Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - Dr. Márkus Béla
DR. MÁRKUS BÉLA
habilitált egyetemi docens

C.Sc.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Témavezetés
Publikációs lista


Fokozatok (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ.()
CSc (1987)
Habilitáció:
habilitált (2001)
Beosztások:
aspiráns (1981-1982)
docens (1993-)
Kutatási területek:
20. századi (nemzetiségi) irodalom
Diploma:
magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - népművelő (KLTE - 1970), újságíró (MÚOSZ - 1972)
Nyelvtudás:
orosz, német
Közéleti tevékenység:
önkormányzati képviselő: a kulturális bizottság elnöke (1990-1994)
Egyetemi közéleti tevékenység:
KLTE Doktori Bizottság (1995-1998)
KLTE Tudományos Bizottság (1995-1998)
Anyanyelvi Konferencia Választmánya (1992-2005)
Nemzeti Kulturális Alap folyóirat-kuratóriumi tag (1998-2000) elnök (2000-2001)
Magyar Akkreditációs Bizottság, Kommunikációs-Média Albizottság (1998-2002)
Munkahelyek:
Hajdú-Bihar megyei Lapkiadó Vállalat (1970-1992)
Bessenyei György Tanárképző Főiskola (Nyíregyháza)
KLTE majd DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet(1989-)
Kitüntetések, díjak:
Soros ösztöndíj (1991)
Darvas József-díj (1995)
Kölcsey Ferenc-díj (1995)
Táncsics Mihály Alapítvány kritikusi díj (1997)
Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (1997)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999)
Pro Literatúta (2005)
Elérhetőség:
főépület, 330. szoba
tel.: 52/512-900/22230; fax: 52/512-934
e-mail: markusb@puma.unideb.hu
Fogadóórák:


SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA


Bükkaranyoson, egy Borsod megyei kisközségben születtem, háromgyerekes parasztcsaládban, 1945. december 11-én. Az általános iskolát a szülőfalumban, a középiskolát Mezőkövesden, az I. László Gimnáziumban végeztem el. Mielőtt – 1965-től 1970-ig – a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar–népművelés szakára jártam volna, egy évig Kiskőrösön katonáskodtam. Ötödéves koromban a megyei laphoz, a Hajdú-bihari Naplóhoz kerültem, a kulturális rovat újságíró-gyakornokának. Diploma után, munkatárssá való kinevezésem előtt Budapesten elvégeztem a Magyar Írók Szövetségének két éves iskoláját, valamint a marxizmus-leninizmus esti egyetem esztétika tagozatát. Közben megnősültem; feleségem Cs. Nagy Ibolya, ma a Kossuth Egyetemi Kiadó főszerkesztője; házasságunkból három gyermek született.
Első nagyobb tanulmányom a debreceni és Hajdú – Bihar megyei fiatal alkotók antológiájában, az 1971-ben kiadott Együttben jelent meg. Három évvel később készítettem el egyetemi doktori disszertációmat a koalíciós esztendők Sarkadi Imréjéről. Ez idő tájt rendszeresen publikáltam kritikákat, esszéket a Naplóban és különböző folyóiratokban, főleg abban az Alföldben, amelynek 1975-től előbb olvasószerkesztője, majd 1978-tól főszerkesztő-helyettese, 1989-től 1993-ig pedig főszerkesztő lettem. 1981 szeptemberétől 1982 augusztusáig levelező aspiráns voltam, „Sarkadi Imre, a parasztíró (1948-1953)“ című kandidátusi disszertációmat Király István vezetésével készítettem el, és védtem meg majd 1987-ben, hogy csaknem tíz esztendő múlva, 1996-ban meg is jelenjék, lényegében változatlan formában. Az élő irodalom alkotásairól egy időben mint a Népszava kulturális mellékletének recenzese is számot adhattam; viszonylag sok méltatást és bírálatot jelentettem meg a nemzetiségi magyar irodalmak alkotóiról. A romániai magyar irodalom némely szerzőjéről szóló munkáim elismeréseképpen a Soros Alapítvány egy éves ösztöndíjban részesített. Ugyanekkor, 1991-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemtől a címzetes egyetemi docensi címben részesültem – talán annak a valamivel több mint egy évtizedes oktatói munkának köszönhetően, amelyet előbb a Kossuth egyetemen, majd a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán végül, 1989-től 1992-ig ismét a debreceni magyar intézet mellékfoglalkozású dolgozójaként végeztem. 1992-ben pályázat útján nyertem el a modern irodalmi tanszék docensi állását – azóta itt tanítok. Szemináriumokat vezetek, a tematika felöleli a XX. század korszakait, a Nyugat első nemzedékétől a második világháború után jelentkezőkig. Az 1945 utáni irodalmunkról szóló elődásaimban igyekszem a műveket, életműveket, műfajokat eszmei, világképi, művelődési és művelődéspolitikai vetületükben értelmezni, vagyis a történeti poétika felfogása szerint szólni azokról a külső erőkről, hatásokról is, amelyek az adott periódusokban alakító erővel bírtak. 1996-ban három önálló kötetem jelent meg (Átdolgozások kora, A betokosodott kudarc, Démonokkal csatázva). Szerkesztői munkámért (valamint a népi irodalomról szóló esszéimért) a Soros Alapítvány ösztöndíján kívül többször is elismerésben részesültem: 1995-ben a Darvas József-, illetve a Kölcsey-díjban, 1997-ben pedig a Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjban. 1996-ban elnyertem a Táncsics Mihály Alapítvány irodalomkritikusi díját, 1997-ben pedig József Attila-díjjal jutalmaztak. 1999-től a két világháború közötti romániai magyar irodalom témakörében készítendő munkámnak Széchenyi professzori ösztöndíjat ítéltek meg. 2000-ben Nem dolgunk feledni címmel kötetem jelent meg, újabb kritikáim, tanulmányaim gyűjteménye.
Debrecen, 2000. május 7.
Márkus Béla

TÉMAVEZETÉS

Doktorandusz neve
Képzés formája
Képzés ideje
Abszolutórium szerzésének éve
Fokozatszerzés éve
Disszertáció címe

KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe A konferencia helye A konferencia éve Az előadás címe
Nemzetközi Magyar Filológia Társaság konferenciája Róma 1996 Sarkadi Imre protestantizmusa
A jugoszláviai magyar líra újraolvasása Újvidék 2000
A jugoszláviai magyar regény újraolvasása Újvidék 2001
Hans Seidel Alapítvány konferenciája Budapest 2003 Bánffy Miklós az irodalomban
Szatmári Irodalmi Napok Fehérgyarmat 2004 Markovits Rodion
Katona József Napok Kecskemét 2004 Szilágyi István
Az újraolvasott Móricz Nyíregyháza 2004 Bethlen Gábor arcai
A prózaíró Németh László Debrecen 2004 A Bűnről
Partium, az európai régió Debrecen 2005 A magyar irodalom egésze és a Partium
A 70 éves Kelet Népe Berettyóújfalu 2005 A folyóirat jelentőségéről

PUBLIKÁCIÓI
I. ÖNÁLLÓ MŰVEK
1. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - 296 p. - (Zsebbe való kis könyvek)
Tartalom: "Jobbról-balról üldözött" : adalékok a "Markovits-Rodin ügy" mai állásához. - pp. 5-45.
Jordáky Lajos: A szocialista irodalom útján. - pp. 46-63.
Hiteles dokumentum : Asztalos István: Író a Hadak útján. - pp. 64-77.
Sajtóértekezlet viharban, két részben, sok foszlányban : Huszár Sándor: Sorsom emlékezete. - pp. 78-107.
Az irgalmatlan sorsszerűség : beszélgetés Székely Jánossal. - pp. 108-135.
Fájdalmas farsangi játék : Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért. - pp. 136-152.
Bot és batyu : Kányádi Sándor: Szürkület. - pp. 153-167.
A látomás kényszerzubbonya : Bálint Tibor: Látomás mise után. - pp. 168-181.
A tárgyak regénye: Mester Zsolt: Koppantó. - pp. 182-189.
Magányos portyázók, szabadcsapatból : Gálfalvi György: Marad a láz?. - pp. 190-202.
Láztalanul? : öt új romániai magyar verseskönyv. - pp. 203-223.
Ó, vérem, csendesedj! Szőcs Kálmán: A legszebb éneket kerestem. - pp. 224-244.
"Függesszük szemünk ő arcukra!" : Király László: Sétalovaglás. - pp. 245-260.
A fenyegetettség bizonyossága : Király László: Fény hull arcodra, édesem. - pp. 261-270.
A törékeny lepkecsontváz : Markó Béla versei. - pp. 271-280.
A nemzetiségtudomány "új felelőssége" : Gáll Ernő: Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések. - pp. 281-297.
Ismert.: Görömbei András
In: Tiszatáj. - 44. évf. 7. sz. (1990), pp. 74-77.
Nemzedékek, értékvonulatok / Szakolczay Lajos
In: Kortárs. - 35. évf. 2. sz. (1991), pp. 147-151.
2. Átdolgozások kora : Sarkadi Imre és a sematizmus. - Debrecen : KLTE, 1996. - 273 p. - (Csokonai könyvtár ; 6.)
Tartalom: Bevezető. - pp. 7-10.
Nehéz esztendők : 1948. - pp. 11-44.
Január: szemben a falusi politika sablonjaival. - pp. 45-54.
Balassi Menyhárt árultatása: a "hittel való kereskedés". - pp. 55-61.
Kőműves Kelemen: a "hit lángját" gyújtani. - pp. 61-80.
A "parasztpolitikus" író. - pp. 81-110.
A Gál János útján. - pp. 111-134.
Kísértetjárás Szikesen : a komikum próbája. - pp. 135-152.
Az átdolgozások kora. - pp. 153-160.
Rozi, Út a tanyákról: a tragikum próbája. - pp. 161-178.
A szocializmus és a válságszituációk. - pp. 179-196.
A hitszerű szocializmus. - pp. 197-208.
Nehéz esztendők : 1952. - pp. 209-232.
Balmazújváros: megújító hónapok? - pp. 233-260.
Utószó. - pp. 261-262.
Jegyzetek. - pp. 263-273.
Ismert.: Öncenzúra és messianizmus, önkritika és cenzúra : Márkus Béla Sarkadi-monográfiájáról és - érintőlegesen - irodalomtörténeti és elméleti dilemmákról / Imre László
In: Tiszatáj. - 51. évf. 6. sz. (1997), pp. 77-82.
A történeti látás ethosza / Juhász Béla
In: Alföld. - 47. évf. 11. sz. (1996), pp. 91-95.
Görömbei András
In: Létértelmezések / Görömbei András. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1999. - pp. 340-345.
3. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - 264 p. - (Aranyhal sorozat)
Írónk és kora : vonások Kányádi Sándor portréjához. - pp. 7-14.
? "irodalom csak játék az egész" ? : Kányádi Sándor újabb verseiről. - pp. 15-37.
"Íme, a viszonylagosság!" : Páskándi Géza színműveiről. - pp. 38-43.
"Letörlöm inkább…" : Markó Béla: Kannibál idő. - pp. 44-53.
Egy korszerűtlen esszéista: Markó Béla: Olvassuk együtt. - pp. 54-62.
Szokunk vagy szökünk : Köntös-Szabó Zoltán: Fehér zászló Erdély felett. - pp. 65-76.
A betokosodott kudarc : Sütő András: Heródes napjai. - pp. 77-87.
Kántor Lajos: Itt valami más van. - pp. 88-96.
Molnár János: Az egyetlen : az Ellenpontok és az ellenpontosok története. - pp. 97-105.
"Menni vagy nem menni, ez itt a kérdés!". - pp. 106-111.
Historia est. - pp. 112-125.
Az elképzelt világok felé : sorok romániai és szlovákiai magyar regényekről. - pp. 129-140.
"A helyzet szüli a szöveget…" : újabb sorok romániai és szlovákiai magyar regényekről. - pp. 141-147.
Dobos László: Egy szál ingben. - pp. 148-152.
"Törvényem volt az emlékezés…" : sorok az ötvenéves Gál Sándorról. - pp. 153-162.
Gál Sándor: Az éjszaka horizontja. - pp. 163-168.
Az önállósodás útján : tanulmánykötetek a Vajdaságból. - pp. 171-178.
Regények a Vajdaságból : "Mindig ugyanaz az ég!". - pp. 179-189.
Jelkép és valóság : Gion Nándor regényei. - pp. 190-199.
Gion Nándor: Olyan, mintha nyár volna. - pp. 200-203.
Brasnyó István: Família. - pp. 204-207.
"Nélkülem is történik, ami velem…" : a viták vajdasági magyar irodalma. - pp. 208-233.
Pletykálkodás és indulatok : Vajda Gábor: A magyar irodalom Délvidéken Trianontól napjainkig. - pp. 237-250.
A tárgyszeretet szörnyetege : avagy Határ Győző irodalomtörténete. - pp. 251-261.
Tartalom. - pp. 263-264.
Ismert.: A határon túli magyar irodalmak életéből / Bertha Zoltán
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 146. sz. (1996. június 24.), p. 7.
A nagy olvasó / Görömbei András
In: Tiszatáj. - 51. évf. 12. sz. (1997), pp. 91-94.
ua. Létértelmezések / Görömbei András. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1999. - pp. 346-351.
4. Démonokkal csatázva. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - 187 p.
Tartalom: Lobogó? Hajnalcsillag? : jegyzetek a Móricz-örökség vizsgálatához. - pp. 5-22.
Szemérmes biográfia : Görömbei András: Nagy László költészete. - pp. 23-29.
"Egy cikk, egy ország, egy álom" : kivonatos és hiányos emlékeztető a Csoóri-vita történetéhez. - pp. 31-59.
Ady halott szemét fölszaggatni : Csoóri Sándor: A tizedik este. - pp. 61-66.
Az elveszett világ fojtó érzékisége : Csoóri Sándor: Hattyúkkal, ágyútűzben. - pp. 67-77.
A múlt nem mutatvány : Ratkó József összegyűjtött versei. - pp. 79-87.
"…eltiltott magunktól" : Ratkó József: Segítsd a királyt!. - pp. 89-95.
"Indítsd meg énekeimet" : Buda Ferenc: Holt számból búzaszál. - pp. 97-100.
A szarvassá változott fiú : Serfőző Simon: Holddal világítottunk. - pp. 101-106.
Démonokkal csatázva : Utassy József összegyűjtött versei. - pp. 107-117.
A "kettős hangzatú" líra : Utassy József: Irdatlan ég alatt. - pp. 119-123.
"Borongunk, mogorvultan, szótlanul" : Kiss Benedek: A világ örökbefogadása. - pp. 125-133.
A költő egyszemélyes pere : Nagy Gáspár: Múlik a jövőnk. - pp. 135-145.
A vadszeder útján : Pintér Lajos esszékötetéről. - pp. 147-157.
Kórmutató : egy Alföld-vita tanulságai. - pp. 159-169.
"A korszak képe mindig vak közelkép" : mai magyar költők a hagyományról. - pp. 171-185.
Tartalom. - p. 187.
5. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - 192 p.
Tartalom: "keringtem körülötted, világ" : Ágh István: Mivé lettél. - pp. 5-12.
"Ahogy összeáll, aki vagy" : Bertók László: Három az ötödiken. - pp. 12-22.
"...a nyelvtanén beszél" : Borbély Szilárd: Mint. minden. alkalom. - pp. 23-26.
"...és nem dolgunk feledni" : Kiss Anna: Genitivus. - pp. 26-29.
Tudom, nagy nyári délután lesz : Nagy Gáspár új versei. - pp. 29-35.
" ... csak szétnézni meg elbúcsúzni" : Oravecz Imre: Halászóember. - pp. 36-53.
Új középkor jön : Szepesi Attila: Planéta. - pp. 53-57.
"Istenig fölérő létra" : Szöllősi Zoltán: Megyek haza. - pp. 57-62.
A"hatra hat" önkénye. - Bihari Sándor: Borjúláncon. - pp. 63-66.
Nyelv és szótár, kaland és krízis : Garaczi László új kötetei. - 66-72.
Emlékezzünk szégyenünkre : Gábor Miklós két könyve: Egy csinos zseni; Sánta szabadság. - pp. 72-84.
Honvágy a temetőben : Kalász Márton: Tizedelőcédulák. - pp. 75-86.
Szócipelők és csókmesterek : Nagy Gáspár: Augusztusban, Ludvik Jahn nyomában. - pp. 87-89.
Maniretti, a mucsai Nostradamus : Páskándi Géza: Begyűjtött vallomásaim. - pp. 89-98.
Abszurd és abszurdoid : Páskándi Géza: Száműzött szavak temploma. - pp. 99-103.
A Figaró vallomása : Sarusi Mihály: Szökőélet. - pp. 103-106.
Bosznádi bárdok : Sarusi Mihály: Az Aranykapca álma. - pp. 106-110.
Cégély II. Vendel : Faragó Ferenc: A flox. - pp. l11-113.
Hibbantak: kényszerzubbonyban : Ficsku Pál: A videódisznók esete és más történetek; Élni három nővel. - pp. 113-116.
Anekdoták Akácligetről : Halász Margit: Forgószél. - pp. 117-122.
Kopár jelentés mezők : Ménes Attila: Nyugati utcai rémtörténetek. - pp. 122-125.
Paródia plusz szeretet : Papp András: Te beszállsz a bárkába. - pp. 125-129.
Az idegenné vált jelen : Rott József: A Kánya-haraszt balladája. - pp. 129-135.
Látszat, akár a szó : Csiki László: A pusztulás gyönyöre. - pp. 137-147.
A vagány indián : Fehér Béla: Egyenes Kecske. - pp. 147-150.
Szomorú történetek : Ferdinandy György: Az amerikai telefon. - pp. 151-157.
Fővárosa: Rácpácegres : Lázár Ervin: Csillagmajor. - pp. 157-164.
Egy vak pap olvasója : Temesi Ferenc: Pest. - pp. l64-168.
A könyörülő jókedv : Vathy Zsuzsa: Itt a szépséget nézzük. - pp. 168-173.
Üdvtörténetből hanyatlástörténet : Závada Pál: Jadviga párnája. - pp. 173-189.
Kereső. - pp. 191-192.
Ismert.:: A feledés ellenében / Nagy Gábor
In: Hitel. - 14. évf. 3. sz. (2001. márc.), p. 104-106.
6. Külön sors - külön irodalom. - Budapest : Nap K., 2002. - 358 p.
Tartalom: "Író leszek vagy parasztvezér" : Veres Péter: Számadás. - pp. 5-33.
Feljegyzések az ötvenes évekből : Veres Péter: Olvasónapló. - pp. 33-54.
Az "ibolyaság" és az "ősemberség" : a Rossz asszonyról. - pp. 54-66.
Árván futó ballangó : Sinka István válogatott versei. - pp. 66-75.
A pórok költője : Nagy Imre: Tücsök a máglyán. - pp. 75-80.
"Meghajlok, hogy ne lássalak" : Izsák József: Illyés Gyula költői világképe. - pp. 80-95.
Egy író, akinek udvaroltak : széljegyzetek Illyés munkásságának 1945-48 közötti megítéléséhez. - pp. 96-104.
A nemzet bizalmija : Illyés Gyula: Beatrice apródjai. - pp. 105 -113.
Egérfogak : Illyés Gyula: Naplójegyzetek, 1929-1978. - pp. 113-124.
A kötelességteljesítés borzalma : Németh László, a színikritikus. - pp. 125-139.
"Külön sorsoknak külön irodalom kell..." : Németh László a kisebbségi magyar irodalmakról. - pp. 139-194.
"Amit írótársaim közt kevésről mondhatok - szeretett" : Németh László és Sarkadi Imre kapcsolata. - pp. 194-201.
A nemzettudat honfoglya : Szabó Zoltán: Diaszpóranemzet. - pp. 201-206.
Az irodalom nyilvánosháza : Gálfalvi Zsoltnak, A Hét főszerkesztőjének. - pp. 207-228.
Curpika, a csillagnéző : Fodor Ilona: Csillagokból kopjafa. - pp. 228-234.
Verebek és énekesmadarak : Domokos Mátyás: Leletmentés. - pp. 234-242.
Egy szerkesztő sorsa : Domokos Mátyás: Írósors. - pp. 242-250.
Sötét nihilista ár : Olasz Sándor: Az író öntőformái. - pp. 251-254.
Pünkösdi lélekkel : Sütő András: Erdélyi változatlanságok. - pp. 254-260.
"Mintha mindig ugyanabban a dologban járna" : Ablonczy László könyvei. - pp. 261-280.
Paradox döntéshelyzetek : Lázok János: Sütő András drámatrilógiája. - pp. 280-285.
Egy merész monográfus : Bertha Zoltán: Sütő András. - pp. 286-289.
"Nincsenek meddő remekművek" : Görömbei András: A szavak értelme. - pp. 289-292.
Kritikusarc, homályból : Alexa Károly: A szerecsen komornyik. - pp. 293-300.
Állandó résen lét : Elek Tibor: Helyzettudat és önismeret. - pp. 301-306.
