “Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban” címmel rendezett konferencián elhangzott előadás bővített változata.)
26. A 79. zsoltár szerepe a Querela Hungariae toposz fejlődéstörténetében, Könyv és Könyvtár XVII. Debrecen, 1994. 31-63. Klny. is
27. A “Magyarország panasza” —toposz a 16. század irodalmában, in Néprajzi Értesítő – Annales Musei Ethnographiae, A Néprajzi Múzeum Évkönyve, LXXVII. Budapest, 1995. szerk. HOFER Tamás, 109-121.
— NÉMETH Balázs, “…Isten nem aloszik, rejánk pislong…”, Református életforma kialakulása a folyamatosság és a változások közepette – a 16. századi Magyaroroszág mint példa, Kálvin Kiadó, Budapest, 2005. 316, 331.
28. A “Magyarország panasza” —toposz a 16. század irodalmában, in Magyarok Kelet és Nyugat közt, Budapest, 1995. Balassi Kiadó, 108-122. (A Magyarok Kelet és Nyugat közt c. [1994. október 16-17-n Budapesten rendezett] konferencián elhangzott előadás bővített változata.)
29. A kereszténység védőbástyája (Egy irodalmi toposz XVI. századi változatai) in Hagyomány és korszerűség a XVI—XVII. században, Studia Agriensia 17, szerk. PETERCSÁK Tivadar, Eger, 1997. 217–233. Klny. is (A Noszvajon 1995. október 12-13-án rendezett “Hagyomány és korszerűség a 16-17. században” című konferencián elhangzott előadás bővített változata.)
— LŐKÖS Péter, Eger 1552-es ostromának ábrázolása a 16-17. századi erdélyi szász és szepességi német irodalomban, in AGRIA XL. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2004. 2752, 291.
— BENE Sándor, Theatrum Politicum, Nyilvánosság, közvélemény és irodalom a kora újkorban, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1999. 25, 802, 179, 331.
— BITSKEY István, Az egri vár diadala a XVI-XVII. századi irodalomban, in Agria XXXVIII. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2002. 194, 1952, 196, 1972.
30. Vesztett csata a fiziko-teologizmus örökségével (Szőnyi Benjámin öregkori verseskötete: Istennek Trombitája..., Buda, 1790-91.) in Szőnyi Benjámin és kora 1717—1794, Tanulmányok Szőnyi Benjáminról, szerk. IMRE Mihály, Hódmezővásárhely, 1997. 131–177. Klny. is (A Hódmezővásárhelyen 1994. október 22-én Szőnyi Benjámin halálának 200. évfordulója alkalmából rendezett tudományos konferencián elhangzott előadás bővített szövege.)
— SEBESTYÉN Attila, Hagyomány és újítás a halotti búcsúztató versekben. Debreceni kollégiumi kéziratos költészet (1736-1800), in Könyv és Könyvtár, XXII-XXIII. 2000-2001. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Közleményei, Debrecen, 2001. 893 , 104.
31. XVII. századi népszerű szerelmi költészet, in Pannon Enciklopédia - Magyar nyelv és irodalom, szerk. SIPOS Lajos – JANKOVICS József, Dunakanyar 2000 Könyvkiadó, Budapest, 1997. 255–256.
32. Antik-humanista és reformátori szemlélet szintézise Melanchthon retorikájában, Az 1997. szeptember 22–én Debrecenben rendezett Melanchthon–konferencián elhangzott előadás bővített szövege, Credo, Evangélikus mühely, 1997. 3–4. szám, 29–38. Klny. is.
— BAZSÁNYI Sándor, “Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
— RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in Rodosz-tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
— TÓTH Sándor Attila, A latin humanitas poétikája A studia humanitatis iskolás poétikájának műnemi és műfaji kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, II/1. Poesis specialis artis poeticae: Poesis narrativa et lyrica, Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2000. 2773, 2832 .
33. A retorikai műveltség szerepe Szenci Molnár Albert szótárszerzői munkásságában, in Studia Litteraria Tomus XXXVI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Tanulmányok a régi magyar irodalomról, Debrecen, 1998. 50-84. Klny. is. (A Miskolcon 1995. május 22-25-én “Retorikák,poétikák, drámaelméletek” címmel rendezett konferencián elhangzott előadás bővített változata.)