Nemiség és nacionalizmus : Kemenes Géfin László - Jolanta Jastrzębska: Erotika a huszadik századi magyar regényben, 1911-1947. - pp. 307-310.
A hattyúnyakú görény : Lillafüred, 1969. - pp. 310-314.
"...trónra ült a Párt" : Standeisky Éva: Az írók és a hatalom. - pp. 314-331.
Olvasmány és kézikönyv : Magyar művelődéstörténet. - pp. 331-356.
Tartalom. - pp. 357-358.
7. Tények és képzetek. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 372 p.
"Megtart magáénak - ha akar, ha nem. . ." ?! : Ady Endre, a nagyváradi újságíró és az irodalom. - pp. 11-22.
Bethlen Gábor arcai : Móricz Zsigmond: Erdély. - pp. 23-39.
Egy élete vége, levelekben : Móricz Zsigmond, a Kelet Népe szerkesztője. - pp. 40-51.
A Baumgarten-díjas Barta János és Babits. - pp. 52-59.
Álmok és tények : magyar írók a demokráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia
felbomlása idején. - pp. 60-66.
". . .maga az élete volt a kommentár". - Babus Antal: Tanulmányok Fülep Lajosról. - pp. 67-76.
"szépkorom után, halálom előtt" : a Kháron ladikján személyességének kérdései. - pp. 77-90.
Kovács Lajos: Németh László: Bűn. - pp. 91-112.
"Ocsmányolja hazáját" : Németh László: Magyarok Romániában. - pp. 113-119.
"A lét - stilisztika" : Páskándi Géza, a regényíró. - pp. 123-131.
A szolgák felelősségével : Sütő András: Erdélyi változatlanságok. - pp. 132-143.
Pán Transsylvanicus : Kányádi Sándor: Felemás őszi versek. - pp. 144-149.
Titkok pányváján kerengeni : Szilágyi István: Hollóidő. - pp. 150-183.
Sajgó mókaberci : Csiki László: A szótolvaj. - pp. 184-195.
Féllábbal a valóságban : Kántor Lajos: Erdélyi sorskerék. - pp. 196-201.
HiánypótIó monográfia : Vallasek Júlia: Elváltozott világ. Az erdélyi magyar irodalom
1940-44 között. - pp. 202-210.
A felejtés ellenében : Elek Tibor: Székely János. - pp. 211-218.
Egy nyelvközösség összekötője : Ködöböcz Gábor: Hagyomány és újítás Kányádi Sándor
költészetében. - pp. 219-223.
Önként vállalt provincializmus : Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor. - pp. 224-230.
Könyvek Erdélyből : Bogdán László: Az erdélyi kertmozi, Szőcs Géza: A kisbereki
böszörmények, Martos Gábor: Marsallbot a hátizsákban. - pp. 231-240.
"A számvetés prózai helyzete" : jugoszláviai magyar regények újraolvasása. - pp. 243-251.
Zsarolók és szószólók : Domonkos István: A kitömött madár. - pp. 252-264.
Az iróniától a nosztalgiáig : széljegyzetek a vajdasági magyar irodalom újabb fejezetéhez. - pp. 265-275.
Édesszájú mesék : Gion Nándor: Ez a nap a miénk. - pp. 276-283.
"terebélye födi talajtalanságát" : a tájélmény a jugoszláviai magyar költészetben. - pp. 284-291.
"Mindenes" szerep : Gerold László: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000. - pp. 292-297.
Könyvek a Vajdaságból : Bori Imre, Gerold László, Bányai János, Harkai Vass Éva művei;
Varga Zoltán: Bábel árnyékában; Németh István: Ima Tündérlakért, Rózsaflastrom. - pp. 298-315. [Bori Imre: Hétről hétre. - pp. 298-300. ; Gerold László: Drámakalauz. - pp. 300-302. ; Bányai János: Hagyománytörés. - pp. 303-305. ; Harkai Vass Éva: Ezredvégi megálló. - pp. 305-307. ; Varga Zoltán: Bábel árnyékában: 307-310. ; Németh István: Ima Tündérlakért: - pp. 311-312. ; Rózsaflastrom : beszélgetés vajdasági írókkal. - pp. 313-315.]
Mittel Ármin új ruhája : Tőzsér Árpád pályájának legutóbbi szakaszáról. - pp. 319-324.
". . .masíroznak a délceg évek" : Gál Sándor két új könyve. - pp. 325-327.
Ballada és beszámoló : Nagy Zoltán Mihály regényciklusáról. - pp. 328-334.
Három díjnyertes kisregény . - pp. 335-339.
Tettben a jellem : Eperjesi Penckófer János: A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében. - pp. 340-352.
Hozsanna neked, Wass Albert? : két dokumentumkötet margójára. - 353-371.
II. SZÖVEGGONDOZÁSOK, SZERKESZTŐI MUNKÁK
8. Alföld 1950-1970 / az oldalakat válogatta, összeállította Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 280. sz. (1970. nov. 29.), pp. 10-11.
9. "A vascsillag is szétporlik egyedül…" / összeállította Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 14. sz. (1971. jan. 17.), p. 10.
Oláh Gábor emlékezete
10. Költő Nagy Imre (1896-1942) / összeállította Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 287. sz. (1972. dec. 6.), p. 5.
11. "Nem spekuláltam, éltem…" Kós Károly vallomásai / az idézeteket összeállította Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 294. sz. (1973. dec. 16.), p. 5.
Kós Károly köszöntése
12. Sarkady István: Legyőzöttek : részletek egy drámából / összeállította, jegyzettel ellátta M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 198. sz. (1974. aug. 25.), p. 12.
13. Szemelvények az újjáéledő debreceni irodalomból / összeállította Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 4. sz. (1975), pp. 57-61.
14. Évek, regények / napjaink irodalmának tíz regényéről szóló kritikákat összeválogatta Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 11. sz. (1975), pp. 85-96.
15. Sarkadi Imre két kiadatlan írása / közli M. B.
In: Tiszatáj. - 29. évf. 10. sz. (1976), pp. 10-24.
16. Kikötő : az Alföld Stúdió antológiája / [szerkesztette Aczél Géza, Görömbei András, Márkus Béla ; a bevezetőt írta Aczél Géza]. - Debrecen : Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Műv. Osztálya, 1981. - 296 p.
Balipap Ferenc, Balogh Ernő, Berta Erzsébet, Bertha Zoltán, Csengey Dénes, Gróh Gáspár, G. Kiss Valéria, Nyirán Ferenc, Osztojkán Béla, D. Rácz István, Tar Sándor, Varga Pál művei
Ismert.: Bessenyei György
In: Népszava. - 110. évf. 186. sz. (1982. aug. 10.), p. 6.
Erdei Sándor
In: Egyetemi élet. - 20. évf. 9. sz. (1982. febr. 18.), p. 4.
Kun András
In: Alföld. - 33. évf. 9. sz. (1982), pp. 74-77.
Odorics Ferenc
In: Napjaink. - 21. évf. 6. sz. (1982), pp. 31-32.
Takács Géza
In: Kritika. - 20. évf. 12. sz. (1982), pp. 18-19.
Takács Péter
In: Szabolcs-szatmári szemle. - 17. évf. 1. sz. (1982), pp. 110-112.
Két antológia / [Zelei Miklós]. - zm -
Magyar hírlap. - 15. évf. 148. sz. (1982. jún. 26.), p. 8.
17. Küszöbök : az Alföld Stúdió antológiája / [szerk. Aczél Géza, Bertha Zoltán, Márkus Béla]. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Tanács, 1986. - 285 p.
18. "Egy cikk, egy ország, egy álom." : kivonatos és hiányos emlékeztető egy vita történetéhez / összeáll. Márkus Béla
In: Alföld. - 42. évf. 7. sz. (1991), pp. 41-62.
ua. Démonokkal csatázva. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - pp. 31-59.
ua. Tanulmányok Csoóri Sándorról / vál. és szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1999. - pp. 189-212.
19. Levelek odaátról / Székely János 1929-1992 ; közread. és bevez. Márkus Béla
In: Alföld. - 43. évf. 10. sz. (1992), pp. 93-96.
20. Új évszak kellene / Ratkó József ; összeállította, szerkesztette, valamint az utószót írta Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1995. - 310 p.
21. Irodalom, politika, élet : 1945-1979 : szöveggyűjtemény I-II. / [szerk.] Márkus Béla. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1997. - 370, 212 p.
22. Magyar novella : szépprózák a 20. század második feléből ; [szöveggyűjtemény] / vál., szerk. Márkus Béla. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2001. - 313 p.
23. Pokolraszállás : Sarkadi Imre emlékezete : [oktatási segédkönyv] / [vál., szerk., összeáll. Márkus Béla]. - [Budapest] : Nap K., 2001. - 284 p. - (Emlékezet)
24. Tanulmányok Szilágyi Istvánról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2003. - 368 p.
25. Tanulmányok Kányádi Sándorról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2004. - 442 p.
III. TANULMÁNYOK
26. Sarkadi Imre pályakezdése : a háborús évek újságírója
In: Együtt / szerkesztette Fülöp László, Juhász Béla, Tóth Endre. - Debrecen : [s. n.], 1971. - pp. 113-139.
27. Sarkadi Imre 1945-ben
In: Alföld. - 24. évf. 4. sz. (1973), pp. 44-54.
ua. Századok szelleme : tanulmányok a magyar irodalom és Debrecen kapcsolatáról / [vál. és szerk. Bényei József, Fülöp László, Juhász Béla] ; [írta Barta János et al.] ; [az előszót írta Juhász Béla] ; Debrecen : Hajdú-Bihar megyei Tanács V. B. Művelődési Osztálya, 1980. - pp. 231-246.
28. Hősök, eszmények, történetek
In: Alföld. - 25. évf. 4. sz. (1974), pp. 87-95.
A fiatal magyar prózaírókról
29. Jelkép és valóság : Gion Nándor regényei
In: Alföld. - 25. évf. 7. sz. (1974. júl.), pp. 66-71.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 190-199. - (Aranyhal sorozat)
30. Az "Ibolyaság" és az "ősemberség" : húsz év után a Rossz asszonyról
In: Alföld. - 26. évf. 12. sz. (1975), pp. 54-59.
ua. Új írás. - 15. évf. 12. sz. (1975. dec.), pp. 48-81.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 54-66.
A rossz asszony : Regény / Veres Péter. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. - 231 p.
31. Fájdalmas farsangi játék : Sütő András új darabja
In: Alföld. - 28. évf. 6. sz. (1977), pp. 60-63.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 136-152. - (Zsebbe való kis könyvek)
ua. Tanulmányok Sütő Andrásról / vál. és szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2001. - pp. 206-215.
Sütő András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért
32. "Önmagán ki tud keresztüllépni?" : vázlat Kertész Ákos pályájáról
In: Alföld. - 28. évf. 7. sz. (1977), pp. 49-55.
33. Sarkadi, a szociográfiai riportok írója
In: Forrás. - 9. évf. 1. sz. (1977), pp. 13-18.
Újságírói működése 1946-ban a Szabad Szónál
34. Regényes családtörténet : az elhallgatott életrajz Kamondy László epikájában
In: Alföld. - 29. évf. 11. sz. (1978), pp. 21-26.
ua. Kamondy László 1928-1972 : emlékkötet / [szerk. Kovács Sándor Iván]. - Zalaegerszeg : Deák Ferenc Megyei Könyvár, 1992. - pp. 21-31. - (A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár és a Keresztúry-ház Kuratórium kiadványai ; 1.)
35. Magányos portyázók, szabadcsapatból : Gálfalvi György: Marad a láz?
In: Tiszatáj. - 32. évf. 9. sz. (1978), pp. 69-72.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 190-202. - (Zsebbe való kis könyvek)
36. A válság évei : Kamondy László utolsó alkotói periódusáról
In: Tiszatáj. - 32. évf. 11. sz. (1978), pp. 59-69.
37. A legszebb éneket kerestem : Szőcs Kálmán lírájáról
In: Tiszatáj. - 33. évf. 4. sz. (1979), pp. 50-54.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 224-244. - (Zsebbe való kis könyvek)
38. Elhullanak a fáradt fiatalok
In: Alföld. - 31. évf. 1. sz. (1980), pp. 57-63.
Elhangzott az 1979. október 25-27. között Debrecenben tartott Móricz-emlékülésen A fiatal írónemzedék Móricz-képe címmel.
39. Megbéklyózva és megigazulva : a filmíró Csoóri Sándorról
In: Tiszatáj. - 34. évf. 2. sz. (1980), pp. 66-71.
ua. Tanulmányok Csoóri Sándorról / vál. és szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1999. - pp. 149-156.
40. Az "agyonhallgatott" író : Kamondy Tóth Lászlóról
In: Új forrás. - 12. évf. 5. sz. (1980), pp. 8-11.
41. A Gál János útja körül : egy évszám visszaperlése
In: Alföld. - 32. évf. 12. sz. (1981), pp. 91-99.
Sarkadi-emlékszám
42. Dráma vagy novella? Sarkadi Imre: Kőműves Kelemen
In: Somogy. - 9. évf. 6. sz. (1981), pp. 23-29.
43. A léhaság zsenijei : Sarkadi drámatöredékeiről
In: Tiszatáj. - 35. évf. 8. sz. (1981), pp. 67-76.
44. Egy író, akinek udvaroltak : széljegyzetek Illyés munkásságának 1945-1948 közötti megítéléséhez
In: Alföld. - 33. évf. 11. sz. (1982), pp. 61-65.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 96-104.
45. Sarkadi nehéz esztendeje : gondolatok a fordulat évének műveiről
In: Forrás. - 14. évf. 4. sz. (1982), pp. 83-89.
Oszlopos Simeon c. kisregénye és 1948-ban keletkezett elbeszélései
46. Ákos Kertész
In: Literatur Ungarns, 1945 bis 1980 : Einzeldarstellungen / von einem Autorenkoll. unter Leitung v. Miklós Szabolcsi. - Berlin : Volk und Wissen, 1984. - pp. 383-393. - (Literatur sozialistischer Länder)
47. Lobogó? Hajnalcsillag? : jegyzetek a Móricz-örökségről
In: Valóság. - 27. évf. 8. sz. (1984), pp. 33-45.
48. A "parasztpolitikus" író : Sarkadi Imre pályája 1949-1953 között
In: Forrás. - 17. évf. 4. sz. (1985), pp. 59-67.
49. Sarkadi Imre: Január
In: Kritika. - 23. évf. 4. sz. (1985), pp. 22-23.
50. Idill az ötvenes évekből
In: Literatura. - 12. évf. 1-2. sz. (1985), pp. 135-142.
Gál János útja : regény / Sarkadi Imre. - 2. kiad. - Budapest : szépirodalmi, 1954. - 145, [1]
51. Sarkadi Imre önkritikája: letérés a "harmadik út"-ról
In: Somogy. - 13. évf. 3. sz. (1985), pp. 11-15.
52. Sarkadi Imre: A sematizmus kérdései
In: Új forrás.- 17. évf. 4. sz. (1985), pp. 69-76.
Sarkadi Imre munkásságáról 1948-1953 között
53. "Törvényem volt az emlékezés…" : sorok az ötvenéves Gál Sándorról
In: Napjaink. - 26. évf. 11. sz. (1987), pp. 24-25.
ua. Látóhatár. - 2. sz. (1988), pp. 95-104.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 163-168. - (Aranyhal sorozat)
54. Sajnálatos október : Kamondy László és az 1956 utáni konszolidáció
In: Alföld. - 39. évf. 11. sz. (1988), pp. 77-89.
55. A Nagy-filológia, vagy a "kétfedelűség" : megjegyzések Kappanyos András Nagy Gáspár Kibiztosított beszéd c. kötetéről szóló bírálatához
In: Kritika. 26. évf. 8. sz. (1988), pp. 14-15.
(Ugyanitt Kappanyos András: Ki bántja a költőt?, továbbá Szerdahelyi István: Vádak és tények)
Kibiztosított beszéd / Nagy Gáspár . - Bp., Magvető, 1987. - 125 p.
56. Vonások Görömbei András portréjához Ki viszi át… c. tanulmánykötete alapján / Márkus Béla
In: Somogy. - 16. évf. 1. sz. (1988), pp. 28-32.
"Ki viszi át…?"/ Görömbei András. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. - 441 [1] p.
57. A mesei világ és a való világ
In: Jászkunság. - 36. évf. 2. sz. (1990), pp. 30-40.
Tar Sándor (1941-2005)
58. ?"irodalom csak játék az egész"? : Kányádi Sándor újabb verseiről
In: Tiszatáj. - 44. évf. 3. sz. (1990), pp. 81-95.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 15-37. - (Aranyhal sorozat)
ua. Tanulmányok Kányádi Sándorról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2004. - pp. 214-231.
59. "Menni vagy nem menni, ez itt a kérdés" : a romániai magyar irodalom önszemléletéről
In: Alföld. - 42. évf. 2. sz. (1991), pp. 46-50.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 106-111. - (Aranyhal sorozat)
A "Romániai magyar irodalom 1970-1990" c. vitához
60. Kórmutató
In: Alföld. - 42. évf. 6. sz. (1991), pp. 34-42.
Korforduló. Zárszó
ua. Kórmutató : egy Alföld-vita tanulságai
In: Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 159-169.
Az 1945 utáni magyar irodalomról
61. Írónk és kora : vonások Kányádi Sándor portréjához
In: Új forrás. - 23. évf. 2. sz. (1991), pp. 70-75.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 7-14. - (Aranyhal sorozat)
62. A hit lángját gyújtani / Márkus Béla
In: Alföld. - 43. évf. 2. sz. (1992), pp. 47-55.
ua. Átdolgozások kora : Sarkadi Imre és a sematizmus / Márkus Béla. - Debrecen : KLTE, 1996. - pp. 61-80. - (Csokonai könyvtár ; 6.)
Sarkadi Imre: Kőműves Kelemen
63. Historia est
In: Holnap. - 3. évf. 6. sz (1992), pp. 18-24.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 112-125. - (Aranyhal sorozat)
Az újabb romániai magyar irodalomról
64. Szokunk vagy szökünk : Köntös-Szabó Zoltán: Fehér zászló Erdély felett
In: Hitel. - 6. évf. 2. sz. (1993), pp. 76-80.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 65-76. - (Aranyhal sorozat)
65. Az elképzelt világok felé : sorok romániai és szlovákiai magyar regényekről
In: Új forrás. - 25. évf. 7. sz. (1993), pp. 39-50.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 129-140. - (Aranyhal sorozat)
66. "A korszak képe mindig vak közelkép." : mai magyar költők a hagyományról
In: Magyar élet. - 2. évf. 12. sz. (1994), pp. 34-40.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - pp. 171-185.
67. "A helyzet szüli a szöveget…" : újabb sorok romániai és szlovákiai magyar regényekről
In: Tiszatáj. - 48. évf. 1. sz. (1994), pp. 76-81.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 141-147. - (Aranyhal sorozat)
68. A paraszti radikalizmus : 1945-1948 : töredékes gondolatok Bibó István, Németh László és Sarkadi Imre nyomán
In: Tiszatáj. - 48. évf. 7. sz. (1994), pp. 66-76.
ua. A népi mozgalom és a magyar társadalom / szerk. Sipos Levente, Tóth Pál Péter. - Budapest : Napvilág K., 1997. - pp. 228-239.
69. A múlt nem mutatvány - Ratkó József összegyűjtött versei
In: Új évszak kellene / Ratkó József ; összeállította, szerkesztette, valamint az utószót írta Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1995. - pp. 295-303.
70. "Nélkülem is történik, ami velem." : a viták vajdasági magyar irodalma
In: Alföld. - 46. évf. 2. sz. (1995), pp. 41-58.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 208-233. - (Aranyhal sorozat)
71. A kötelességteljesítés borzalma : Németh László, a színikritikus
In: Tiszatáj. - 49. évf. 3. sz. (1995), pp. 47-53.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 125-139.
72. Az iróniától a nosztalgiáig : széljegyzetek a vajdasági magyar irodalom újabb fejezetéhez
In: Bárka. - 4. évf. 3-4. sz. (1996), pp. 35-42.
ua. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - pp. 373-385. - (Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) ; 20.)
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 265-275.
73. "Író leszek vagy parasztvezér" : Veres Péter Számadásának formálódása
In: A népiségtől a posztmodernig : tanulmányok korunk magyar irodalmáról / redigunt Bitskey et al. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen), 1997. - pp. 5-22. - (Studia litteraria, 35.)
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 5-33.
74. "Külön sorsoknak külön irodalom kell..." : Németh László a kisebbségi magyar irodalmakról
1.
In: A Hét (Bukarest). - 29. évf. (1998. dec. 3.), pp. 3-4.
2.
In: A Hét (Bukarest). - 29. évf. (1998. dec. 10.), pp. 3-4.
3.
In: A Hét (Bukarest). - 29. évf. (1998. dec. 17.), pp. 3-4.
ua. Németh László irodalomszemlélete / szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó (Debrecen), 1999.- pp. 43-65.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 139-194.
75. Mittel Ármin új ruhája : Tőzsér Árpád pályájának újabb szakaszáról
In: Hungarológiai közlemények (Újvidék). - 30. (4.) évf. 1-2. sz. (1998), pp. 54-60.
ua. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - pp. 437-443. - (Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) ; 20.)
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 319-324.
76. Üdvtörténetből hanyatlástörténet : Závada Pál: Jadviga párnája
In: Új forrás. - 30. évf. 1. sz. (1998), pp. 45-59.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 173-189.
77. "Külön sorsoknak külön irodalom kell..." : Németh László az erdélyi magyar irodalomról
In: In honorem Czine Mihály. - Debrecen : Kossuth, 1999. - pp. 135-144.
78. Az irodalom nyilvánosháza
In: A Hét (Bukarest). - 30. évf. (1999. okt. 21.), pp. 9-11.
ua. Hitel. - 12. évf. 12. sz. (1999), 75-86.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 207-228.
79. "Külön sorsoknak külön irodalom kell..." : Németh László a jugoszláviai magyar irodalomról
In: Irodalomtörténeti közlemények. - 103. évf. 3-4. sz. (1999), pp. 351-355.
80. "...csak szétnézni meg elbúcsúzni" : Oravecz Imre : Halászóember
1.
In: Új forrás. - 31. évf. 4. sz. (1999), pp. 18-26.
2.
In: Új forrás. - 31. évf. 5. sz. (1999), pp. 3-10.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 35-53.
81. "A lét-stilisztika" : Páskándi Géza, a regényíró
In: Hitel. - 13. évf. 10. sz. (2000), pp. 95-100.
ua. Duna-part. - 3. évf. 2. sz. (2003), pp. 21-29.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 123-131
82. A számvetés prózai helyzete : jugoszláviai magyar regények újraolvasása
In: Hungarológiai közlemények (Újvidék). - 32. (6.) évf. 2. sz. (2000), pp. 70-78.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 243-251.
83. Politizáló vagy tiszta irodalom?
In: Pokolraszállás : Sarkadi Imre emlékezete : [oktatási segédkönyv] / [vál., szerk., összeáll. Márkus Béla]. - [Budapest] : Nap K., 2001. - pp. 44-49. - (Emlékezet)
84. "terebélye födi talajtalanságát : tájélmény a jugoszláviai magyar költészetben
In: Hungarológiai közlemények (Újvidék). - 33. (7.) 4. sz. (2001), pp. 46-54.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 284-291.
85. "...amit írótársaim közt kevésről mondhatok - szeretett" : Németh László és Sarkadi Imre kapcsolata
In: Kortárs. - 45. évf. 11. sz. (2001), pp. 91-94.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 194-201.
86. A Baumgarten-díjas Barta János és Babits
In: Kortárs. - 46. évf. 4. sz. (2002), pp. 45-50.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 52-59.
ua. Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra / [szerkesztette Imre László, Gönczy Monika]. - Budapest : Szenci Molnár Társaság, 2003. - pp. 90-100.
87. Móricz Zsigmond, a Kelet Népe szerkesztője
In: Irodalomtörténet. - 83. (33.) évf. 2. sz. (2002), pp. 297-305.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 40-51.
88. "szépkorom után, halálom előtt" : a Kháron ladikján személyességének kérdései
In: Illyés Gyula / [szerkesztette és az előszót írta Görömbei András]. - Debrecen : Debreceni Egyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézete, 2002. - pp. 70-82. - (Studia litteraria ; 40.)
ua. Csak az igazat : tanulmányok Illyés Gyula születésének centenáriumán / vál. és szerk. Görömbei András. - Budapest : Kortárs K., 2003. - pp. 326-339.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 77-90.
89. Bethlen Gábor arcai : Móricz Zsigmond: Erdély
In: Szabolcs-szatmár-beregi szemle. - 39. évf. 4. sz. (2004), pp. 465-477.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 23-39.
ua. Az újraolvasott Móricz : előadások és tanulmányok / szerk. Onder Csaba. - Nyíregyháza : [s.n.], 2005.- p. 130-146.
90. Remekművek világa : pillantás Szilágyi István pályájára
In: Forrás. - 37. évf. 2. sz. (2005), pp. 42-46.
91. Hozsanna néked, Wass Albert? : két dokumentumkötet margójára
In: Kortárs. - 49. évf. 3. sz. (2005), pp. 114-128.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 353-371.
Isten kenyere : Wass Albert utóélete a sajtó tükrében 1998. február - 2004. október / összeáll., előszó: Turcsány Péter. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2004. - 424 p.
Wass Albert élete : töretlen hittel ember és magyar : a sajtó tükrében / összeáll. Turcsány Péter ; [a szerk. mtársa Beyer László]. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2004. - 180 p. - (Wass Albert életműve ; 35.)
92. Kovács Lajos : Németh László: Bűn
In: Kortárs. - 49. évf. 7. sz. (2005), pp. 83-100.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 91-112.
ua. A prózaíró Németh László / szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2005. - 306 p. - (Csokonai könyvtár ; 34.) - pp. 94-121.
IV. KRITIKÁK, RECENZIÓK, KÖNYVISMERTETÉSEK
93. Az elbocsátott légió / Moldova György. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1969. - 270 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 20. évf. 9. sz. (1969), pp. 70-71.
94. Feltételes vallomás / Kamondi László. - Budapest : Magvető, 1969. - 233, [1] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 20. évf. 12. sz. (1969), pp. 76-77.
95. Széltenger : regény / Vitányi Iván. - Budapest : Szépirodalmi, 1969. - 300 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 21. évf. 6. sz. (1970), pp. 75-77.
96. A vén telepes Carmelo története / Remenyik Zsigmond. - Budapest : Magvető, 1969. - 453 [3] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 21. évf. 7. sz. (1970), pp. 42-43.
97. Mi van Verával? / Mándy Iván. - Budapest : Magvető, 1970. - 231, [1] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 21. évf. 8. sz. (1970), pp. 77-78.
98. A futás / Módos Péter. - Budapest : Szépirodalmi, 1969. - 296 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 2. sz. (1970. jan. 3.), p. 5.
Könyvjelző
99. Holtak arca fölé / Bari Károly. - Budapest : Szépirodalmi, 1970. - 64 p.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 197. sz. (1970. aug. 23.), p. 13.
100. A szocialista kultúra problémái / Hermann István. - [Budapest : Kossuth], 1970. - 526 p.
Ismert.: (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 293. sz. (1970. dec. 15.) p. 5.
Őszi politikai könyvhetek
101. Gyertek este kilencre! / Szász Imre. - 2. kiad. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. - 302, [4] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 22. évf. 1. sz. (1971), pp. 84-85.
102. Rossz egyedül / Nemes György. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1970. - 239, [1] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 22. évf. 4. sz (1971), pp. 82-83.
103. Súrlódás / Bányai János. - [Újvidék] : Fórum Kvk., [1968]. - 199, [1]p.
A kitömött madár / Domonkos István. - [Novi Sad : Forum, 1969]. - 272 p.
Hullámok / Major Nándor. - [Novi Sad] ; Forum, [1969]. - 236, [1] p.
Ismert.: Regények a Vajdaságból / Márkus Béla
In: Alföld. - 22. évf. 9. sz. (1971), pp. 79-84.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 179-189. - (Aranyhal sorozat)
ua. In honorem Tamás Attila / szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2000. - pp. 317-328.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 252-264.
104. Hajósok éneke : válogatott riportok / Moldova György. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. - 434, [6] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 22. évf. 11. sz. (1971), pp. 78-80.
105. Sarkadi Imre alkotásai és vallomásai tükrében / Kónya Judit. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971. - 227 p. - (Arcok és vallomások)
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 23. évf. 7. sz. (1972), pp. 76-77.
106. Hármaskönyv. A drámaíró. Festett egek. [Színmű]. - Budapest : Magvető, 1972. - 126 p.
Hármaskönyv. Az elbeszélő. Hamu. [Elbeszélések]. - Budapest : Magvető, 1972. - 222 p.
Hármaskönyv. Az esszéista. Stendhal. - Budapest : Magvető, 1972. - 147 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 23. évf. 8. sz. (1972), pp. 77-79.
107. Város és vidéke / Erdei Ferenc. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, [1971]. - 444 p. - (Magyarország felfedezése)
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 23. évf. 12. sz. (1972), pp. 71-73.
108. Veres Péter: Aszály ; Gyepsor ; Napszámos-énekek. - Budapest : Szépirodalmi, 1972. - 325 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 130. sz. (1972. jún. 4.), p. 5.
Ünnepi könyvhét
109. Tücsök a máglyán : [versek, prózai írások] / (összegyűjt., bev. tanulm. Pintér József). - Budapest : Szépirodalmi, 1971. - 234 p., 1 t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 22. évf. 1. sz. (1972), pp. 73-76.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - p. 75-80.
110. Toldi feltámadása : összegyűjtött prózai írások / Váci Mihály ; [szerk. és bev. Simon István]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - 757, [3] p., 1 t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 24. évf. 2. sz. (1973), pp. 68-71.
111. Ne nézz hátra / Szabó István. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - 481 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 24. évf. 7. sz. (1973), pp. 77-80.
112. Termő ékes ág : magyar költők versei az anyáról / [vál. és szerk., a jegyzeteket írta Domokos Mátyás]. - Budapest : Kozmosz, 1972. - 318 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 27. évf. 4. sz. (1973), pp. 108-109.
113. Bál a pusztán ; Bölcsek a fán : Tragédia tréfában elbeszélve : Hősi komédia / Illyés Gyula ; [ill. Borsos Miklós]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1972. - 192 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 27. évf. 5. sz. (1973), pp. 70-73.
114. Családi körben / Szeberényi Lehel. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1973. - 320 p. Sarkadi Imre / Hajdu Ráfis ; [szerk. Béládi Miklós, Juhász Béla]. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1973. - 171 p. ; 19 cm. - (Kortársaink)
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 25. évf. 5. sz. (1974), pp. 78-80.
115. Tűzvigyázó / Szalai Csaba. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1974. - 88, [3] p. - (Új termés)
Ismert.: A balmazújvárosi költő első könyvéről / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 151. sz. (1974. jún. 30.), p. 5.
116. Nemzeti irodalom - nemzetiségi irodalom : tanulmányok / Szeli István. - Újvidék : Forum, 1974. - 278 p.
Fejezetek irodalmunk természetrajzából : tanulmányok, kritikák / Bori Imre. - Újvidék : Forum, 1973. - 321 p.
Irodalmunk évszázadai / Bori Imre. - Újvidék : Forum, 1973. - 283 p.
Könyvek országútján : tanulmányok, cikkek / Juhász Géza. - Újvidék : Forum, 1973. - 231 p.
Ismert.: Az önállósodás útján : tanulmánykötetek a Vajdaságból / Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 3. sz. (1975), pp. 76-79.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 171-178. - (Aranyhal sorozat)
117. Visszakézből / Csörsz István. - Budapest : Magvető, 1974. - 291, [2] p.
Esettanulmány / Hernádi Miklós. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1974. - 173, [3] p.
Lecke fiúknak : regény / Módos Péter. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. - 181 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 7. sz. (1975), pp. 68-72.
118. "Akinek más nincs, nyugodt álma van…" : Utunk Évkönyv ’75; Igaz Szó Bolyai-emlékszám
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 8. sz. (1975), pp. 87-90.
119. Eső a szilfák levelén : fiatal prózaírók antológiája / szerk. Bor Ambrus). - Budapest : Magvető, 1975. - 355 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 26. évf. 9. sz. (1975), pp. 87-89.
120. Másnapos freskó / Aczél Géza. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - 110 p.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 84. sz. (1975. ápr. 11.), p. 5.
121. Vészkijáratbejárat : regény / Asperján György. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - 278 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 129. sz. 1975. jún. 4. p. 5.
Ünnepi könyvhét 1975
122. Idegen szenvedélyek / Mykolas Sluckis ; [oroszból ford. Maráz László]. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1975. - 285, [3] p., [1] t. - (Világkönyvtár)
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 139. sz. (1975. jún. 15.), p. 5.
Olvasónapló
123. Árkádiában éltünk / Kiss Tamás. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - 336 p. ;
Ismert.: "Debrecen… senkit sem keres, ha őt nem keresik" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 293. sz. (1975. dec. 14.), p. 5.
124. Elfelejtett tüzek / Bari Károly. - Bratislava : Madách Könyvkiadó, 1973. - 43 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kortárs. - 19. évf. 3. sz. (1975), pp. 500-501.
125. Cikkek, tanulmányok / Sarkadi Imre ; [összegyűjt. Kónya Judit]. - Budapest : Szépirodalmi Kvk., 1974. - 999 p. ; 19 cm. - (Sarkadi Imre művei)
Csontkorall / Szöllősi Zoltán. - [Budapest] : Kozmosz, 1974. - 103 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kortárs. - 19. évf. 5. sz. (1975), pp. 701-703.
126. Koronatűz / Nagy Gáspár. - Budapest : Móra, 1975. - 124 p.
Úton / Pálos Rozita. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - 60 p.
Ismert.: Indulóban, érkezőben / Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 145. sz.(1975. jún. 22.), p. 9.
127. A vers túloldalán : tanulmányok / Zalabai Zsigmond. - Bratislava - Budapest : Madách - Szépirodalmi, 1974. - 127 p.
Tíz év után : esszék, kritikák, tanulmányok / Utasi Csaba. - Újvidék : Forum, 1974. - 296 p. - (Symposion könyvek ; 40.)
Ismert.: A széplelkű poéták megvetése / Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 156. sz. (1975. júl. 5.), p. 8.
128. Miért szép? : Századunk magyar novellái elemzésekben / szerk. Rónay György, Vargha Kálmán. - Budapest : Gondolat K., 1975. - 682 p.
Miért szép? : A magyar líra Csokonaitól Petőfiig / szerkesztette Mezei Márta, Kulin Ferenc. - Budapest : Gondolat Kiadó, 1975. - 527 p.
Ismert.: Két műelemző kötetről / Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 187. sz. (1975. aug. 10.), p. 8.
129. Lebírhatatlan : [versek] / Szentmihályi Szabó Péter. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - p. 118.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 203. sz. (1975. aug. 30.), p. 8.
130. Az eltűnt szoba / Bólya Péter. - Budapest : Szépirodalmi, 1975. - 268 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 239. sz. (1975. okt. 11.), 6.
131. Vásott varázslat / Bali Brigitta. - Budapest : Magvető K., 1975. - 76 p.
Magdolna-zápor / Baka István. - Budapest : Magvető K., 1975. - 59 p.
Július / Turbók Attila. - Budapest : Magvető K., 1975. - 93, [3] p. - (Új termés)
Ismert.: Három verseskönyv / Márkus Béla
In: Népszava. - 103. évf. 293. sz. (1975. dec. 14.), p. 8.
132. Bakator : összegyűjtött kisregények és elbeszélések : a függelékben: Júdás (dráma) / Sőtér István. - Budapest : Magvető, 1975. - 621, [1] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 27. évf. 6. sz. (1976), pp. 68-71.
133. Csigolyagyöngyök / Goór Imre ; [A könyvet illusztrálta a szerző]. - Kecskemét : [Forrás], 1976. - 133 p. - Forrás könyvek
Koronaakác / Hatvani Dániel. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - 145, [3] p.
Ismert.: Két verseskönyv / Márkus Béla
In: Alföld. - 27. évf. 7. sz. (1976), pp. 77-78.
134. A közös bűn : regény / Galgóczi Erzsébet. - Budapest : Szépirodalmi Kiadó, 1976. - 151 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 27. évf. 8. sz. (1976), pp. 69-71.
ua. Galgóczi Erzsébet emlékkönyv / szerk. Vasy Géza. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1993. - pp. 177-178.
135. Novellák / Sarkadi Imre ; [bev. Czine Mihály] ; [ill. a szerző]. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - 733, [3] p., [1] t. (Sarkadi Imre művei ; 4)
Ismert.: Sarkadi Imre novelláiról / Márkus Béla
In: Forrás. - 8. évf. 7-8. sz. (1976), pp. 85-87.
136. Ratkó József: Törvénytelen halottaim : [versek]. - Budapest : Magvető, 1975. - 77 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 33. sz. (1976. febr. 8.), p. 5.
Olvasónapló
137. Változó világ, változó irodalom : esszék és kritikák / Simon Zoltán. - Budapest : Szépirodalmi K., 1976. - 287.
Ismert.: Egy elfogulatlan kritikus / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 186. sz. (1976. aug. 7.), p. 5.
138. Összegyűjtött versek : 1936-1974 / Csanádi Imre. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1975. - 960 p., [9] t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kortárs. - 20. évf. 2. sz. (1976), pp. 324-326.
139. Erdőn, mezőn gyertya : A bolgár népköltés antológiája / vál. és ford. Nagy László. - [Budapest] : M. Helikon, 1975. - 452 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 50. sz. (1976. febr. 28.), p. 8.
140. Szép versek 1975 / vál. és szerk. Bata Imre. - Budapest : Magvető, 1976. - 271 p. 42 t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 114. sz.(1976. május 15.) p. 6.
141. Körkép 76 : huszonnégy mai magyar elbeszélés / szerk. Sík Csaba. - Budapest : Magvető, 1976. - 551 p. 12 t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 126. sz. (1976. május 29.), p. 8.
142. Ajánlott küldemények . [versek] / Apáti Miklós. - Budapest : Szépirodalmi, 1976. - 130 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 156. sz.(1976. július 3.), p. 7.
143. Pányván : [elbeszélések] / Annus József. - Budapest : Magvető, 1977. - 137 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 179. sz.(1976. júl. 30.), p. 8.
144. Iskolavár : regény / Czakó Gábor. - Budapest : Szépirodalmi, 1976. - 287 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 269. sz.(1976. nov. 13.), p. 7.
145. Egy fogadó lelkivilága : [novellák] / Csurka István. - Budapest : Magvető - Szépirodalmi, 1976. - 343 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 104. évf. 281. sz. (1976. november 27.), p. 8.
146. Magyarok / Balázs József. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1975. - 204, [4] p. - (Új termés)
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 28. évf. 4. sz. (1976), pp. 87-91.
147. Páskándi Géza színművei. - Budapest : Magvető, 1974 ; 1975 - 205 p. - Tartalom.: A rejtekhely ; Időszak, a hülyegyerek avagy a vándorköszörűs ; A sor
Ismert: Íme, a viszonylagosság! / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 30. évf. 9. sz. (1976), pp. 85-88.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 38-43. - (Aranyhal sorozat)
148. Olyan, mintha nyár volna / Gion Nándor ; [ill. Maurits Ferenc]. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1974. - 84, [4] p., [7] t. (Symposion könyvek ; 42)
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 30. évf. 9. sz. (1976), pp. 105-107.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 200-203. - (Aranyhal sorozat)
149. Egy szál ingben / Dobos László. - Bratislava : Madách ; Budapest : Szépirodalmi K., 1976. - 359 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 28. évf. 7. sz. (1977), pp., 78-80.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 148-152. - (Aranyhal sorozat)
150. Vetkőzzünk meztelenre! : Regény / Asperján György. - Budapest : Szépirodalmi, 1977. - 336 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 28. évf. 8. sz. (1977), pp. 88-89.
151. Korai darvak : Az első tanító : Két kisregény / Csingiz Ajtmatov ; (ford. Árvay János.). - Budapest : Kozmosz, 1977. - 295 p.
Ismert.: Szultanmurat gyermekkora / Márkus Béla
In: Alföld. - 28. évf. 10. sz. (1977), pp. 38-40.
152. A papírrepülő eltérítése / Páskándi Géza. - Budapest : Magvető Könyvkiadó, 1976. - 219 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Irodalmi szemle. - 20. évf. 6. sz. (1977), pp. 559-563.
153. Tudatom, jól vagyok / Szakonyi Károly ; [Bartha László rajzaival]. - Budapest : Szépirodalmi, 1976. - 184 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kortárs. - 21. évf. 2. sz. (1977), pp. 320-322
154. Rendhagyó halászás / Pap József. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1974. - 105, [7] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Napjaink. - 16. évf. 12. sz. (1977), p. 9.
155. Vágyódás : regény / Újhelyi János. - Budapest : Kozmosz, 1977. - 260 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 105. évf. 101. sz.(1977. május 1.) p. 10.
156. Perújrafelvétel : riport : [elbeszélések] / Fekete Gyula. - Budapest : Szépirodalmi, 1977. - 597 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 105. évf. 154. sz. (1977. júl. 2.) p. 6.
ua. Hétköznapok : antológia / [írta Bertha Bulcsu ... et al.] ; [az anyagot válogatta és szerkesztette ... Gerő János ... et al.]. - [Budapest] : Táncsics, 1979. - 385 l., [16] t. - pp. 349-351.
157. Fábián Bálint találkozása Istennel / Balázs József. - Budapest : Magvető, 1976. - 240 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 2. sz. (1977), pp. 30-33.