— RESTÁS Attila, Az amplificatio alakzatai Keckermann retorikáiban, in Rodosz- tanulmányok I. Nyelvészet és irodalomtudomány, szerk. Selyem Zsuzsa, Kriterion Kiadó, Bukarest-Kolozsvár, 2001. 28, 29, 312 , 35.
— TÓTH Sándor Attila, A latin humanitas poétikája A studia humanitatis iskolás poétikájának műnemi és műfaji kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig, II/1. Poesis specialis artis poeticae: Poesis narrativa et lyrica, Gradus ad Parnassum Könyvkiadó, Szeged, 2000. 2773, 2832 .
34. Der Topos “Querela Hungariae” in der Literatur des 16. Jahrhunderts. Paulus Rubigallus – Ursinus Velius, in Iter Germanicum Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert, Hrsg. András SZABÓ, Kálvin Kiadó Verlag Calvin Budapest, 1999. 39-118.
— CSORBA Dávid, Iter Germanicum Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16-17. Jahrhundert (hrsg. von András Szabó), Irodalomtörténet 2000/4., 611.
35. Wittenbergtől Debrecenig, in Könyv és könyvtár XXI. 1999. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, Szerk. KUN András - SZESZÁK Ferencné - VECSEY Beatrix, Debrecen, 1999. 45-55. Klny. is
36. Melanchthon retorikájától Buzinkai Mihályig, in Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5.Debrecen, 2000. 536 p. 399-453.
37. Arbor Haereseon A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi Kis István Speculum pontificum Romanorum c. művének 1592–es kiadásában, Az 1997. október 30–án Mezőtúron rendezett Szegedi Kis István konferencián elhangzott előadás bővített szövege, in Egyház és művelődés, Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI-XIX. századi történetéből, Szerk. G. SZABÓ Botond, Debrecen, 2000. 53-85. Klny. is
— ÁCS Pál, “Az idő ósága” Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban, Osiris, Budapest, 2001. 24, 76-77, 79, 156, 164, 313, 314.
— BITSKEY István, Egyház és művelődés, Protestáns Szemle, 2001/1. 52-53.
— VULKÁN Vera Tünde, Gondviseléshit és rendtörténet Kájoni János Kusztódia-története, in, Devóciók, történelmek, identitások, Szerk. GÁBOR Csilla, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2004. 172, 1862
38. A török-magyar küzdelmek a XVI-XVII. század nyugat-európai retorikai irodalmában, in In homorem Tamás Attila, Szerk. GÖRÖMBEI András, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 30 - 43.
—LŐKÖS Péter, Eger 1552-es ostromának ábrázolása a 16-17. századi erdélyi szász és szepességi német irodalomban, in AGRIA XL. Az egri Dobó István Vármúzeum Évkönyve, 2004. 2752, 291.
39. “Levelek Európának” – Melanchthon Debrecenben in Miscellanea Anno 1999, ACTA COLLEGII EVANGELICI PREŠOVIENSIS VII, Zostavili Peter KÓNYA a René MATLOVIČ Prešov 2000., 217-225.
40. A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 41- 83. Klny. is
—SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Balassi-bibliográfia (1994-2004), in Hungarologische Beiträge Balassi Bálint és a hatalom, Szerk. Tuomo LAHDELMA- Amedeo di FRANCESCO-PASZTERCSÁK Ágnes, Universität Jyväskylä, 2004., 106.
41. A Balassi-kánon első változata (Az 1595-ös bártfai antológia) in Nemzet - identitás - irodalom, A nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban, Szerk. BÉNYEI Péter-GÖNCZY Monika, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005. Csokonai Könyvtár 35. 66-123.
— ÁCS Pál, „Egy út készíttetik” Balassi Bálint apoteózisa Rimay János Epicédiumában,Irodalomtörténeti Közléemények 2005/2-3. 208, 213.
42. Das poetische Programm des Psalteriums von Albert Szenczi Molnár im Kontext des 16. Jahrhunders, a 2003. október 27-28-án, az Ideologie der Formen c. Debrecenben tartott konferencián elhangzott előadás bővített szövege, sajtó alatt a konferencia kötetben.
43. Szenci Molnár Albert Psalterium-ának poétikai programja 16. századi kontextusban, A Szegeden, 2003. május 15-17-én tartott A magyar költészet műfajai és formatípusai a XVII. században – RMKT XVII. század c. konferencián elhangzott előadás bővített változata az azonos című konferenciakötetben. Szerk. ÖTVÖS Péter- PAP Balázs- SZILASI László- VADAI István, Szeged, 2005. 239-255. Klny. is
44. A latin, mint a török elleni harc közös nyelve, a Dies Scientiarum Debrecini Anno MMIII – Debreceni Tudományos napok 2003. november 11-én Debrecenben tartott előadás bővített szövege sajtó alatt.