158. Sétalovaglás : versek / Király László. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1978. - 93 p.
Ismert.: "Függesszük szemünk ő arcukra!" / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 7. sz. (1977), pp. 78-82.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 245-260. - (Zsebbe való kis könyvek)
159. Sinka István válogatott versei / [válogatta és szerkesztette, az előszót írta Kormos István] ; [az életrajzot és a jegyzetszótárt Bende Mónika írta]. - [Budapest] : Kozmosz Kv., 1977. - 280 p. - (A magyar irodalom gyöngyszemei)
Ismert: Árván futó ballangó / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 10. sz. (1977), pp. 84-88.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 66-75.
160. Élj és emlékezz! / Valentyin Raszputyin ; [ford. és az előszót írta Harsányi Éva ; szerk. Elbert János]. - Budapest : Magvető, 1976. - 269 p. - (Világkönyvtár)
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 11. sz. (1977), pp. 69-72.
ua. Most = Punte = Híd : A Tiszatáj kelet-európai szemléiből / [vál. és szerk. Olasz Sándor]. - [Szeged] : Zenit Kv., [1989]. - p. 238-241.
161. Csak víz és levegő / Ács Margit. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. - 228 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 29. évf. 2. sz. (1978), pp. 63-65.
162. Átkelés : versek és szövegek / Tóth László. - [Bratislava] : Madách ; Budapest : Szépirodalmi, 1977. - 62 p.
A medve alászáll / Varga Imre. - [Bratislava] : Madách ; Budapest : Szépirodalmi, 1977. - 84 p.
Ismert.: "Nincs más utam, mint utakat keresni" / Márkus Béla
In: Alföld. - 29. évf. 4. sz. (1978), pp. 77-80.
163. Amíg élünk : Riportok / Serfőző Simon. - Budapest : Magvető, 1978. - 246 p.
Ismert: Márkus Béla
In: Alföld. - 29. évf. 8. sz. (1978), pp. 72-74.
164. Holdkikötő : összegyűjtött versek : 1933-1976 / Kiss Tamás. - Budapest : Szépirodalmi, 1978. - 257 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 35. évf. sz. (1978. júl. 16.), p. 11.
165. Száz korty tenger : publicisztikai írások / Fekete Gyula. - Budapest : Magvető, 1977. - 614 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kortárs. - 22. évf. 7. sz. (1978), pp. 1149-1151
és "Félreértések vagy félreértések"? - Ki a pástra? (F. Gy. cikke és a válasz)
In: Kortárs. - 22. évf. 10. sz. (1978), pp. 1671-1672. ; válasz: p. 1672.
166. Veres Péter alkotásai és vallomásai tükrében / Bata Imre. - Budapest : Szépirodalmi, 1977. - 299 p. - (Arcok és vallomások)
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 106. évf. 48. sz. (1978. febr. 25.), p. 8.
167. Törzsek, hajtások : [esszék] / Féja Géza. - Budapest : Szépirodalmi, 1978. - 448 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 106. évf. 214. sz. (1978. szept. 10.), p. 8.
168. Kék barlang : [kisregények] / Mocsár Gábor. - Budapest : Szépirodalmi, 1978. - 274 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 106. évf. 290. sz. (1978. dec. 9.) p. 7.
169. Fűszálak élein . [versek] / Gábor Zoltán. - Budapest : Magvető, 1978. - 96 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 106. évf. 306. sz. (1978. dec. 30.), p. 8.
170. Egy rögeszme genezise : esszék és bírálatok / Székely János. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1978. - 392 p.
Ismert: Az aszkézis méltósága
In: Alföld. - 30. évf. 3. sz. (1979), pp. 88-90.
171. Szürkület : versek, 1970-1977 / Kányádi Sándor. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 131, [2] p.
Ismert.: Bot és batyu / Márkus Béla
In: Alföld. -30. évf. 5. sz. (1979), pp. 81-84.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 153-167. - (Zsebbe való kis könyvek)
172. Adok nektek aranyvesszőt : összegyűjtött prózai írások / Nagy László ; vál. szerk. Kiss Ferenc. - Budapest : magvető, 1979. - 199 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Népszava. - 107. évf. 193. sz. (1979. aug. 18.), p. 7.
173. Változatok ütő és védekező hangszerekre : versek / Vári Attila. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1978. - 84 p.
Szombat ; A búvár hazamegy : verskönyv haladóknak / Csiki László. - Bukarest : Kriterion, 1977. - 150 p.
Ezen a parton : Versek / Czegő Zoltán. - Bukarest : Kriterion, 1978. - 65, [2] p.
Hazatérések : versek / Molnos Lajos. - Bukarest : Kriterion, 1979. - 78 p.
Ismert: Láztalanul? / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 33. évf. 6. sz. (1979), pp. 63-68.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 203-223. - (Zsebbe való kis könyvek)
174. Gazdátlan hajók : Szegeden élő fiatal költők antológiája / vál., szerk. Szigeti Lajos. - Szeged : Magyar Írók Szövetsége Délmagyarországi Csoport, 1979. - 136 p. 6. t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 33. évf. 7. sz. (1979), pp. 130-133.
175. Farkasének / Katona Judit. - Budapest : Magvető, 1979. - 72 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 33. évf. 9. sz. (1979), pp. 86-88.
176. Parázna szobrok : ikerregény A-B / Cseres Tibor. - Budapest : Szépirodalmi, 1979 - 664 p. - 2. kiad. - 1980. - 671 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 31. évf. 1. sz. (1980), pp. 68-71.
177. Beatrice apródjai : regény / Illyés Gyula. - Budapest : Szépirodalmi, 1981. - 620 p. - (Illyés Gyula munkái)
Ismert.: A nemzet bizalmija / Márkus Béla
In: Alföld. - 31. évf. 3. sz. (1980), pp. 78-81.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - p. 105-113.
178. A tizedik este / Csoóri Sándor. - Budapest : Magvető, 1980. - 100 p.
Ismert.: Ady halott szemét fölszaggatni / Márkus Béla
In: Forrás. - 12. évf. 9. sz. (1980), pp. 91-94.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996. - pp. 61-66.
179. Família : regény / Brasnyó István. - [Novi Sad] : Forum, 1979. - 441 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kritika. - 18. évf. 9. sz. (1980), pp. 30-31.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 204-207. - (Aranyhal sorozat)
180. Látomás mise után : [novellák] / Bálint Tibor. - Budapest : Magvető, 1979. - 364 p.
Ismert.: A látomás kényszerzubbonya / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 24. évf. 1. sz. (1980), pp. 74-77.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 168-181. - (Zsebbe való kis könyvek)
181. Lepkecsontváz : versek / Markó Béla. - Bukarest : Kriterion, 1980. - 76 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 25. évf. 1. sz. (1981), pp. 74-76.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 271-280. - (Zsebbe való kis könyvek)
182. Koppantó : regény / Mester Zsolt. - Bukarest : Kriterion, 1979. - 240 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 25. évf. 6. sz. (1981), pp. 93-93.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 182-189. - (Zsebbe való kis könyvek)
183. Törvényen kívül és belül / Galgóczi Erzsébet. - Budapest : Szépirodalmi, 1980. - 272, [6] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 25. évf. 7. sz. (1981), pp. 76-78.
ua. Galgóczi Erzsébet emlékkönyv / szerk. Vasy Géza. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1993. - pp. 189.
184. Két fogoly : regény / Zilahy Lajos. - Budapest : Szépirodalmi, 1981. - 600 p.
Szibériai garnizon : kollektív riportregény / Markovits Rodion ; az előszót írta és a függeléket összeállította Kovács Nemere. - [S. l.] : [S. n.], 1981
Elmentek - visszajöttek / Sarkadi Imre. - Budapest : Szépirodalmi, 1979. - 669 p. - 2. kiad. - (Sarkadi Imre művei)
Lágerek népe : [visszaemlékezések] / Örkény István ; [szerk., szöveggond. Radnóti Zsuzsa]. - Budapest : Szépirodalmi, 1981. - 337 p.
Ismert.: Szibériai garnizonok, lágerek nép : rögtönzött jegyzetek hadifogságról és irodalmáról / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 3. sz. (1982), pp. 38-50.
185. Fény hull arcodra, édesem / Király László. - Bukarest : Kriterion Könyvkiadó, 1981. - 131 p.
Ismert: Fény hull arcodra, édesem / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 36. évf. 10. sz. (1982), pp. 87-88.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 261-270. - (Zsebbe való kis könyvek)
186. Holt számból búzaszál / Buda Ferenc. - Budapest : Magvető, 1982. - 55 p.
Ismert: "Indítsd meg énekeimet" / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 37. évf. 2. sz. (1983), pp. 87-89.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 97-100.
187. A mánia terjeszkedése / Aczél Géza. - Budapest : Szépirodalmi, 1983 . - 78 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 38. évf. 1. sz. (1984), pp. 75-77.
188. Író a hadak útján / Asztalos István. - Budapest : Magvető, 1983. - 154 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 38. évf. 3. sz. (1984), pp. 74-78.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 64-77. - (Zsebbe való kis könyvek)
189. "Meghajlok, hogy ne lássalak" : Illyés Gyula költői világképe : 1920-1950 / Izsák József. - Budapest : Szépirodalmi, 1982. - 509 p., 1. t.
In: Tiszatáj. - 38. évf. 4. sz. (1984), pp. 71-78.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 80-95.
190. Mindenekről számot adok / Zalabai Zsigmond. - Bratislava : Madách ; Budapest : Szépirodalmi, 1984. - 264 p. [32] t.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kritika. - 23. évf. 6. sz. (1985), pp. 36-37.
191. Vidravas / Galgóczi Erzsébet. - 2. kiad. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1985. - 263 p.
Ismert: A csapda neve / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 39. évf. 6. sz. (1985), pp. 87-91.
ua. Galgóczi Erzsébet emlékkönyv / szerk. Vasy Géza. - Budapest : Széphalom könyvműhely, 1993. - pp. 202-204.
192. Holddal világítottunk : összegyűjtött versek, 1962-1983 / Serfőző Simon. - Budapest : Szépirodalmi, 1984. - 292 p.
Ismert.: A szarvassá változtatott fiú / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 39. évf. 7. sz. (1985), pp. 78-83.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - p. 101-106.
193. Judás idő : összegyűjtött versek / Utassy József. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984. - 251 p.
Ismert: Démonokkal csatázva / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 39. évf. 10. sz. (1985), pp. 47-54.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- p. 107-117.
194. Segítsd a királyt! : dráma / Ratkó József. - Nyíregyháza : Életünk Szerkesztőség : Móricz Zsigmond színház, [1985]. - [48] p. - (Életünk könyvek / Életünk Szerkesztőség, Magyar Írók Szövetsége, Nyugat-magyarországi Csoport)
Ismert.: Márkus Béla
In: "…a múlt idő nem délibáb" : válogatás Ratkó József: Segítsd a királyt! című drámájának kritikáiból / szerk. Cs. Nagy Ibolya. - Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, 1986. - pp. 13-23.
195. Olvasónapló / Veres Péter ; [sajtó alá rend. és az utószót írta Kristó Nagy István]. - Budapest : Szépirodalmi, 1984. - 493 p. - (Veres Péter munkái)
Ismert.: Feljegyzések az ötvenes évekből / Márkus Béla
In: Somogy. - 14. évf. 1. sz. (1986), pp. 61-70.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 33-54.
196. Félkenyér csillag : válogatott versek / Ratkó József. - Bp., Magvető, 1984. - 226 p.
Ismert.: A múlt nem mutatvány / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 40. évf. 1. sz. (1986), pp. 75-81.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - pp. 79-87.
197. Kelet-európai írástudók és a nemzeti-nemzetiségi törekvések / Gáll Ernő. - [Budapest] : Kossuth, 1987. - 378 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Kritika. - 26. évf. 9. sz. (1988), pp. 18-19.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák / Márkus Béla. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 281-297. - (Zsebbe való kis könyvek)
198. Irdatlan ég alatt : összegyűjtött versek, 1962-1986 / Utassy József. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1988. - 209 p.
Ismert: A "kettős hangzatú" líra / Márkus Béla
In: Kritika. - 26. évf. 10. sz. (1988), pp. 34-35.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 119-123.
199. "Ki viszi át…?". - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986. - 441 [1] p.
Ismert.: Görömbei András tanulmánykötete és monográfiája Sütő Andrásról
In: Somogy. - 16. évf. 1. sz. (1988), pp. 28-33.
200. Vasárnapi menü : tárcák, novellák / Csurka István. - Budapest : Magvető, 1989. - 293 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 43. évf. 8. sz. (1989), pp. 87-89.
201. Olvassuk együtt : versmagyarázatok / Markó Béla. - Bukarest : Albatrosz, 1989. - 150, [1] p.
Ismert.: Egy korszerűtlen esszéista / Márkus Béla
In: Alföld. - 41. évf. 11. sz. (1990), pp. 43-48.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 54-62. - (Aranyhal sorozat)
202. Múlik a jövőnk : válogatás régi és új versekből, 1968-1989 / Nagy Gáspár. - Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1989. - 334 p.
Ismert: A költő egyszemélyes pere / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 44. évf. 10. sz. (1990), pp. 44-52.
ua. In: Démonokkal csatázva. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 135-145.
203. Rónay György / Tüskés Tibor. - Budapest : Akadémiai, 1988. - 278 p. - (Kortársaink)
Ismert.: Márkus Béla
In: Új forrás. - 22. évf. 3. sz. (1990), pp. 109-111.
204. A vadszeder útján / Pintér Lajos. - Budapest, Magvető, 1989. - 377 p.
Ismert.: Esszé Pintér Lajos kötetéről / Márkus Béla
In: Forrás. - 22. évf. 2. sz. (1991), pp. 77-83.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - pp. 147-157.
205. Irodalomtörténet / Határ Győző. - Békéscsaba : Tevan K., 1991. - 559 p.
Ismert.: A tárgyszeretet szörnyetege, avagy Határ Győző Irodalomtörténete / Márkus Béla
In: Alföld. - 43. évf. 6. sz. (1992), pp. 60-67.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 251-261. - (Aranyhal sorozat)
206. Itt valami más van… : erdélyi krónika, 1911-1959 / Kántor Lajos. - [Budapest] : Héttorony [1992], 337 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hitel. - 5. évf. 10. sz. (1992), pp. 102-106.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 88-96. - (Aranyhal sorozat)
207. Nagy László költészete. - Budapest : Magvető Kiadó, 1992. - 439 p.
Ismert.: Szemérmes biográfia / Márkus Béla
In: Kortárs. - 36. évf. 9. sz. (1992), pp. 108-112.
ua. Démonokkal csatázva. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 1996. - pp. 23-29.
208. Naplójegyzetek : 1929-1945 / Illyés Gyula ; (vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné). - Budapest : Szépirodalmi, 1986. - 412 p. 4 t.
Naplójegyzetek : 1946-1960 / Illyés Gyula ; [vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné]. - Budapest : Szépirodalmi, 1987. - 531 p.
Naplójegyzetek : 1961-1972 / Illyés Gyula ;. (vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné). - Budapest : Szépirodalmi, 1989. - 420 p.
Naplójegyzetek : 1973-1974 / Illyés Gyula. - Budapest : Szépirodalmi, 1990. - 415 p.
Naplójegyzetek : 1975-1976 / Illyés Gyula; [sajtó alá rend. Illyés Gyuláné, Illyés Mária]. - Budapest : Szépirodalmi, 1991. - 591, [2] p.
Naplójegyzetek : 1977-1978 / Illyés Gyula ; (vál., szerk., sajtó alá rend. Illyés Gyuláné, Illyés Mária). - Budapest : Szépirodalmi, 1992. - 451 p.
Ismert.: Egérfogak / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 46. évf. 11. sz. (1992), pp. 68-73.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 113-124.
209. Buda : regény / Ottlik Géza. - Budapest : Európa, 1993. - 365 p.
Ismert.: Reggel az ingoványon / Márkus Béla
In: Hitel. - 6. évf. 11. sz. (1993), pp. 98-103.
210. Kannibál idő / Markó Béla. - Budapest : Könyves Kálmán Kiadó : Széphalom Könyvműhely, 1993. - 198 p.
Ismert: "Letörlöm inkább..." / Márkus Béla
In: Hitel. - 7. évf. 2. sz. (1994), pp. 102-108.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 44-53. - (Aranyhal sorozat)
211. Heródes napjai : naplójegyzetek az erdélyi magyarok exodusáról, 1984-1987 / Sütő András. - Debrecen : Csokonai, 1994. - 462 p.
Ismert: A betokosodott kudarc / Márkus Béla
In: Hitel. - 7. évf. 10. sz. (1994), pp. 94-100.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 77-87. - (Aranyhal sorozat)
212. A félelem és a remény költészete : Ratkó József / Kondor Jenő. - Nagykálló : Nagykállói Városi Könyvtár, 1993. - 63 p. - (Nagykállói helytörténeti füzetek, 6.)
Ismert.: Kondor Jenő könyvéről / Márkus Béla
In: Szabolcs-szatmári szemle. - 29. évf. 2. sz. (1994), pp. 286-288.
213. Zónaidő : közép-európai napló / Nagy Gáspár. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1955. - 77 p.
Ismert.: Maradni, állni, lenni / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 30. sz. (1995. jún. 6.), p. 8.
Az ünnepi könyvhét könyvei
214. Grendel Lajos / Szirák Péter. - Pozsony : Kalligram, 1995. - 181 p. - (Tegnap és ma)
Ismert.: Árnyalt monográfia / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 42. sz. (1995. jún. 20.), p. 4.
215. Háttér : második könyv / Agócs Sándor. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1995. - 85 p.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 82. sz. (1995. aug. 5.), p. 7.
216. Az éjszaka horizontja / Gál Sándor. - Miskolc : Felsőmagyarországi K., 1994. - 97 [2] p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hitel. - 8. évf. 3. sz. (1995), pp. 109-112.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 163-168. - (Aranyhal sorozat)
217. Mint. minden. alkalom / Borbély Szilárd. - [Budapest] : JAK : Balasssi, 1995, 99 p. - (JAK ; 78.)
Ismert.: "…a nyelvtanén beszél" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 53. sz. (1995. júl. 3.), p. 9.
ua. Hitel. - 8. évf. 11. sz. (1995), pp. 110-113.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 23-26.
218. Hattyúkkal, ágyútűzben / Csoóri Sándor. - Budapest : Kortárs Kiadó, 1994. - 121 p.
Ismert: Az elveszett világ fojtó érzékisége / Márkus Béla
In: Kortárs. - 39. évf. 2. sz. (1995), pp. 92-98.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 67-77.
ua. Tanulmányok Csoóri Sándorról / vál. és szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1999. - pp. 323-332.
219. A világ örökbefogadása / Kiss Benedek. - Budapest : Anonymus Kiadó, 1993. - 254 p.
Ismert: "Borongunk, mogorvultan, szótlanul" / Márkus Béla
In: Kortárs. - 39. évf. 6. sz. (1995), pp. 91-96.
ua. Démonokkal csatázva / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996.- pp. 125-133.
220. Három az ötödiken : 243 szonett / Bertók László. - Budapest : Magvető, 1995. - 287 p.
Ismert: "Ahogy összeáll, aki vagy" / Márkus Béla
In: Kortárs. - 39. évf. 12. sz. (1995), pp. 99-106.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 12-22.
221. Decebál Gyulán : napló-részek / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1995. - 102 p.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 7. sz. (1996. jan. 9.), p. 12.
ua. Polisz. - 7. évf. sz. (1996. szept.), pp. 48-49.
222. A sikoltozó rózsa / Tornai József. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1995. - 95 p.
Ismert.: Semmibe sugárzó gyönyörök / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 17. sz. (1996. január 20.), p. 9.
Könyvtől könyvig
223. Augusztusban, Ludvík Jahn nyomában (legény-részlet) / Nagy Gáspár. - Budapest : Magvető, 1995. - 140 p.
Ismert.: Szócipelők és csókmesterek / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 23. sz. (1996. január 27.), p. 8.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 87-89.
Könyvtől könyvig
224. Időzavar / Horányi Katalin. - [Budapest] : T-Twins, 1995. - 327 p.)
Ismert.: A lélek belső útvesztői / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 29. sz. (1996. február 3.), p. 8.
225. Sütő András / Bertha Zoltán. - Pozsony : Kalligram, 1995. - 262 p. - (Tegnap és ma)
Ismert.: Klasszikus sorsirodalom / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 41. sz. (1996. február 17.), p. 8.
Könyvtől könyvig
ua. Egy merész monográfus / Márkus Béla
In: Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 286-289.
A 2. kiadásról:
In: Confessio. - 22. évf. 1. sz. (1998), pp. 123-125.
226. A videodisznók esete és más történetek : (ami egy regényből kimarad) / Ficsku Pál. - Budapest : Seneca, 1995. - 114 p. - (Thesaurus)
Ismert.: Hibbantak kényszerzubbonyban / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 47. sz. (1996. február 24.), p. 8.
Könyvtől könyvig
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - p. 113-116.
227. Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal / [szerk. és az utószót írta Szajbély Mihály ] ; [az interjúkat kész. Bárdi Nándor et al.] ; [a JATE Szláv Filológiai Tanszék kiadásában]. - Szeged : József Attila Tudományegyetem, 1995. - 250 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 59. sz. (1996. március 9.), p. 10.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 298-315.