45. XVI-XVII. századi protestáns retorikák, a Debreceni Hittudományi Egyetemen, 2004. március 2-án, a “Megtestesülő üzenet” c. retorika és homiletika konferencián tartott előadás, bővített szövege sajtó alatt.
46. Cicero és/vagy Krisztus? A reformáció 16. századi retorikáinak egyik dilemmája, in, Religió, retorika, nemzettudat régi irodalmunkban, Szerk. BITSKEY István- OLÁH Szabolcs, Debrecen, 2004. Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár 31. 125-166.
47. A termékeny Magyarország toposza Szőnyi Benjámin latin nyelvű versében, Könyv és Könyvtár, XXV. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve, Debrecen, 2003. 159-179. Klny. is.
48. Teoretikus igény - pragmatikus funkciók Szenci Molnár Albert szótárkiadásaiban, Előadás a 2004. október 29-én, az Országos Széchényi Könyvtárban, a Szenci Molnár Albert Szótára megjelenésének 400. évfordulóján rendezett konferencián, bővített változata sajtó alatt a konferencia-kötetben.
49. A puritánizmus fogalmának jelentésváltozatai Bán Imre műveiben, elhangzott Deb-recenben 2005. december 2-án, a Bán Imre emlékezete címmel, születésének 100. évfordulóján rendezett konferencián, Megjelent: Bán Imre emlékezete, Közlemények a Debreceni Tudományegyetem Történetéből III.2006. 40-44.
50. Elméleti távlat és pragmatikus igény Szenci Molnár Albert szótárszerzői tevékenységében, in, Szótárak és használóik, Szerk. Magay Tamás, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. Lexikográfiai Füzetek 2. 11-35.
51. A Rimay-filológus Szenci Molnár Albert, Irodalomtörténet, 2007. 1. Írások Kovács Sándor Iván 70. születésnapjára, 10 p.
IV. Belföldön kiadott kötet szerkesztése
52. Szőnyi Benjámin és kora — 1717–1794, Tanulmányok Szőnyi Benjáminról halálának 200. évfordulója alkalmából, Az 1994. október 22–én rendezett tudományos konferencia előadásainak bővített, szerkesztett szövege, szerk. IMRE Mihály, Hódmezővásárhely, 1997. 220 p.
53. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, Csokonai Könyvtár. Források 5.Debrecen, 2000. 536 p.
54. Retorikák a reformáció korából, A szövegeket és az illusztrációkat válogatta, sajtó alá rendezte, a kötetet szerkesztette, a bevezetőt, a záró tanulmányt és a jegyzeteket írta IMRE Mihály, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2., javított kiadás, Csokonai Könyvtár. Források 5. Debrecen, 2003. 536 p.
V. Tudományos munka bírálata, recenziók
55. Szenci Molnár Albert Naplójának bibliás idézeteiről, Irodalomtörténet, l978/3. 788 - 801.
56. HAIMAN György, A könyv műhelyében (recenzió), Kortárs, 1979/9. 1501 - 1503.
57. Moldova György, Égi szekér (recenzió), Kortárs, 1982/12. 1995-1998.
58. Önismeretünk forrásai, Magyar emlékírók, 16-18. század (recenzió), Napjaink, 1983/7. 28-29.
59. Régi művelődésünk és irodalmunk, Magyar Hírmondó Napjaink, 1985/6. 33-34.
60. Nagyenyedi őrhelyen (Vita Zsigmond könyvéről), Tiszatáj, 1985/7. 90-94.
61. NEMESKÜRTY István, Bornemisza Péter kísértései, Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/1-2. 183-190.
— BAZSÁNYI Sándor, “Álnokul költött fabulák” Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Piliscsaba, 2001. 9, 19, 26, 29, 30, 34, 48, 49, 143, 146.
— BALÁZS Mihály, Karádi Pál Simándon, in, Mezőváros, reformáció és irodalom (16- 18. század), Szerk. SZABÓ András, Universitas Könyvkiadó, Budapest, 2005. 85.2
62. Szeged története 2. Művelődéstörténeti fejezetek (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények, 1986/5. 602-606.