228. Marsallbot a hátizsákban : a Forrás harmadik nemzedéke / az interjúkat kész., a tanulmányt írta, a műveket vál. és a függeléket összeáll. Martos Gábor. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 1995. - 358 p.
Ismert.: "…a megváltó szó kapuja bezárult" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 70. sz. (1996. március 23.), p. 8.
Könyvtől könyvig
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 231-240.
Fiatal Írók Tanácskozása : Lillafüred, 1969 : Teljes jegyzőkönyv, jegyzetek, dokumentum-mellékletek / [szerk., a szöveget gond., jegyzetekkel ellát. Zimonyi Zoltán] ; [utószó Reményi József Tamás]. - [Budapest] ; Széphalom Könyvműhely : Új Kilátó Irodalompártoló Egyesület, 1995. - 188, XXXVII p.
Ismert.: A hattyúnyakú görény / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 76. sz. (1996. március 30.), p. 8.
Könyvtől könyvig
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 310-314.
229. Nyugati utcai rémtörténetek / Ménes Attila. - [Budapest] : JAK : Balassi, 1996 p. - JAK, 84.
Ismert.: Kopár jelentésmezők / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 82. sz. (1996. ápr. 6.), p. 8.
Könyvtől könyvig
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 122-125.
230. Faustus tanársegéd úr / Szénási Miklós. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1995. - 67 [3] p.
Ismert.: Cikázás labirintusokban / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 85. sz. (1996. ápr. 11.), p. 8.
Könyvtől könyvig
231. Az Úr nem tud szaxofonozni / Szirák Péter. - [Budapest] : JAK : Balassi, 1995. - 140 p. - JAK, 83.
Ismert.: Viszonylag derűsen mozogni / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari bihari nap. - 2. évf. 87. sz. (1996. április 13.), p. 8.
Könyvtől könyvig
232. Az író öntőformái : nyugat-európai minták Németh László regényszemléletében / Olasz Sándor. - [Tatabánya] : József A. M. Kvtár, 1995. - 151 p. - (Új forrás könyvek ; 22)
Ismert.: Sötét nihilista ár / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 93. sz. (1996. ápr. 20.), p. 8.
Könyvről könyvre
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 251-254.
233. A szavak értelme : tanulmányok / Görömbei András. - Budapest : Püski Kiadó, 1996. - 462 [2] p.
Ismert.: "Nincsenek meddő remekművek" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 105. sz. (1996. május 6.), p. 6.
Könyvtől könyvig
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 289-292.
234. Az erdélyi kertmozi : versek / Bogdán László. - Marosvásárhely : Mentor, 1995. - 157 p.
Ismert.: Örökös keresztúton / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 110. sz. (1996. május 11.), p. 9.
ua. Könyvek Erdélyből
In: Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- p. 231-233.
235. A flox / Faragó Ferenc. - [Budapest] : JAK : Balassi, 1995, 140 p. - JAK, 82)
Ismert.: Cégély II. Vendel / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 28. évf. (1996. május 25.), p. 9.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 111-113.
236. Virágdaráló / Szalai Csaba ; [ill. Burai István]. - [Békéscsaba] : Tevan, [1996]. - 111 p.
Ismert.: Sivatagom, Hortobágy / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 128. sz. (1996. jún. 3.), p. 7.
237. Körkép ’96 : huszonnyolc mai magyar író kisprózája / [szerk. Körmendy Zsuzsanna]. - Budapest : Magvető. - 309, [3] p.
Ismert.: "…szórakozunk, szóragozunk" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 139. sz. (1996. június 15.), p. 9.
Könyvtől könyvig
238. A csend virágai / Gulyás Imre. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1996. - 148 p.
Ismert.: "…szétszéled füstölgő énekem" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 151. sz. (1996. június 29.), p. 9.
239. Szókalauz / Ambrus Lajos ; [ill. Somogyi Győző]. - Budapest : Kortárs : Széphalom Könyvműhely, 1996. - 125 p.
Ismert.: A hetyei remete / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari Nap, 2. évf. 187. sz. (1996. augusztus 10.), p. 7.
240. A kisbereki böszörmények : tragikomédia hrom felvonásban / írta Szőcs Géza ; [… ill. ifj. Feszt László]. - Kolozsvár : Erdélyi Híradó, 1994. - 68 p.
Ismert.: "…miért nincsenek védett népek is?" / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 35. sz. (1996. febr. 10.), p. 8.
ua. Hitel. - 9. évf. 4. sz. (1996), pp. 104-106.
241. Genitivus / Kiss Anna. - [Békéscsaba] : Tevan, 1995. - 78, [2] p. : ill.
; 24 cm
Ismert.: A Bagolyasszonyka / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 99. sz. (1996. ápr. 27.), p. 9.
ua. "...és nem dolgunk feledni" / Márkus Béla
In: Hitel. - 9. évf. 7. sz. (1996), pp. 96-98.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 26-29.
242. Leletmentés : könyvek sorsa a "nemlétező" cenzúra korában, 1948-1989 / Domokos Mátyás - Budapest : Osiris, 1996. - 249 p. - (Osiris könyvtár. Irodalomelmélet)
ua. Hajdu-bihari nap. - 2. évf. 132. sz. (1996. június 7.), p. 5.
Ismert.: Verebek és énekesmadarak / Márkus Béla
ua. Hitel. - 9. évf. 4. sz. (1997), pp. 108-112.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - p. 234-242.
243. Csillagmajor / Lázár Ervin. - Budapest : Osiris Kiadó, 1996. - 104 p.
Ismert: Fővárosa: Rácpácegres / Márkus Béla
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 181. sz. (1996. aug. 3.), p. 5.
ua. Tiszatáj. - 52. évf. 6. sz. (1998), pp. 92-97.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 157-164.
244. A magyar irodalom Délvidéken : Trianontól napjainkig / Vajda Gábor. - Budapest : Bereményi, [1995]. - 201 p. - (Irodalomtörténeti kismonográfiák ; 2)
Ismert.: Pletykálkodás és indulatok / Márkus Béla
In: Hitel. - 9. évf. 2. sz. (1996), pp. 109-116.
ua. A betokosodott kudarc : esszék, tanulmányok / Márkus Béla. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 1996. - pp. 237-250. - (Aranyhal sorozat)
245. Itt a szépséget nézzük : regény három részben / Vathy Zsuzsa. - Budapest : Pesti Szalon, 1995. - 224 p.
Ismert: A könyörülő jókedv / Márkus Béla
In: Hitel. - 9. évf. 11. sz. (1996), pp. 103-107.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 168-173.
246. Az amerikai telefon / Ferdinandy György. - [Budapest] : Orpheus, 1996. - 192 p.
Ismert.: Szomorú történetek / Márkus Béla
In: Hitel. - 9. évf. 12. sz. (1996), pp. 97-101.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 151-157.
247. Műfajok létformája XIX. századi epikánkban. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 1996. -345 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 9.)
Ismert.: Lapszemle / Márkus Béla
In: A Hét. - 28. évf. (1997. aug. 21.), pp.

248. Pest : [regény] / Temesi Ferenc. - Budapest : Seneca, 1996. - 343 p. (Thesaurus)
Ismert.: Egy vak pap olvasója / Márkus Béla
In: Hitel. - 10. évf. 1. sz. (1997), pp. 109-112.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - p. 164-168.
249. Sütő András drámatrilógiája / Lázok János. - Marosvásárhely : Custos : Mentor, 1997. - 126 p.
Ismert.: Születésnapi köszöntők élén / Márkus Béla
In: Hitel. - 10. évf. 8. sz. (1997), pp. 104-107.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 280-285.
250. Árnyékos út : összegyűjtött versek, 1934-1977 / Kiss Tamás. - 292 p.
Ismert.: "…a vers lazít a Végzet szorításán" / Márkus Béla
In: Hónap. - 1. évf. 1. sz.(1997. dec.), p. 30.
251. Mágia és metafizika : esszék, tanulmányok / Tornai József. - Budapest : Kráter Műhely Egyesület, 1995. - 272 p. - (Teleszkóp)
Ismert.: Sötét lánggal égve / Márkus Béla
In: Kortárs. - 41. évf. 9. sz. (1997), pp. 104-106.
252. Az írók és a hatalom : 1956-1963 / Standeisky Éva. - Budapest : 1956-os Intézet, 1996. - 481 p. - (’56)
Ismert.: "Trónra ült a Párt." / Márkus Béla
In: Új forrás. - 29. évf. 8. sz. (1997), pp. 23-35.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - p. 314-331.
253. Szökőélet : egy szegénylegény vallomása / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1997. - 380 p.
Ismert.: A Figaró vallomása / Márkus Béla
In: Hónap. - 2. évf. 2. sz. (1998), p. 38.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 103-106.
254. Helyzettudat és önismeret : magyarság és európaiság kérdése napjaink esszéirodalmában / Elek Tibor. - [Miskolc] : Felsőmagyarország, [Békéscsaba] : Tevan, 1997. - 248 p.
Ismert.: Állandó résen lét / Márkus Béla
In: Hónap. - 2. évf. 3. sz. (1998), p. 37.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 301-306.
255. Szálla alá poklokra : esszék / Csoóri Sándor. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1997. - 231 p. Ismert.: Egy szürrealista tüskésdisznó / Márkus Béla
In: Hónap. - 2. évf. 5. sz. (1998), p. 35.
256. Ez a nap a miénk / Gion Nándor. - Budapest : Osiris Kiadó, 1997. - 262 p.
Ismert: Édesszájú mesék / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 52. évf. 2. sz. (1998), pp. 72-77.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 276-283.
ua. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - pp. 386-395. - (Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) ; 20.)
257. Tudom, nagy nyári délután lesz : versek, 1994-1997 / Nagy Gáspár. - Budapest : Kortárs, 1998. - 141 p.
Ismert.: Nagy Gáspár új versei / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 52. évf. 8. sz. (1998), pp. 77-83.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - p. 29-35.
258. Egy csinos zseni / Gábor Miklós. - Budapest : Magvető, 1995. - 282 p.
Sánta szabadság / Gábor Miklós. - Budapest : Magvető, 1997. - 579 p.
Ismert: Emlékezzünk szégyenünkre! : Gábor Miklós két könyvéről / Márkus Béla
In: Új forrás. - 30. évf. 3. sz. (1998), pp. 30-41.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 72-84.
259. A pusztulás gyönyöre / Csiki László. - Pécs : Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó (Pécs), 1997. - 248 p.
Ismert: Látszat, akár a szó / Márkus Béla
In: Új forrás. - 30. évf. 7. sz. (1998), pp. 47-56.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 137-147.
260. Az aranykapca álma : kisrege / Sarusi Mihály. - Miskolc : Felsőmagyarország, 1999. - 93 p.
Ismert: Bosznádi bárdok / Márkus Béla
In: Bárka. - 7. évf. 4. sz. (1999), pp. 76-79.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 106-110.
261. Nehéz álom : Sütő András 70 éve / Ablonczy László ; [képek Csomfáy Ferenc et al.]. - Budapest : [s. n.], [1998]. - 502 p., [42] t. - (Nemzeti könyvtár ; 4.)
Jelentés a völgyből, 1998 : barangolás szellemutakon / Ablonczy László. - 2. jav. kiad. - (Bp]., Reformátusok Lapja, 1999. - 137, [2] p. (reformátusok Lapja könyvek / Reformátusok Lapja)
A szivárvány alatt : utak Erdélybe / Ablonczy László. - Sepsiszentgyörgy : H-Press, 1997. - 364 p. - (Kaláka könyvek)
Megélt színház / Ablonczy László ; [fotó Vattay elemér]. - Bp., Püski, 1998. - 302, [´2] p.
Ismert.: "Mintha mindig ugyanabban a dologban járna" / Márkus Béla
In: Hitel. - 12. évf. 4. sz. (1999), pp. 99-108.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - p. 261-280.
262. Hétről hétre : tíz év feljegyzéseiből / Bori Imre. - Újvidék : Forum, 1998. - 232 p.
Ismert: Márkus Béla
In: Hitel. - 12. évf. 7. sz. (1999), pp. 102-103.
ua. Könyvek a Vajdaságból
In: Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005. - pp. 298-300.
263. A Sátán fattya / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár : Hatodik Síp Alapítvány, 1991. - 177 p. - Regényciklus első része. - Folytatása: Tölgyek alkonya
Tölgyek alkonya / Nagy Zoltán Mihály. - Ungvár : Hatodik Síp Alapítvány ; Budapest : Mandátum Kiadó, 1998. - Előzménye: A sátán fattya
Ismert: Ballada és beszámoló. - A regényciklus 1. és 2. részéről / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 2. sz. (1999), pp. 59-61.
ua. Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen / [szerkesztette Görömbei András]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. - pp. 543-550. - (Csokonai könyvtár (Bibliotheca Studiorum Litterarium) ; 20.)
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 328-334.
264. Egyenes Kecske / Fehér Béla. - Budapest : Maecenas, 1998. - 232 p.
Ismert.: A vagány indián / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 3. sz. (1999), pp. 50-52.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - p. 147-150.
265. Borjúláncon / Bihari Sándor. - Budapest : Orpheusz Kiadó ; Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 1996. - 101 p.
Ismert: A "hatra hat" önkénye / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 4. sz. (1999), pp. 55-56.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 63-66.
266. Száműzött szavak temploma : publicisztikai írások, esszék, tanulmányok / Páskándi Géza ; [fotók Vikidár István et al.]. - [Budapest] : Codex Print, 1998. - 296 p.
Ismert: Abszurd és abszurdoid
In: Magyar napló. - 11. évf. 5. sz. (1999), pp. 49-51.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 99-103.
267. Te beszállsz a bárkába / Papp András. - [Budapest] : JAK : Kijárat, 1997. - 106 p.
Ismert.: Paródia plusz szeretet / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 6. sz. (1999), pp. 55-56.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp.125-129.
268. Planéta / Szepesi Attila. - Budapest : Kortárs, 1998. - 96 p.
Ismert.: Új középkor jön / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11 évf. 8. sz. (1999), pp. 53-55.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 53-57.
269. Megyek haza : versek / Szöllősi Zoltán. - Budapest : Littera Nova, 1998. - 115 p.
Ismert.: Istenig fölérő létra / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 9. sz. (1999), pp. 57-59.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 57-62.
270. A szerecsen komornyik : művek, életművek / Alexa Károly. - Budapest : Kortárs, 1999. - 266, [6] p.
Ismert.: Kritikus arc a homályból / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 11. sz. (1999), pp. 64-66.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - 358 p. 293-300.
271. Forgószél / Halász Margit. - Budapest : József Attila Kör : Kijárat, 1998. - 116 p.
Ismert: Anekdoták Akácligetről / Márkus Béla
In: Magyar napló. - 11. évf. 12. sz. (1999), pp. 51-52.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 117-122.
272. Begyűjtött vallomásaim : egy észjárás emlékiratai / Páskándi Géza. - Lakitelek : Antológia, 1996. - 239 p.
Ismert: Maniretti, a mucsai Nostradamus / Márkus Béla
In: Új forrás. - 31. évf. 2. sz. (1999), pp. 25-33.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 89-98.
273. A Kánya-haraszt balladája : válogatott novellák / Rott József. - Budapest : Kertek 2000 Könyvkiadó, 1999. - 219 p.
Ismert: Az idegenné vált jelen / Márkus Béla
In: Bárka. - 8. évf. 1. sz. (2000), pp. 94-98.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 129-135.
274. Magyar művelődéstörténet / szerk. Kósa László ; […szerzói Bertényi Iván et al.]. - 2. jav. kiad. - Budapest : Osiris, 2000, cop. 1998. - 569, [2] p. - (Osiris tankönyvek)
Ismert.: Olvasmány és kézikönyv / Márkus Béla
In: Hitel. - 13. évf. 2. sz. (2000), pp. 98-108.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 331-356.
275. Mivé lettél : válogatott és új versek / Ágh István. - Budapest : Nap Kiadó, 1998. - 412 p.
Ismert: "keringtem körülötted, világ" / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 54. évf. 2. sz. (2000), pp. 86-91.
ua. Nem dolgunk feledni : (röp)dolgozat az újabb magyar irodalomról / Márkus Béla. - Pomáz : Kráter Műhely Egyesület (Pomáz), 2000. - pp. 5-12.
276. Erdélyi sorskerék / Kántor Lajos ; [ill. Gy. Szabó Béla]. - Budapest : Balassi K., cop. 1999. - 267 p.
Ismert.: Féllábbal a valóságban / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - évf. 3. sz. (2000), pp. 108-112.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 196-201.
277. A Kerek Nagyasszonyhoz címzett fogadó / Gál Sándor. - Pozsony : Madách-Posonium, 1999. - 96 p.
A hívás igézetében / Gál Sándor. - [Budapest] : Kortárs, [1999]. - 97, [3] p.
Ismert.: "…masíroznak a délceg évek" : Gál Sándor két új könyve / Márkus Béla
In: Új könyvpiac. - 10. évf. 1. sz. (2000. jan.- febr.), pp.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - p. 325-327.
278. Gerold Lászó: Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon, 1918-2000. - Újvidék : Forum, 2001. - 303 p.
In: Hitel. - 14. évf. 7. sz. (2001), pp. 107-111.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - 372 p. 292-297.
279. Kalandregény / Vathy Zsuzsa. - Budapest : Palatinus Kiadó, 1999. - 205, [2] p. - (Palatinus könyvek)
Gördeszkák és űrdeszkák : válogatott novellák / Vathy Zsuzsa. - Budapest : Palatinus, 2000. -125 p.
Ismert: Hej, élet...! / Márkus Béla
In: Kortárs. - 45. évf. 2-3. sz. (2001), pp. 156-159.
280. Írósors : Németh Lászlóról / Domokos Mátyás. - [Budapest] : Nap, 2000. - 223 p.
Ismert.: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 55. évf. 4. sz. (2001), pp. 104-108.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 242-250.
281. Három díjnyertes kisregény. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia Kiadó (Csíkszereda), 2000. -
338 p.
Tart.: Szelleminduló / Balogh László. - Hamuther / Penckófer János. - Állatkert / Zsidó Ferenc
Ismert: Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 55. évf. 7. sz. (2001), pp. 107-110.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 335-339.
282. Az Irodalmi Ujság könyve : tanulmányok, portrék és dokumentumok, mellékletben az 1956. november 2-i szám facsimiléje. / Földes Anna. - Budapest : Széphalom Könyvműhely : Új Kézirat, 2001. - 398, [1] p.
Ismert.: Dogmák által, homályosan / Márkus Béla
In: Hitel. - 15. évf. 10. sz. (2002), pp. 123-126.
283. Magyarok Romániában : az útirajz és a vita / Németh László ; egybegyűjt., a szövegeket rendszerezte, az előszót írta és a jegyz. összeállította. Nagy Pál. - Marosvásárhely : Mentor, 2001. - 421, [3] p.
Ismert.: "Ocsmányolja hazáját" / Márkus Béla
In: Hitel. - 15. évf. 11. sz. (2002), pp. 121-125.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 113-119.
284. Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője / vál. és utószó Tasi József. 1. köt. - 2. köt. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum
Ismert: Márkus Béla
In: Irodalomtörténet. - 33. évf. 2. sz. (2002), pp. 297-305.
285. Csillagokból kopjafa / Fodor Ilona. - Marosvásárhely : Mentor, 2000. - 465 p.
Ismert.: Curpika, a csillagnéző / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 56. évf. 2. sz. (2002), pp. 92-96.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 228-234.
286. Erdélyi változatlanságok : esszék, cikkek, beszélgetések / Sütő András ; […a jegyzeteket írta Cs. Nagy Ibolya). - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2001. - 631 p.
Ismert.: A szolgák felelősségével / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 56. évf. 7. sz. (2002), pp. 77-86.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 132-143.
ua. Külön sors - külön irodalom / Márkus Béla. - Budapest : Nap K., 2002. - pp. 254-260.
ua. Tanulmányok Sütő Andrásról / vál. és szerk. Görömbei András. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2001. - pp. 384-395.
287. Javított kiadás : melléklet a Harmonia caelestishez / Esterházy Péter. - Budapest : Magvető, 2002. - 281 p.
Ismert.: Erő a kétségbeeséshez / Márkus Béla
In: Hitel. - 16. évf. 1. sz. (2003), pp. 117-121.
288. Felemás őszi versek / Kányádi Sándor. - Pécs : Jelenkor, 2002. - 163 [4] p.
Ismert.: Pán Transsylvanicus / Márkus Béla
In: Hitel. - 16. évf. 2. sz. (2003), pp. 115-119.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 144-149.
ua. Tanulmányok Kányádi Sándorról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 2004. - pp. 425-430.
289. Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében : a poétikai módosulások természete a daloktól a "szövegekig" / Ködöböcz Gábor. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2002. - 195 p. - (Csokonai könyvtár, 26.)
Ismert.: Erkölcs, felelősség, kötelesség
In: Hitel. - 16. évf. 8. sz. (2003), pp. 121-124.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 219-223.