63. “Jösszte Poétának” (Csokonai Vitéz Mihály összes művei, Költemények 2. 1791-1793.) recenzió, Alföld, 1990/8. 87-91.
64. BENKŐ József levelezése (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények, 1991/3. 336-340.
65. Hagyományaink ereje (BITSKEY István: Eszmék, művek, hagyományok), recenzió, Hitel 1996. október 109-112.
66. TARNAI Andor-emlékkönyv (szerk. KECSKEMÉTI Gábor), Universitas Könyvkiadó, Budapest, (recenzió), Irodalomtörténeti Közlemények 1999. 513-521.
67. A 17. századi retorika és irodalomelmélet kutatásának műhelyében – gondolatok Bartók István könyvéről (Bartók István, “Sokkal magyarabbúl szólhatnánk és írhatnánk” – Irodalmi gondolkodás Magyarországon 1630-1700 között) Irodalomtörténet, 2000/1. 131-149. – FAZAKAS Gergely Tamás, Panasz és vigasztalás Kemény János Gilead Balsamumában, in Könyv és Könyvtár XXVI. 2004. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának évkönyve, 27, 282, 293 , 34, 352 , 36.
68. A bibliai hagyomány hasonmása, Oppenheimi Biblia - 1612. Debreceni Disputa, 2006. 07-08. 108-113.
VI. Kisebb tudományos érdekű közlemények (lexikonszócikkek)
69. Csepregi Turkovics Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 361. bővített kiadás: 2000. 378.
70. ifj. Casepregi Turkovics Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 361. bővített kiadás: 2000. 378.
71. Dányádi János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 397. bővített kiadás: 2000. 401.
72. Debreceni Tiszta János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 414. bővített kiadás: 2000. 420.
73. Dengelegi B. Péter,in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 427. bővített kiadás: 2000. 435.
74. Diószegi Bónis Mátyás, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 443. bővített kiadás: 2000. 452.
75. Diószegi Kis István ,in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 444. bővített kiadás: 2000. 456.
76. Enyedi Fazekas János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 506. bővített kiadás: 2000. 519.
77. Enyedi István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 506. bővített kiadás: 2000. 519-520.
78. Enyedi Molnár János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 507. bővített kiadás: 2000. 521.
79. Exequiarum Caeremonialium...Libelli duo, Exequiae principales, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. 540-541. Akadémiai Kiadó, bővített kiadás: 2000. 560.
80. Frangepán Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 621. bővített kiadás: 2000. 639.
81. Görgei P. Pál, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó,696. bővített kiadás: 2000. 714.
82. Harsányi M. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 768. bővített kiadás: 2000. 790.
83. Hellenbach Johannes, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 787-788. bővített kiadás: 2000. 802.
84. Kállai Kopis János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 945. bővített kiadás: 2000. 982.
85. Kecskeméti Miklós, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 998. bővített kiadás: 2000. 1021.
86. Keresszegi Herman István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1020. bővített kiadás: 2000. 1042.
87. Kézdivásárhelyi Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1031. bővített kiadás: 2000. 1059.
88. Kocsi Csergő Bálint, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1065-1066. bővített kiadás: 2000. 1090.
89. Komáromi Szvertán István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1081. bővített kiadás: 2000. 2011.
90. “Magyar sonnett”, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1287. bővített kiadás: 2000. 1324.
91. Margitai Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1321. bővített kiadás: 2000. 1360.
92. Mazarius Christophorus, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1347. bővített kiadás: 2000. 1372.
93. Medgyesi Pál, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1348-1349. bővített kiadás: 2000. 1371-1372.
94. Nagyari Benedek, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1456. bővített kiadás: 2000. 1485.
95. Nagyari József, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1456. bővített kiadás: 2000. 1485.
96. Otrokocsi Fóris Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1528. bővített kiadás: 2000. 1549.
97. Peucker Georgius, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1630. bővített kiadás: 2000. 1638.
98. Polgári Gáspár, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1643-1644. bővített kiadás: 2000. 1698.
99. Püspöki János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1667. bővített kiadás: 2000. 1704.
100. Rátóti Pap Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1696. bővített kiadás: 2000. 1745.
101. ifj. Rátóti Pap Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1696. bővített kiadás: 2000. 1745.