290. Álmok és tények : magyar írók a demokráciáról és a nemzeti kérdésről a monarchia felbomlása idején / [gyűjt., szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket írta] József Farkas. - Budapest : Argumentum, 2001. - 549 p. - (Új magyar múzeum ; 18.)
Ismert.: Márkus Béla
In: Irodalomtörténet. - 84. (34.) évf. 2. sz. (2003), pp. 295-301.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 60-66.
291. Hollóidő / Szilágyi István. - Budapest : Magvető, 2001. - 544 p.
Ismert.: Titkok pányváján kerengeni / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 57. évf. 2. sz. (2003), pp. 78-102.
ua. Tanulmányok Szilágyi Istvánról / [szerk. Márkus Béla]. - Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003. - pp. 333-361.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 150-183.
292. Tettben a jellem : a magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében / Eperjesi Penckófer János. - Budapest : Magyar Napló : Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, 2003. - 326 p.
Ismert.: Irodalom erkölcsi szempontból / Márkus Béla
In: Hitel. - 17. évf. 3. sz. (2004), pp. 112-120.
ua. Tények és képzetek. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 340-352.
293. Szigorúan ellenőrzött mondatok : a főszerkesztői értekezletek történetéből : 1975-1986 / Vörös László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2004. - 363 p. - (Tiszatáj könyvek)
Ismert.: Jegyzetek történelmi tanúsága / Márkus Béla
In: Hitel. - 17. évf. 8. sz. (2004), pp. 110-118.
294. Tanulmányok Fülep Lajosról / Babus Antal. - Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár (Tatabánya), 2003. - 329 p.
Ismert: "... maga az élete volt a kommentár" / Márkus Béla
In: Kortárs. - 48. évf. 8. sz. (2004), pp. 103-109.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 67-76.
295. Kányádi Sándor / Pécsi Györgyi. - Pozsony : Kalligram, 2003. - 254, [1] p. - (Tegnap és ma : kortárs magyar írók)
Ismert: Monográfia Kányádi Sándorról / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 58. évf. 5. sz. (2004), pp. 88-92.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 224-230.
296. A szótolvaj : versek / Csiki László. - Szeged : Tiszatáj Alapítvány, 2003. - 130 p. - (Tiszatáj könyvek)
Ismert.: Sajgó mókaberci / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 58. évf. 10. sz. (2004) pp. 88-97.
ua. Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarország K., 2005. - pp. 184-195.
297. Székely János / Elek Tibor. - Pozsony : Kalligram, 2001. - 191 p. - (Tegnap és ma : kortárs magyar írók) és Székely János / Elek Tibor. - [Debrecen] : [Debreceni Egyetem], [2004]. - 168 fol. - [Ph.D-értekezés]
Ismert: A felejtés ellenében / Márkus Béla
In: Tények és képzetek / Márkus Béla. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005. - pp. 210-218.
298. Kis \ Ligeti \ könyv : a fedélzetközi utas elsüllyedt világa / Marosi Ildikó. - Csíkszereda : Pallas-Akad., 2002. - 125 p., [20] t.
Kis\Nyírő\könyv : Úz Bence esetei / Marosi Ildikó. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003. - 163 [2] p., [6] t.
Ismert: Kedvcsináló és útbaigazító kiskönyvek / Márkus Béla
In: Bárka. - 13. évf. 3. sz. (2005), pp. 82-84.
299. Elváltozott világ : az erdélyi magyar irodalom 1940-44 között / Vallasek Júlia. - Debrecen : Kossuth Egy. K., 2004. - 364 p. - (Csokonai könyvtár : Bibliotheca Studiorum Litterarium ; 30.)
Ismert: Hiánypótló monográfia / Márkus Béla
In: Hitel. - 18. évf. 1. sz. (2005), pp. 101-106.
ua. Tények és képzetek. - Miskolc : Felsőmagyarországi Kiadó, 2005.- pp. 202-210.
300. Forgatagos időkben: pályák, művek, arcok, emlékek / Nagy Pál. - Marosvásárhely : Mentor, 2004. - 331 [3] p.
In: Irodalmi jelen (Arad). - 6. sz. (2005), p. 18.
301. Wass Albert írói pályaképe / Szűcsné Harkó Enikő. - Dunaújváros : Text nyomda, 2004. - 252 p.
Ismert: Monográfiából az első / Márkus Béla
In: Tiszatáj. - 59. évf. 7. sz. (2005), pp. 94-98.
V. KISEBB TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK, LEXIKONSZÓCIKKEK
302. Új Írás, 1970. június / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 143. sz. (1970. jún. 20.), p. 5.
Folyóiratszemle
303. Tisztelegni az élet előtt
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 230. sz. (1972. szept. 29.), p. 5.
Sarkadi Imre
304. Sarkadi Imre: Elveszett Paradicsom
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 238. sz. (1972. okt. 8.), p. 5.
305. Sarkadi Imre hősei
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 111. sz. (1974. máj. 15.), p. 5.
306. Szerkesztőségi cikk : írás és szerkesztés
In: Alföld. - 28. évf. 5. sz. (1977), pp. 93-95.
Végh Antal cikkéről
307. Sarkadi Imre, a "parasztíró" : 1948-1953. - Debrecen : MTA Soksz., 1987. - 10 p. - (Kandidátusi értekezés tézisei)
308. Pimpao pártján, avagy a föltartott száj
In: Az irodalmi folyóiratok és társaságok szerepe a megújulásban / [szerk. Laczkó András]. - Fonyód : Fonyódi Könyvtár, 1989. - pp. 97-100. - (A Fonyódi Helikon kisantológiája 5.)
Az irodalmi folyóiratok főszerkesztőinek 5. tanácskozásán elhangzott előadások ( Fonyód, 1988. május 15-17.)
309. Korforduló : szerkesztőségi körlevél / Márkus Béla, Aczél Géza
In: Alföld. - 41. évf. 9. sz. (1990), p. 3.
310. Az Alföld negyven éve
In: Hajdú-Bihar megyei könyvtári téka. - 4. évf. 2. sz. (1990), pp. 48-52.
311. Folyóirat-lét ’91 / Márkus Béla, Füzi László, Serfőző Simon ; [riporter] Egri Sándor
In: Jászkunság. - 37. évf. 6. sz. (1991), p. 7-9.
312. "Emlékezőnek, igazat szólónak szegődtem" : Annus Józsefről
In: Hitel. - 7. évf. 1. sz. (1994), pp. 91-92.
313. Czibor János
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 1. köt. p 328. ; p. 358.
314. Cseres Tibor (Pálos Tibor)
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 1. köt. p. 363. ; pp. 395-396.
315. Dobozy Imre
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 1. köt. pp. 450-451. ; p. 490
316. Fekete Gyula
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 1. köt. p. 572 . ; pp. 619-620.
317. Galambos Lajos
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - p. 645. ; pp. 700-701.
318. Gyurkó László
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 1. köt. pp. 736-737. ; pp. 799-800.
319. Jász Dezső
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 2. köt. p. 899. ; pp. 976-977.
320. Király István
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 2. köt. pp. 1036-1037. ; pp. 122-1123.
321. Márkus István
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 2. köt. p. 1327. ; pp. 1435-1436.
322. Mocsár Gábor
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 2. köt. p. 1391. ; p. 1505.
323. Sánta Ferenc
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. pp. 1764-1765. ; pp. 1902-1903.
324. Sarkadi Imre
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. pp. 1767-1768. ; pp. 1905-1906.
325. Szabó László (D. Szabó László)
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. pp. 1872-1873. ; pp. 2019.
326. Székelyhidi Ágoston
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. p. 1935. ; p. 2085.
327. Vas Zoltán
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. p. 2223. ; p. 2395.
328. Vass László
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 3. köt. p. 2228. ; p. 2400.
329. A nagy Egyenlítők : Szilágyi Imre grafikái
In: Debreceni szemle. - 9. évf. 4. sz. (2001), pp. 531-538.
330. A költő árnyékos útja
In: Eső. - 5. évf. 2. sz. (2002), pp. 102-106.
Kiss Tamás (1912-2003)
331. Kifog majd az időn
In: Napút. - 4. évf. 8. sz. (2002), pp. 12-13.
Sánta Ferenc (1927)
332. Tamási Áron
In: Magyar irodalom / [írták Aczél Géza et al.] ; [szerkesztette Borbély Sándor]. -
[Budapest] : Pannonica Kiadó, 2002. - pp. 250-258. - (21. századi enciklopédia)
333. Utóvédharc
In: Hitel. - 18. évf. 2. sz. (2005), pp. 123-126.
334. A Kemény család
In: Irodalmi jelen (Arad). - 3. sz. (2005), p. 17.
335. Két könyv Wass Albert emlékezetére
In: Irodalmi jelen (Arad). - 8. sz. (2005), p.19.
VI. LAUDÁCIÓK, NEKROLÓGOK, MEGEMLÉKEZÉSEK
336. Egy magatartás hatása : a hetvenéves Németh László köszöntése / lejegyezte: Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 91. sz. (1971. ápr. 18.), p. 5.
(Imre László, Kun András, Görömbei András)
337. Ötven éve született : Sarkadi Imre / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 190. sz. (1971. aug. 13.), p. 5.
338. M. B.: Tisztelgés Sarkadi emlékének
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 218. sz. (1971. szept. 16.), p. 5.
339. Aki találkozott Móriczcal és Tóth Árpáddal : hatvanöt éve újságíró idős Pálfy József
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 220. sz. (1971. szept. 18.), p. 5.
340. Emberi nyílt homlok : hetvenöt éve született Tamási Áron / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 222. sz. (1972. szept. 20.), p. 5.
341. "Mindig egyet akartam: szolgálni a népet" : Illyés Gyula 70 éves
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 259. sz. (1972. nov. 2.), p. 5.
342. Az értelem költője : Bálint György emlékezete
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 18. sz. (1973. jan. 23.), p. 5.
343. Hagyomány és ösztönzés : Soós Imre-emlékünnepség Újvároson
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 102. sz. (1973. máj. 4.), p. 5.
344. A hetvenéves Maghy Zoltánról
In: Alföld. - 24. évf. 9. sz. (1973), pp. 78-79.
345. Tamás Attila
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 147. sz. (1973. jún. 26.), p. 5.
Tudósaink
346. Rónay György hatvanéves
In: Alföld. - 24. évf. 12. sz. (1973), p. 68-69.
Rónay György (1913-1978)
347. Csak a taps : Sarlai Imre hetvenéves
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 269. sz. (1974. nov. 17.), p. 5.
348. "Osztani magad: - hogy így sokasodjál…" : ötven éve született Váci Mihály / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 301. sz. (1974. dec. 25.), p. 5.
349. "Embernek ének őrzi az időt…"
In: Alföld. - 40. évf. 12. sz. (1989), p. 92-94.
Ratkó József (1936-1989)
350. Egy zaklatott ember halálára : Köteles Pál (1927-1992)
In: Holnap. - 3. évf. 2. sz. (1992), pp. 45-46.
351. November angyalához
In: Hajdú-bihari Nap. - 1. évf. 126. sz. (1995. szeptember 26.), p. 4.
Elhunyt Baka István
352. Kifog majd az időn : Sánta Ferenc 75
In: Napút. - 4. évf. 10. sz. (2002. okt.), pp. 12-14.
353. A Barbaricum írója
In: Eső. - 8. évf. 2. sz. (2005), pp. 70-78.
Körmendi Lajos (1946-2005)
354. Az esdeklő táj embere : Vári Fábián László köszöntése
In: Szabolcs-szatmár-beregi szemle. - 40. évf. 1. sz. (2005), pp. 124-126.
Tőkés-díj

VII. KÖZÉLETI ÍRÁSOK, SZÍNI- ÉS FILMKRITIKÁK
355. Népszámlálás - A szemérmes való; Egy reprezentatív adatközlő / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 6. sz. (1970. jan. 8.), p. 5.
356. Stúdió pályázat
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 7. sz. (1970. jan. 9.), p. 5.
357. Felnőttmódra, komolyan
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 8. sz. (1970. jan. 10.), p. 5.
358. "Suhanc-mozi" : fiatalok a nézőtéren
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 10. sz. (1970. jan. 13.), p. 5.
Jegyzet
359. Igaz szolgálat : szabálytalan portré pedagógusokról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 16. sz. (1970. jan. 20.), p. 3
360. Egy arc két oldala : gondolatok a nyíradonyi könyvtárról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 21. sz. (1970. jan. 25.), p. 5.
361. Húszévesek klubja : téli népművelés Derecskén
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 24. sz. (1970. jan. 29.), p. 5.
362. Jegygyűrű a mellényzsebben / Tóth Miklós
Ismert.: m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 27. sz. (1970. febr. 1.) p. 5.
színikritika
363. Modern Könyvtár? / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 29. sz. (1970. febr. 4.), p. 5.
364. A fiatalok és a kultúra : Mi lesz Tetétlenen?
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 30. sz. (1970. febr. 5.), p. 5.
365. Csuda klassz
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 33. sz. (1970. febr. 8.), p. 5.
Napló
366. Hajdúnánási tévénézők : Hogyan művelődünk, szórakozunk?
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 34. sz. (1970. febr. 10.), p. 5.
367. Tetétleni mozaik
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 35. sz. (1970. febr. 11.), p. 3.
368. Tartozik és követel / (Márkus)
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 35. sz. (1970. febr. 11.), p. 5.
Napló ; Jókai Anna
369. A hullaégető : csehszlovák film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 39. sz. (1970. febr. 15.), p. 5.
370. Per és harag nélkül : az író-olvasó találkozókról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 42. sz. (1970. febr. 19.), p. 5.
371. Arc és álarc
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 47. sz. (1970. febr. 25.), p. 5.
372. Bemutató a Csokonai Színházban : Jacobi: Leányvásár
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 49. sz. (1970. febr. 27.), p. 5.
színikritika
373. Ágyrecsegtetés / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 49. sz. (1970. febr. 27.), p. 5.
Napló
374. Utazás a koponyám körül : magyar film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 57. sz. (1970. márc. 8.), p. 5.
375. Kultúrház a kukoricagóré helyén : elkésett sorok Hencidáról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 58. sz. (1970. márc. 10.), p. 5.
376. Kockák, mindig csak kockák… : a megye egyetlen rajztagozatos osztálya
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 60. sz. (1970. márc. 12.), p. 5.
377. Bemutató a Csokonai Színházban : opera és balett / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 67. sz. (1970. márc. 20.), p. 5.
378. Szemtől szembe : magyar film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 69. sz. (1970. márc. 22.), p. 5.
379. Szent részegség a tánc
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 71. sz. (1970. márc. 25.), p. 5.
380. Ha dalba kezdünk… : tételek a IV. országos pedagógus kórusfesztiválról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 90. sz. (1970. ápr. 18.), p. 5.
381. Varázspálcák / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 90. sz. (1970. ápr. 18.), p. 5.
382. Ítélet : új magyar-román-szlovák film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 94. sz. (1970. ápr. 23.), p. 5.
383. Hogyan lehet megszerettetni? Magyartanárok tanácskozása / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 105. sz. (1970. máj. 7.), p. 5.
384. Ünnepi gazdagodás : Monostorpályi tapasztalatok
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 106. sz. (1970. máj. 8.), p. 5.
385. N. N., a halál angyala : új magyar film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 108. sz. (1970. máj. 10.), p. 5.
386. Ők nem kapnak virágot? : Egy ünnepi műsor kapcsán
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 111. sz. (1970. máj. 14.), p. 5.
387. Világfiak : új csehszlovák film; Légyfogó : lengyel film
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 114. sz. (1970. máj. 17.), p. 5.
Jegyzetek filmekről
388. "Végig nevetni kell"
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 137. sz. (1970. jún. 13.), p. 5.
389. A nagy kék jelzés avagy a hűség jutalma : polemikus jegyzetek egy új magyar filmről
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 138. sz. (1970. jún. 14.), p. 5.
390. Zenészek a padokban : szórakoztató zenészek megyei stúdió bemutatója / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 139. sz. (1970. jún. 16.), p. 5.
391. Boldog idők, nehéz órák / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 146. sz. (1970. jún. 24.), p. 5.
392. Szaporázó bokák : népi táncos úttörők tábora / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 151. sz. (1970. jún. 30.), p. 5.
393. Lány az országútról : angol film / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 162. sz. (1970. júl. 12.), p. 5.
394. Kollégium - szálloda - edzőtábor / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 170. sz. (1970. júl. 22.), p. 5.
395. Pislákoló fénnyel
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 172. sz. (1970. júl. 24.), p. 5.
396. Egy este fiatalok között
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 174. sz. (1970. júl. 26.), p. 5.
397. Állami díjas pedagógus : Csiszér Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 175. sz. (1970. júl. 28.), p. 5.
398. Hatan Moszkvából, avagy: Hogyan készül egy rossz riport?
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 180. sz. (1970. aug. 2.), p. 5.
399. A vakáció végnapjai / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 190. sz. (1970. aug. 14.), p. 5.
400. Friss élmények csapásán : a kisiskolás vakációja
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 195. sz. (1970. aug. 20.), p. 5.
401. Soron kívüli rendeléssel : sorok a könyvellátásról / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 200. sz. (1970. aug. 27.), p. 5.
402. Az idő és a pénz szorításában : a tanár vakációja
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 202. sz. (1970. aug. 29.), p. 5.
403. Jelkép és példa : a színész vakációja
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 204. sz. (1970. szept. 1.), p. 5.
404. A restelkedés körútja
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 213. sz. (1970. szept. 11.), p. 5.
405. Szembesülő szándék : a mozgalmak, akciók korát éljük. És a vetélkedőkét.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 227. sz. (1970. szept. 27.), p. 5.
406. "Rám dőlt a fogpiszkáló…" : Sándor György estje
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 244. sz. (1970. okt. 17.), p. 5.
407. Bemutató a Csokonai Színházban: Görög tragédiák
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 246. sz. (1970. okt. 20.), p. 5.
színikritika
408. Puszta jelenléttel
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 263. sz. (1970. nov. 10.), p. 5.
Kulturális jegyzet
409. Alföld-est, 1970 / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 284. sz. (1970. dec. 4.), p. 5.
410. "…bővíteni az érdeklődők körét" : írások Szabó Pálról az Alföld decemberi számában / (M. B.)
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 285. sz. (1970. dec. 5.), p. 5.
411. Fekete Nyílék
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 291. sz. (1970. dec. 12.), p. 5.
412. Karácsonyi könyvvásár ’70 : könyvesboltok egymás után / (M. B.)
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 292. sz. (1970. dec. 13.), p. 5.
413. Negyvenéves a Déri Múzeum
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 292. sz. (1970. dec. 13.), p. 9.
414. A II. Hajdú-Bihar megyei népzenei fórumról
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 301. sz. (1970. dec. 24.), p. 5.
Kulturális jegyzet
415. Debreceni produkció a nagyváradi Állami Színházban
In: Alföld. - 22. évf. 3. sz. (1971), pp. 93-95.
Görög tragédiák
416. Oidipusszal Nagyváradon : Lesz-e folytatás?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 32 sz. (1971. febr. 7.), p. 5.
a Csokonai Színház vendégszerepléséről
417. Totális élmény / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 35. sz. (1971. febr. 11.), p. 5.
418. "Féken tartott hatások" : a debreceni MÁV Filharmonikusok nyugat-németországi turnéjáról / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 49. sz. (1971. febr 27.), p. 5.
419. "Nem ez a mi ereklyénk" / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 50. sz. (1971. febr. 28.), p. 5.
Filmnapló
420. Húszezren a dobogón : beszélgetés Jonasz Kasznauszkasszal, a klaipedai zenei szakiskola igazgatójával
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 51. sz. (1971. márc. 2.), p. 5.
421. Szünetenként ötven fillér?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 60. sz. (1971. márc. 12.), p. 5.
422. Gitár szól, körben énekelnek / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 60. sz. (1971. márc. 12.), p. 5.
423. Gyermeteg fészekrakók / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 62. sz. (1971. márc. 14.), p. 5.
Filmnapló
424. Miért, drágám?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 68. sz. (1971. márc. 21.), p. 5.
Filmnapló
425. Közös élmény / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 68. sz. (1971. márc. 21.), p. 5.
jegyzet
426. Nyelni, csak nyelni… / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 73. sz. (1971. márc. 27.), p. 5.
427. "Eddig rendben!" / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 74. sz. (1971. márc. 28.), p. 5.
Filmnapló
428. Értelmetlen áldozat
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 97. sz. (1971. ápr. 25.), p. 5.
Filmnapló
429. Mi lesz Sánta Jancsival?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 98. sz. (1971. ápr. 27.), p. 5.
Filmnapló
430. A Csokonai Színház bemutatója Salgótarjánban : Goldmark: Sába királynője / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 98. sz. (1971. ápr. 27.), p. 5.
431. Dió csak pohárban / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 100. sz. (1971. ápr. 29.), p. 5.
432. Egyszemélyes anarchia / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 102. sz. (1971. máj. 1.), p. 5.
Filmnapló
433. Mi jut eszünkbe a májusról?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 102. sz. (1971. máj. 1.), p. 10.
434. A kaland megsokszorozódása / (Márkus)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 108. sz. (1971. máj. 9.), p. 5.
Filmnapló
435. A jövő rendezői / (Márkus)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 114. sz. (1971. máj. 16.), p. 5.
Filmnapló
436. Március 8. - Mező Imre - Auróra - Zója / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 116. sz. (1971. máj. 19.), p. 5.
kulturális jegyzet
437. Rendkívüli órák / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 118. sz. (1971. máj. 21.), p. 5.
kulturális jegyzet
438. A legnagyobb vidéki könyvesboltban / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 120. sz. (1971. máj. 23.), p. 5.
439. Debreceni színházi napok - 1971
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 126. sz. (1971. máj. 30.), p. 5.
440. Válasz a megjegyzésekre
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 130. sz. (1971. jún. 4.), p. 5.
441. A kultúra kovásza
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 148. sz. (1971. jún. 25.), p. 5.
Kulturális jegyzet
442. Mindennapi gyűlölet / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 150. sz. (1971. jún. 27.), p. 5.
Filmnapló
443. Tévéjegyzet
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 153. sz. (1971. júl. 1.), p. 5.
444. Testvérvárosi napok: a jókedv és a barátság jegyében / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 159. sz. (1971. júl. 8.), p. 5.
445. Japán nemzeti önvizsgálat / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 162. sz. (1971. júl. 11.), p. 5.
Filmnapló
446. Tévéjegyzet (márkus)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 165. sz. (1971. júl. 15.), p. 5.
447. Tanulni - középiskolás fokon : 6. a magyar nyelv- és irodalomóra
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 167. sz. (1971. júl. 17.), p. 5.
448. Kóstolók és manökenek / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 170. sz. (1971. júl. 21.), p. 5.
449. Felvéteki vizsgák a Kossuth egyetemen
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 174. sz. (1971. júl. 25.), p. 5.
450. Pedagógusok között fizetésemelés után / (M. B.)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 175. sz. (1971. júl. 27.), p. 5.
451. Tévéjegyzet / (márkus)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 176. sz. (1971. júl. 28.), p. 5.
452. Hagyomány és aktualitás : Kós Károly: István király
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 180. sz. (1971. aug. 1.), p. 5.
453. Rohanjon tétovázva! / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 180. sz. (1971. aug. 1.), p. 5.
Napló
454. Betegek Mekkája: Hajdúszoboszló : 3. Együttműködés döccenőkkel
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 186. sz. (1971. aug. 8.), p. 5.
455. Betegek Mekkája, Szoboszló : 4. Hajdúváros, fürdőváros
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 187. sz. (1971. aug. 10.), p. 5.
456. Betegek Mekkája, Szoboszló : 5. Táncolók és olvasók
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 188. sz. (1971. aug. 11.), p. 5.
457. Tévéjegyzet : Befürödtünk / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 188. sz. (1971. aug. 11.), p. 5.
458. (má-s): Tévéjegyzet
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 199. sz. (1971. aug. 25.), p. 5.
459. Könyvek a gyűrű alatt / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 201. sz. (1971. aug. 27.), p. 5.
460. Könyvesboltok magánügye? / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 202. sz. (1971. aug. 28.), p. 5.
461. Kapaszkodj a fellegekbe / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 203. sz. (1971. aug. 29.), p. 5.
Filmnapló
462. Óh, a boldogság! / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 207. sz. (1971. szept. 3.), p. 5.
463. "Ez a legszebb pálya a világon!" : pedagógusok és a nyár
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 210. sz. (1971. szept. 7.), p. 5.
464. Tévéjegyzet : a tv hírlapja / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 207. sz. (1971. szept. 8.), p. 5.
465. Nehéz otthonról kimozdulni
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 213. sz. (1971. szept. 10.), p. 5.
466. A halhatatlan légiós / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 215. sz. (1971. szept. 12.), p. 5.
Filmnapló
467. A történelem szemtanúja : Fux Pál műtermében / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 215. sz. (1971. szept. 12.), p. 11.
468. "Vigyázzunk a vonalra!" / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 221. sz. (1971. szept. 19.), p. 5.
469. Vályogház és politechnika
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 229. sz. (1971. szept. 29.), p. 5.
470. Ragyogj, ragyogj, csillagom!
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 233. sz. (1971. okt. 3.), p. 5.
Filmnapló
471. Végre, hétfő! ; Baleset a tengerparton
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 239. sz. (1971. okt. 10.), p. 5.
Filmnapló
472. Háttal az ifjúságnak : Aczél Géza verseiről
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 239. sz. (1971. okt. 10.), p. 11.
473. Kovácsolódó közösség : fiatalok a KISZÖV-klubban
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 240. sz. (1971. okt. 12.), p. 3.
474. Bilincsek
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 245. sz. (1971. okt. 17.), p. 5.
Filmnapló
475. Belorusz-pályaudvar
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 263. sz. (1971. nov. 7.), p. 5.
Filmnapló
476. Madárkák
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 269. sz. (1971. nov. 14.), p. 5.
Filmnapló
477. Hideg akar lenni : népdalvetélkedő Nyíradonyban
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 276. sz. (1971. nov. 23.), p. 5.
478. Közömbösek-e a fiatalok?
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 278. sz. (1971. nov. 25.), p. 3.
479. Szindbád
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 281. sz. (1971. nov. 28.), p. 5.
Filmnapló
480. Ma este Debrecenben : Nyikolaj Szuk zongoraművész
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 285. sz. (1971. dec. 3.), p. 5.
481. Debreceni Irodalmi Napok
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 286. sz. (1971. dec. 4.), p. 5.
482. A kalóz menyasszonya : francia film / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 287. sz. (1971. dec. 5.), p. 5.
Filmnapló
483. …És hamarosan a sötétség / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 293. sz. (1971. dec. 12.), p. 5.
Filmnapló
484. Kék mezőben nefelejcs : furtai hímzőasszonyok
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 302. sz. (1971. dec. 23.), p. 5.
485. Érezni a fékeket
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 304. sz. (1971. dec. 25.), p. 5.
486. Lehet-e sok? : három öntevékeny produkció sikere
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 305. sz. (1971. dec. 28.), p. 5.
487. A szakáll nem filozófia
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 7. sz. (1972. jan. 9.), p. 5.
Filmnapló
488. Hit a kátyúk fölött
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 13. sz. (1972. jan. 16.), p. 5.
Filmnapló
489. Bejárók, externisták, kollégisták : aggódó sorok Debrecen kollégiumi helyzetéről
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 14. sz. (1972. jan. 18.), p. 5.
490. Mindenkinek öt hónap? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 16. sz. (1972. jan. 20.), p. 5.
Napló
491. Itt a nyár! / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 17. sz. (1972. jan. 21.), p. 5.
Napló
492. A művésznő panasza : Közömbösség, érdektelenség?
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 20. sz. (1972. jan. 25.), p. 5.
493. Muszáj? / (má-s)
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 20. sz. (1972. jan. 25.), p. 5.
Napló
494. A kutúrháztól…? : Egy népművelő a pálya elején
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 24. sz. (1972. jan. 29.), p. 5.
495. Zsaroljunk, de jóságosan!
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 25. sz. (1972. jan. 30.), p. 5.
Filmnapló
496. Az ismeretterjesztés egy éve : beszélgetés a TIT megyei titkárával
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 26. sz. (1972. febr. 1.), p. 5.
497. "Vigyázz magadra, kislányom!…"
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 28. sz. (1972. febr. 3.), p. 5.
498. A kapitány nem tévedhet / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 31. sz. (1972. febr. 6.), p. 5.
Filmnapló
499. A kulisszák mögött
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 31. sz. (1972. febr. 6.), p. 9.
500. "Tudja az ember, mibe fog bele" : népművelő a pálya legelején / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 39. sz. (1972. febr. 16.), p. 5.
501. A kukorica makacssága
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 43. sz. (1972. febr. 20.), p. 5.
Filmnapló
502. Mesterek és professzorok
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 44. sz. (1972. febr. 22.), p. 5.
503. Kezdő negyvenévesek
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 49. sz. (1972. febr. 27.), p. 5.
Filmnapló
504. A nagy arénában
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 50. sz. (1972. febr. 29.), p. 5.
Filmnapló
505. Mint a virágok: beszélgetés Imre Júlia textiltervező művésszel / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 52. sz. (1972. márc. 2.), p. 5.
506. Mi a vétke az abbénak? ; Értelmezni a világot!
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 55. sz. (1972. márc. 5.), p. 5.
Filmnapló
507. Történelmi igazságok
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 61. sz. (1972. márc. 12.), p. 5.
Filmnapló
508. Könyvektől a könyvtárat… : látogatás a hajdúhadházi könyvtárban / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 66. sz. (1972. márc. 18.), p. 5.
509. Kell ez nekünk?
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 67. sz. (1972. márc. 19.), p. 5.
Filmnapló
510. Vendégkönyv a közérzetről / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 71. sz. (1972. márc. 24.), p. 5.
511. Előadók, színészek / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 72. sz. (1972. márc. 25.), p. 5.
kulturális jegyzet
512. Rokonaink képviselője
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 72. sz. (1972. márc. 25.), p. 5.
513. Vagyonok és viszonyok
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 73. sz. (1972. márc. 26.), p. 5.
Filmnapló
514. Déri Múzeum / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 74. sz. (1972. márc. 28.), p. 9.
515. Igazgatók, képesítésnélküliek
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 83. sz. (1972. ápr. 9.), p. 5.
jegyzet
516. A vakáció és a vakációzók nyomában
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 87. sz. (1972. ápr. 14.), p. 5.
517. "Kicsik" és "nagyok"
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 88. sz. (1972. ápr. 15.), p. 5.
518. Az álmok temetője
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 89. sz. (1972. ápr. 16.), p. 5.
Filmnapló
519. Netán a gyanú / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 90. sz. (1972. ápr. 18.), p. 5.
520. Falun és városon : gondolatok művészeti alkotások alapján
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 93. sz. (1972. ápr. 21.), p. 5.
521. Százötven közül az elsők: püspökladányi diákok országos sikere
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 94. sz. (1972. ápr. 22.), p. 5.
522. Mi van a felszín alatt?
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 95. sz. (1972. ápr. 23.), p. 5.
Filmnapló
523. Rozsda marta szobor : a "Föld szeme" monológja
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 99. sz. (1972. ápr. 28.), p. 5.
524. Nagy ígéretek együttese : a Főnix Dózsa műsorai
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 106. sz. (1972. máj. 7.), p. 5.
525. Idejét múlta próféta
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 118. sz. (1972. máj. 21.), p. 5.
Filmnapló
526. Rabszolgák és partizánok / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 125. sz. (1972. máj. 30.), p. 5.
Filmnapló
527. Távolodván az emlékektől
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 132. sz. (1972. jún. 7.), p. 5.
528. Nehéz az artistának, még nehezebb az igazgatójának
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 154. sz. (1972. júl. 2.), p. 5.
529. Itt a nyár!
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 155. sz. (1972. júl. 4.), p. 5.
Filmnapló
530. Viszonyok és vonatkozásuk
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 160. sz. (1972. júl. 9.), p. 5.
Filmnapló
531. Megyényi gonddal : jelentés a debreceni járás művelődésügyéről
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 162. sz. (1972. júl. 12.), p. 5.
532. Mindent a szemnek / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 166. sz. (1972. júl. 16.), p. 5.
Filmnapló
533. A csodatevő Veritas
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 166. sz. (1972. júl. 16.), p. 5.
534. Feszültség alatt / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 172. sz. (1972. júl. 23.), p. 5.
Filmnapló
535. Egy kanyar a falu 1-4.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 176. sz. (1972. júl. 28.), p. 5. ; 177. sz. (1972. júl. 29.), p. 5. ; 178. sz. (1972. júl. 30.), p. 5. ; 179. sz. (1972. aug. 1.), p. 5.
536. Sodrás és ellenállás / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 178. sz. (1972. júl. 30.), p. 5.
Filmnapló
537. Olvasgatunk és veszekedünk…
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 185. sz. (1972. aug. 9.), p. 5.
538. Jönnek a sziklák
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 190. sz. (1972. aug. 13.), p. 5.
Filmnapló
539. Veteményeskert, konyha, Dumas : egy tanárnő vakációja
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 199. sz. (1972. aug. 24.), p. 5.
540. Királyok közeről / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 202. sz. (1972. aug. 27.), p. 5.
Filmnapló
541. Fennakadások
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 204. sz. (1972. aug. 30.), p. 5.
Filmjegyzet
542. Könyvek, kerámiák
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 207. sz. (1972. szept. 2.), p. 5.
543. A gondolat csapdái
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 214. sz. (1972. szept. 10.), p. 5.
Filmnapló
544. A járás legnagyobb iskolája
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 214. sz. (1972. szept.10.), p. 11.
545. Részeként mindennek / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 214. sz. (1972. szept. 10.), p. 11.
546. Igennel felelni
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 216. sz. (1972. szept. 13.), p. 3.
jegyzet
547. Látszat, hogy film
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 220. sz. (1972. szept. 17.), p. 5.
Filmnapló
548. Kutyakísérlet számítógéppel / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 221. sz. (1972. szept. 19.), p. 5.
549. A napközi és a nyár / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 223. sz. (1972. szept. 21.), p. 5.
550. Új könyvesbolt Derecskén / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 232. sz. (1972. okt.1.), p. 5.
551. Öreg fiatalok : dán filmnapok a filmmúzeumban
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 233. sz. (1972. okt. 3.), p. 5.
552. Kardot koszorúzni
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 241. sz. (1972. okt.12.), p. 5.
553. MÁV Járműjavító Vállalat / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 245. sz. (1972. okt. 17.), p. 5.
554. Mint fehér hollók
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 249. sz. (1972. okt. 21.), p. 5.
555. Művészeti díjasok / Márkus Béla - Bakó Endre
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 250. sz. (1972. okt. 22.), p. 5.
556. Az út romantikája
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 256. sz. (1972. okt. 29.), p. 5.
Filmnapló
557. A katona visszatért a frontról : Joe Hill balladája
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 263. sz. (1972. nov. 6.), p. 5.
Filmszemle
558. Ne higgyetek a színésznőknek!
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 267. sz. (1972. nov. 12.), p. 5.
Filmnapló
559. Egy üzem - egy iskola
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 269. sz. (1972. nov. 15.), p. 5.
560. Felmászás, lemászás
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 273. sz. (1972. dec. 19.), p. 5.
Filmnapló
561. Régi mesterek nyomában
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 276. sz. (1972. nov. 23.), p. 5.
562. Felkiáltójel nélkül / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 279. sz. (1972. nov. 26.), p. 5.
563. Mi az a messzi? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 281. sz. (1972. nov. 29.), p. 5.
564. A kemence útra készül
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 284. sz. (1972. dec. 2.), p. 5.
565. Imre bácsi : Gerbár Tibor
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 285. sz. (1972. dec. 3.), p. 5.
színészi alakításairól
566. Hagyományőrző Korondról
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 292. sz. (1972. dec. 12.), p. 5.
567. Új arcok a Csokonai Színházban: Nagy András László / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 297. sz. (1972. dec. 17.), p. 5.
568. Közös tapssal / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 297. sz. (1972. dec. 17.), p. 5.
569. Hamupipőke : képzelt levelek egy előadásról
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 298. sz. (1972. dec. 19.), p. 5.
570. Házunk előtt…
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 303. sz. (1972. dec. 24.), p. 13.
571. Csalóka szivárvány : [drámai játék] / Tamási Áron.
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 24. évf. 5. sz. (1973), p. 91-93.
A sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház vendégjátéka
572. Tízéves a Hajdúsági Nemzetközi Művésztelep
In: Alföld. -24. évf. 9. sz. (1973), pp. 80-81.
573. Romantika és kaland
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 5. sz. (1973. jan. 7.), p. 5.
Filmnapló
574. A görögkúti tanítónők
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 8. sz. (1973. jan. 11.), p. 5.
575. Petőfi és a ma
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 11. sz. (1973. jan. 14.), p. 5.
Filmnapló
576. Vakáció és szórakozás / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 11. sz. (1973. jan.14.), p. 5.
Jegyzet
577. Megnyerni és orientálni : új folyóiratunk : a Látóhatár / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 14. sz. (1973. jan. 18.), p. 5.
578. Hosszú utakon
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 16. sz. (1973. jan. 20.), p. 5.
579. Egyedül vállalni
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 17. sz. (1973. jan. 21.), p. 5.
Filmnapló
580. Munka és módszer / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 19. sz. (1973. jan. 24.), p. 5.
581. "Amerikából jöttem…" / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 20. sz. (1973. jan. 25.), p. 5.
Jegyzet
582. A vasaló tanulságai
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 23. sz. (1973. jan. 28.), p. 5.
Filmnapló
583. A felfedezés elmaradt : a debreceni Petőfi-műsorról
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 27. sz. (1973. febr. 2.), p. 5.
584. Pusztuló népművészet / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 28. sz. (1973. febr. 3.), p. 5.
585. Levelek Európából Komádiba
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 29. sz. (1973. febr. 4.), p. 5.
586. Antikvár könyvesbolt
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 34. sz. (1973. febr. 10.), p. 5.
587. Már-már
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 35. sz. (1973. febr. 11.), p. 5.
Filmnapló
588. A könyvterjesztés átszervezése / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 41. sz. (1973. febr. 18.), p. 5.
589. A módszer dicsérete
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 43. sz. (1973. febr. 21.), p. 5.
590. Irónia nélkül / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 47. sz. (1973. febr. 25.), p. 5.
Filmnapló
591. Két év után : a hajdúböszörményi óvónőképzőről
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 52. sz. (1973. márc. 3.), p. 5.
592. Hús és vér
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 53. sz. (1973. márc. 4.), p. 5.
Filmnapló
593. A magyar ugaron
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 59. sz. (1973. márc. 11.), p. 5.
Filmnapló
594. Népművelők magukban
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 64. sz. (1973. márc. 17.), p. 5.
Jegyzet
595. hetetlenek / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 65. sz. (1973. márc. 18.), p. 5.
Filmnapló
596. Mi urunk: a tévé
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 66. sz. (1973. márc. 20.), p. 5.
597. Ékes - érdes anyanyelvünk / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 69. sz. (1973. márc. 23.), p. 5.
598. Tükörbe néző
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 71. sz. (1973. márc. 25.), p. 5.
599. Mi hát a paradicsom
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 79. sz. (1973. ápr. 4.), p. 5.
Filmnapló
600. Pénteken este a Csokonai Színházban : Darvas József : Részeg eső / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 79. sz. (1973. ápr. 4.), p. 5.
601. Darvas József : Részeg eső / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 80. sz. (1973. ápr. 6.), p. 5.
602. Éretlenül és idegenen
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 82. sz. (1973. ápr. 8.), p. 5.
Filmnapló
603. Darvas József: Részeg eső : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 88. sz. (1973. ápr. 15.), p. 5.
604. A muzeológus tanár / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 90. sz. (1973. ápr. 18.), p. 5.
605. Egyenlősdi
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 94. sz. (1973. ápr. 22.), p. 5.
Filmjegyzet
606. A Csokonai-emlékbizottság tervei : a jubileumi év eseményei / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 100. sz. (1973. ápr. 30.), p. 5.
607. Marci, a kakukk / M. B.:
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 104. sz. (1973. máj. 6.), p. 5.
Filmnapló
608. Könyvtár és népművelés : hajdúszoboszlói példa
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 105. sz. (1973. máj. 8.), p. 5.
609. Szabadszájú középkor : a Főnix együttes új műsora
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 108. sz. (1973. máj. 11.), p. 5.
610. "Kár, hogy vége…" : a Kodály zenei műveltségi verseny győztes csapata
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 109. sz. (1973. máj. 12.), p. 5.
611. A Hortobágy mellékes / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 113. sz. (1973. máj. 17.), p. 5.
612. Maradjanak a Jakusok!
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 117. sz. (1973. máj. 22.), p. 5.
Filmnapló
613. Egyenletes teljesítmények : a Nagyváradi Állami Színház vendégjátékáról
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 123. sz. (1973. máj. 29.), p. 5.
614. Csak itt nem lehet kapni?!
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 138. sz. (1973. jún. 15.), p. 5.
615. Tiszta lajbi
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 140. sz. (1973. jún. 17.), p. 5.
Filmnapló
616. A természet szépsége / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 146. sz. (1973. jún. 24.), p. 5.
617. Játék és áhítat : a Délibáb együttes műsoráról
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 150. sz. (1973. jún. 29.), p. 5.
618. Más-más valóság / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 152. sz. (1973. júl. 1.), p. 5.
Filmnapló
619. Foglalkozások : a könyvtárosok
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 153. sz. (1973. júl. 3.), p. 5.
620. Szabad szombat?
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 157. sz. (1973. júl. 7.), p. 5.
621. Beteg világ / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 170. sz. (1973. júl. 22.), p. 5.
Filmnapló
622. Agyafúrt kasszafúrók
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 176. sz. (1973. júl. 29.), p. 5.