102. Rimaszombati Kazai János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 991. bővített kiadás: 2000. 228.
103. Rimay János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1728-1730. bővített kiadás: 2000. 1759-1761.
104. Salánki György, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1759. bővített kiadás: 2000. 1785.
105. Séllyei M. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1795. bővített kiadás: 2000. 1832.
106. Szántai Poóts István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1896. bővített kiadás: 2000. 2224.
107. Szathmári Baka Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1907-1908. bővített kiadás: 2000. 2035.
108. Szathmári Lázár Miklós, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1908-1909. bővített kiadás: 2000. 2039.
109. Szathmári Ötvös István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1908-1909. bővített kiadás: 2000. 2039.
110. Szathmárnémeti Mihály, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1911. bővített kiadás: 2000. 2042.
111. Szenci Molnár Albert, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 1948-1950. bővített kiadás: 2000. 2051-2053.
112. Técsi János, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2058-2059. bővített kiadás: 2000. 2064.
113. Tejfalvi Csiba Márton, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2060. bővített kiadás: 2000. 2092.
114. Udvarhelyi Péter, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2152. bővített kiadás: 2000. 2244.
115. Uzoni Sz. Balázs, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2174. bővített kiadás: 2000. 2268.
116. Váczi P. András, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2179. bővített kiadás: 2000. 2294.
— FAZAKAS Gergely Tamás, “Mesterségükben disputálók” vitája II. Váci P. András Replica c. műve és a Tolnai-Váci polémia újraértelmezése, in Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban, Studia Litteraria, Tomus XLI. Redigunt: I. BISTKEY et L. IMRE, Debrecen, 2003. 111, 113.
117. Váradi Belényesi Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2199. bővített kiadás: 2000. 2304.
118. Váraljai G. Lőrinc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2203. bővített kiadás: 2000. 2316.
119. Veréczi S. Ferenc, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2239. bővített kiadás: 2000. 2338.
120. Veszprémi P. István, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2251. bővített kiadás: 2000. 2439.
121. Ziegler Martin, in Új Magyar Irodalmi Lexikon főszerk. PÉTER László, Bp. 1994. Akadémiai Kiadó, 2310. bővített kiadás: 2000. 2544.
122. Abádi Dinper Benedek in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat, 1993- 1. A-Bor, 5-6.
123. Armbruster Kristóf, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat, 1993. 1. A-Bor, 410.
124. Kálmáncsehi Sánta Márton, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat, 6. kötet, Kaán - Kiz. - 2001. 63.
125. Szkhárosi Horváth András, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat, sajtó alatt
126. Sztárai Mihály, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat,
127. Sztárai Máté, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat,,
128. Zermegh János, in Magyar katolikus lexikon Főszerk. DIÓS István ; Szerk. Viczián János] Budapest : Szent István Társulat, sajtó alatt
VII. Népszerűsítő cikkek, megemlékezések
129. A város művelődéstörténete a feudalizmus korában 1848-ig. = Csongrád megyei Hírlap Vásárhelyi kiadás, 1980.okt.29.5.p.
130. Kajári Gyula hatvanéves, Délmagyarország, 1986. december 27. szombat, 5.
131. Eklézsiaépítő Csomorkányon, in, Nevelés és műveltség (Válogatás Szathmáry Lajos írásaiból) Hódmezővásárhely, 1986. 3-10.
132. Komlovszki Tibor emlékezete (1929-1996), Délvilág, 1996. VII. 19. 12.
133. Az újraébredő hagyomány – Ajánlás Győri L. János A magyar reformáció irodalmi hagyományai című szöveggyűjteményéhez, Kalotaszeg, 1998. november, Új sorozat, IX. évfolyam, 11. szám, 1-2, 12. szám 3-4.
134. Az eklézsiaépítő emlékezete (Grezsa Ferenc 70. születésnapjára), Tiszatáj, 2002/8. 90-99.
135. In memoriam Emerici Imolya (Imolya Imre 80. születésnapjára), Könyv és nevelés, 2003/1. 44-49.
Lektorálás
136. OJTOZI Eszter, A Debreceni Egyetemi Könyvtár 1651-1699 közötti külföldi könyvei és possessoraik, Debrecen, 1994. Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára, Régi Tiszántúli Könyvtárak 7. 277.
137. Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683), Sajtó alá rendezte, a szövegeket gondozta, a jegyzeteket, az előszót és a bevezető tanulmányt írta GYŐRI L. János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2002. 270.
138. ŐZE Sándor, A határ és a határtalan Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél, Budapest, 2006. METEM Könyvek 54. 365.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!