Filmnapló
623. Egyetemes érdekek szolgálatában : három debreceni kiadványról
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 180. sz. (1973. aug. 3.), p. 5.
624. Hajdúsági Művésztelep : 1964-1973
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 182. sz. (1973. aug. 5.), p. 9.
625. A népek közeledéséért : eszperantó könyv- és folyóiratkiállítás / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 184. sz. (1973. aug. 8.), p. 5.
626. Titkok, felfedetlen
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 199. sz. (1973. aug. 26.), p. 5.
627. Évad előtt : a Csokonai Színház műsorterve / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 199. sz. (1973. aug. 26.), p. 5.
628. Az aranyérmek éve / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 203. sz. (1973. aug. 31.), p. 5.
629. Két könnyű darab
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 205. sz. (1973. szept. 2.), p. 5.
Filmnapló
630. Foglalkozása: régész : tűzhelyek a föld alatt
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 215. sz. (1973. szept. 14.), p. 5.
631. Asszonyi sors
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 218. sz. (1973. szept. 18.), p. 5.
Filmnapló
632. János vitéz
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 223. sz. (1973. szept. 23.), p. 5.
Filmnapló
633. Emlékek és álmok
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 229. sz. (1973. szept. 30.), p. 5.
Filmnapló
634. Szabó Magda: Kiálts, város!
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 235. sz. (1973. okt. 7), p. 5.
635. Benatzky: Az esernyős király : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 240. sz. (1973. okt. 13.), p. 5.
636. Udvardizmus
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 242. sz. (1973. okt. 16.), p. 5.
Filmnapló
637. Művészeti díjasok 1973 : Maghy Zoltán, Kiss M. Lászlóné, Dr. Varga Gyula, Oláh György, Székelyhidi Ágoston, Kardos László / Bakó Endre ; Márkus Béla ; Juhani Nagy János
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 247. sz. (1973. okt. 21.), p. 5.
638. Három film / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 249. sz. (1973. okt. 24.), p. 5.
Filmnapló: Modern idők, Az Adriától a Jeges-tengerig, Egy asszony, aki arcot cserél
639. Katajev: A kör négyszögesítése : Bemutató a Hungária Kamaraszínházban
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 253. sz. (1973. okt. 28.), p. 5.
640. Közhelyek sora
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 254. sz. (1973. okt. 30.), p. 5.
641. E századi Aigiszthoszok
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 259. sz. (1973. nov. 4.), p. 5.
Filmnapló
642. "Helyi csatározások"
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 261. sz. (1973. nov. 7.), p. 5.
Filmnapló
643. Virágok hatalma : Szabó László grafikus kiállítása
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 267. sz. (1973. nov. 15.), p. 5.
644. Sajnálkozó sóhaj
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 270. sz. (1973. nov. 18.), p. 5.
Filmnapló
645. A debreceni irodalmi napok után
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 275. sz. (1973. nov. 24.), p. 5.
646. Tempefői és Karnyóné : bemutatók a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 276. sz. (1973. nov. 25.), p. 5.
647. Koncert előtt : zenekar és decentralizáció / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 276. sz. (1973. nov. 25.), p. 5.
648. Minek nevezzelek?
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 281. sz. (1973. dec. 1.), p. 5.
Napló
649. Óh, a foci!
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 283. sz. (1973. dec. 4.), p. 5.
Filmnapló
650. Havonta kilencszáz "beteg": új nővédelmi és családtervezési szakrendelés Debrecenben
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 287. sz. (1973. dec. 8.), p. 5.
651. Jelképek szabadon
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 293. sz. (1973. dec. 15.), p. 5.
Filmnapló
652. Egyre több néző a mozikban : beszélgetés a vidék első híradó mozijáról és mozikombinátjáról
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 295. sz. (1973. dec. 18.), p. 5.
653. Kőműves Kelemen / Sarkadi Imre. - A hátrahagyott változatok alapján feldolgozta Osztovits Levente. Előadás a veszprémi Petőfi Színházban
Ismert.: Márkus Béla
In: Alföld. - 25. évf. 3. sz. (1974), pp. 89-90.
654. Egy évad mérlege
In: Alföld. - 25. évf. 6. sz. (1974), pp. 64-67.
655. Az ifjúsági törvény végrehajtása a Debreceni Dohánygyárban
In: Dohányipar. - 21. évf. 1-2. sz. (1974), pp. 66-71.
656. Molière: Versailles-i rögtönzés - Gömböc úr : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 4. sz. (1974. jan. 6.), p. 5.
657. Tervező népművelők / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 8. sz. (1974. jan. 11.), p. 5.
Jegyzet
658. Egy magyar film határai
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 9. sz. (1974. jan. 12.), p. 5.
Filmnapló
659. Párhuzamos életrajzok : orvosdoktorok, kitüntetéssel
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 10. sz. (1974. jan. 13.), p. 5.
660. Levelek
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 11. sz. (1974. jan. 15.), p. 5.
661. A bőség zavarával / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 19. sz. (1974. jan. 24.), p. 5.
Tévéjegyzet
662. Újgazdagék és az alvás
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 21. sz. (1974. jan. 26.), p. 5.
Filmnapló
663. Illés Endre: Hazugok : bemutató a Hungária Kamaraszínházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 28. sz. (1974. febr. 3.), p. 5.
664. Vetélkedők / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 30. sz. (1974. febr. 6.), p. 5.
Tévéjegyzet
665. Egymás közt / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 37. sz. (1974. febr. 14.), p. 5.
666. Reklám itt is, ott is / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 39. sz. (1974. febr. 16.), p. 5.
667. Stein-Kander-Ebb: Zorba : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 40. sz. (1974. febr. 17.), p. 5.
668. Diófát ültetni? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 41. sz. (1974. febr. 19.), p. 5.
Napló
669. Szerelem és halál
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 42. sz. (1974. febr. 20.), p. 5.
Tévéjegyzet
670. Olvasó tanyai ifjúság? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 43. sz. (1974. febr. 21.), p. 5.
Jegyzet
671. Vörös és Kabos
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 45. sz. (1974. febr. 23.), p. 5.
672. Az "iskolaalapító" nyugdíjban : látogatás Barta Jánosnál
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 46. sz. (1974. febr. 24.), p. 5.
673. Hetek, hónapok / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 48. sz. (1974. febr. 27.), p. 5.
Jegyzet
674. A szatírát akarjuk! / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 57. sz. (1974. márc. 9.), p. 5.
Filmnapló
675. Események, események… / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 60. sz. (1974. márc. 13.), p. 5.
676. Ajtmatov-Muhamedzsánor: Út a Fudzsijámára : magyarországi bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 64. sz. (1974. márc. 17.), p. 5.
677. A tizenharmadik : beszélgetés a hajdúhadházi művelődési ház munkájáról
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 67. sz. (1974. márc. 21.), p. 5.
678. Emlékház?
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 69. sz. (1974. márc. 23.), p. 5.
Jegyzet
679. Kupa Costravillariból : a debreceni ÁFÉSZ népitánc-együttes sikere Olaszországban / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 74. sz. (1974. márc. 29.), p. 5.
680. Semmibe
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 75. sz. (1974. márc. 30.), p. 5.
Filmnapló
681. Korunk valósága : az üzemek szocialista brigádjainak vetélkedőjéről / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 79. sz. (1974. ápr. 4.), p. 5.
682. Még ha…
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 102. sz. (1974. máj. 4.), p. 5.
Olvasónapló
683. Tévéjegyzet helyett
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 105. sz. (1974. máj. 8.), p. 5.
684. …és a mienk / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 108. sz. (1974. máj. 11.), p. 5.
Filmnapló
685. Mit tudunk Salgótarjánról? Taar Ferenc: Láng és tövis című riportdrámájának debreceni bemutatójáról / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 109. sz. (1974. máj. 12.), p. 5.
686. Nagy, azaz rossz színház? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 110. sz. (1974. máj. 14.), p. 5.
Napló
687. Vetettem ibolyát… / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 113. sz. (1974. máj. 17.), p. 5.
688. Nyitva az ólajtó
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 114. sz. (1974. máj. 18.), p. 5.
Filmnapló
689. A szülők érettség(ij)e
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 124. sz. (1974. máj. 30.), p. 5.
690. VIII. Debreceni Színházi Napok : kitűnő magyar darabok, nagyszerű előadások
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 127. sz. (1974. jún. 2.), p. 5.
691. Hószakadás
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 133. sz. (1974. jún. 9.), p. 5.
Filmnapló
692. A helyszín ismeretlen / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 134. sz. (1974. jún. 11.), p. 5.
693. 10 éves a balmazújvárosi gimnázium : Lesz-e ünneplés?
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 138. sz. (1974. jún. 15.), p. 5.
694. Könyvhét után : pillanatképek a könyvutcából
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 139. sz. (1974. jún. 16.), p. 5.
695. Lovagiatlan lovag / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 150. sz. (1974. jún. 29.), p. 5.
696. A társadalmi megbecsülés rangja : a Hajdú-Bihar megyei művelődési otthon hálózatának helyzetéről
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 155. sz. (1974. júl. 5.), p. 5.
697. "véletlenül a szakmában" : kitüntetett könyvterjesztők
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 159. sz. (1974. júl. 10.), p. 5.
698. Be a városba
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 163. sz. (1974. júl. 14.), p. 5.
699. Lélekmelengető szolgálat :antológia Békésből : az Új Auróra
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 164. sz. (1974. júl. 16.), p. 5.
700. Arcok titka : Molnár Edit fotókiállítása Balmazújvároson
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 168. sz. (1974. júl. 20.), p. 5.
701. A néző ülve / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 168. sz. (1974. júl. 20.), p. 5.
Filmnapló
702. Közös programok részese : gondolatok az olvasótáborokról
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 176. sz. (1974. júl. 30.), p. 5.
703. Csak a cím / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 180. sz. (1974. aug. 3.), p. 5.
Filmnapló
704. Alkotótáborok Hajdúnánáson / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 191. sz. (1974. aug. 16.), p. 5.
705. Egy karcolat titkai / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 198. sz. (1974. aug. 25.), p. 11.
706. A Kisember szolgálatában / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 211. sz. (1974. szept. 10.), p. 5.
Filmnapló
707. Hogyan tovább? : látogatás Szabó László képzőművésznél
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 215. sz. (1974. szept. 14.), p. 5.
708. Legendák homálya
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 218. sz. (1974. szept. 18.), p. 5.
Filmnapló
709. Emlékezetes pillanatok : gondolatok az Apolló Cirkusz műsoráról
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 220. sz. (1974. szept. 20.), p. 5.
710. Az olvasó munkásért : Hol tart egy figyelemre méltó pályázat? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 222. sz. (1974. szept. 22.), p. 5.
711. Fejenállva a magasban : beszélgetés Simon Tibor Jászai-díjas artistával
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 223. sz. (1974. szept. 24.), p. 5.
712. Lengyel filmnapok
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 224. sz. (1974. szept.), 25. p. 5.
713. Egyszerű válaszok : kétszeres kiváló könyvtár Komádiban / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 234. sz. (1974. okt. 8.), p. 5.
714. Jelképpé vált fiúk
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 239. sz. (1974. okt. 12.), p. 5.
Filmnapló
715. Shakespeare: Antonius és Kleopátra : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 240. sz. (1974. okt. 13.), p. 5.
716. Örkény István:Macskajáték : bemutató a Hungária Kamaraszínházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 251. sz. (1974. okt. 26.), p. 5.
717. Művészeti díjasok: Szabó Magda, Simor Ottó, Szabó László, Tenk László / Tóth Endre, Filep Tibor, Márkus Béla, Szőllőssy Tibor
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 252. sz. (1974. okt. 27.), p. 5.
718. Felemás filmnapok / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 263. sz. (1974. nov. 10.), p. 5.
Kulturális jegyzet
719. Makra Ferkó
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 268. sz. (1974. nov. 16.), p. 5.
Filmnapló
720. Hajrá, Böszörmény
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 271. sz. (1974. nov. 20.), p. 5.
tévéjegyzet
721. Új magyar filmek
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 280. sz. (1974. nov. 30.), p. 5.
Filmnapló
722. Problémák és méltatások : Debreceni Irodalmi Napok
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 281. sz. (1974. dec. 1.), p. 5.
723. Robles: Árulás : bemutató a Csokonai Színházban
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 287. sz. (1974. dec. 8.), p. 5.
724. Gyökeret eresztve / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 290. sz. (1974. dec. 12.), p. 5.
Tévéjegyzet
725. Utazás Marival
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 292. sz. (1974. dec. 14.), p. 5.
Filmnapló
726. Illusztrációk és montázsok : sorok két fotóbemutatóról / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 293. sz. (1974. dec. 15.), p. 5.
727. Több pártoló tagot! : Az üzemtörténetírásról / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 300. sz. (1974. dec. 24.), p. 5.
728. Kelet felől : fiatal szabolcs-szatmári írók antológiája
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 303. sz. (1974. dec. 29.), p. 5.
729. Irónia és derű : Tenk László és Cs. Urbin Tibor tárlata
In: Alföld. - 26. évf. 5. sz. (1975), pp. 92-93.
730. Idő vagy pénz? Munkások, művelődés, szabad idő
In: Alföld. - 26. évf. 7. sz. (1975), pp. 51-60.
731. Az idő vasfoga : bemutató a Hunária Kamaraszínházban
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 4. sz. (1975. jan. 5.), p. 5.
732. Bekötött szemmel / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 10. sz. (1975. jan. 12.), p. 5.
Filmnapló
733. Szociográfiák, munkásszociográfiák : gondolatok egy könyvről és egy könyvsorozatról
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 17. sz. (1975. jan. 21.), p. 5.
734. Művészet - befogadás, szórakozás : a Kossuth Lajos Tudományegyetem újabb kiadványai / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 20. sz. (1975. jan. 24.), p. 5.
735. Mi a valóság? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 21. sz. (1975. jan. 25.), p. 5.
Napló
736. Művészfilm - közönségfilm
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 22. sz. (1975. jan. 26.), p. 11.
737. Másik - egyik nélkül / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 52. sz. (1975. márc. 2.), p. 5.
Filmjegyzet
738. Művészeti kupecek
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 63. sz. (1975. márc. 15.), p. 5.
Filmnapló
739. Két új magyar film
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 98. sz. (1975. ápr. 27.), p. 5.
Filmnapló
740. Gyermeki szemmel / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 113. sz. (1975. máj. 16.), p. 5.
Filmnapló
741. Kner-kiálltás nyílik a Kossuth Egyetemen / B. M.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 134. sz. (1975. jún. 10.), p. 5.
742. Egyhangú harmónia
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 134. sz. (1975. jún. 10.), p. 5.
Filmnapló
743. Arcok és tájak: Hegedűs Endre kiálltásáról
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 138. sz. (1975. jún. 14.), p. 5.
744. Szirénavijjogás / (m. b.)
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 144. sz. (1975. jún. 21.), p. 5.
Filmnapló
745. Egy módszer bukása?
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 162. sz. (1975. júl. 12.), p. 5.
Filmnapló
746. A lehallgató magánya
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 170. sz. (1975. júl. 22.), p. 5.
Filmnapló
747. Egy királyi másolat
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 174. sz. (1975. júl. 26.), p. 5.
Filmnapló
748. Leöntve kakaóval / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 216. sz. (1975. szept. 14.), p. 5.
Filmnapló
749. Keblemre, hóhér!
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 222. sz. (1975. szept. 21.), p. 5.
Filmnapló
750. Magány, örökre
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 228. sz. (1975. szept. 28.), p. 5.
Filmnapló
751. Valóság, hol van? / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 248. sz. (1975. okt. 22.), p. 5.
Filmnapló
752. Különös és unalmas
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 257. sz. (1975. nov. 1.), p. 5.
Filmnapló
753. A legenda oda
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 281. sz. (1975. nov. 30.), p. 5.
Filmnapló
754. Cserhalmi, a hős
In: Hajdú-bihari napló. - 32. évf. 286. sz. (1975. dec. 6.), p. 5.
Filmnapló
755. Szakadék : [ színmű ] / Darvas József. - Bemutató a nagyváradi Állami Színház Magyar tagozatában, 1976.
Ismert.: A szakadék Nagyváradon / M. B.
In: Alföld. - 27. évf. 6. sz. (1976), pp. 88-90.
756. Hiányzó poézis / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 10. sz. (1976. jan. 13.), p. 5.
Filmnapló
757. Kamion és kenguru / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 21. sz. (1976. jan. 25.), p. 5.
Filmnapló
758. Lehetett volna keserűbb / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 27. sz. (1976. febr. 1.), p. 5.
759. Szegény Józsi
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 32. sz. (1976. febr. 7.), p. 5.
Filmnapló
760. Egyszerű történetek / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 40. sz. (1976. febr. 17.), p. 5.
Filmnapló
761. Dokumentumok, jelképek / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 50. sz. (1976. febr. 28.), p. 5.
762. Árvácska: Czinkóczi Zsuzsa
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 58. sz. (1976. márc. 9.), p. 5.
Filmnapló
763. Azonosulás magánügyekkel
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 93. sz. (1976. ápr. 18.), p. 5.
Filmnapló
764. Nehézéletűek
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 205. sz. (1976. aug. 31.), p. 5.
765. Az élet lehetetlen rendje
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 243. sz. (1976. okt. 14.), p. 5.
Filmnapló: Az ötödik pecsét
766. Reformátorok, reformkor
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 257. sz. (1976. okt. 30.), p. 5.
Filmnapló: Járvány
767. Prémium / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 265. sz. (1976. nov. 9.), p. 5.
Filmnapló: Prémium
768. Herkulesfürdői emlék
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 9. sz. (1977. jan. 12.), p. 5.
Filmnapló: Herkulesfürdői emlék
769. Kard és tombola
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 19. sz. (1977. jan. 23.), p. 5.
Filmnapló: Miért? és A kard
770. Evila, a gyémánt
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 45. sz. (1977. febr. 23.), p. 5.
Filmnapló: Fekete gyémántok
771. Pókfoci
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 58. sz. (1977. márc. 10.), p. 5.
Filmnapló: Pókfoci
772. A mese végtelen
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 69. sz. (1977. márc. 23.), p. 5.
Filmnapló: Budapesti mesék
773. Új magyar filmek
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 90. sz. (1977. ápr. 19.), p. 5.
Filmnapló: A királylány zsámolya, Lúdas Matyi (rajzfilm)
774. Teketória nélkül
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 100. sz. (1977. ápr. 30.), p. 5.
Filmnapló: Teketória
775. Lemegy, visszamegy
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 115. sz. (1977. máj. 18.), p. 5.
Filmnapló: Ékezet
776. A különb tragédiája
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 120. sz. (1977. máj. 24.), p. 5.
Filmnapló: Küldetés
777. Szemrevaló száműzött
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 127. sz. (1977. jún. 1.), p. 5.
Filmnapló: Libera, szerelmem
778. Hiába, ilyen az ember!
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 203. sz. (1977. aug. 30.), p. 5.
Filmnapló: Veri az ördög a feleségét
779. Pillangó király
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 209. sz. (1977. szept. 6.), p. 5.
Filmnapló: Pillangó
780. Fedőneve: kalandfilm
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. [217!] 216. sz. (1977. szept. 14.), p. 5.
Filmnapló: Fedőneve: Lukács
781. Hol van Váralja?
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 226. sz. (1977. szept. 25.), p. 5.
Filmnapló: Riasztólövés
782. Történelem, emberközelből
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 252. sz. (1977. okt. 26.), p. 5.
Filmnapló: Apám néhány boldog éve
783. Filmek a nívójuk alatt
In: Hajdú-bihari napló. - 34. évf. 281. sz. (1977. nov. 30.), p. 5.
Filmnapló: Ki látott engem?; Ady és Debrecen
784. Otthonkeresés?
In: Hajdú-bihari napló. - 35. évf. 20. sz. (1978. jan. 24.), p. 5.
Filmnapló: Dübörgő csend
785. Nesz nektek, magyar filmek!
In: Hajdú-bihari napló. - 35. évf. 33. sz. (1978. febr. 8.), p. 5.
Filmnapló (általában)
786. Megöltek egy legényt
In: Hajdú-bihari napló. - 35. évf. 56. sz. (1978. márc. 7.), p. 5.
Filmnapló: Közös bűn
787. Mese, hab nélkül / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 36. évf. 213. sz. (1979. szept. 12.), p. 5.
Filmnapló: Mese habbal
788. A rossz, a rosszabb és a legrosszabb / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 36. évf. 282. sz. (1979. dec. 2.), p. 10.
Filmnapló: A jó, a rossz és a csúf
789. Gyilkosság Yoshiwarában és más japán filmek / m. b.
In: Hajdú-bihari napló. - 37. évf. 3. sz. (1980. jan. 5.), p. 5.
790. Vissza- s előrelapozva
In: Hajdú-bihari napló. - 37. évf. 19. sz. (1980. jan. 24.), p. 5.
Tévéjegyzet
791. Oszlopos Simeon .: [színmű] / Sarkadi Imre. - Bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban, 1984
Ismert.: Márkus Béla
In: Kelet-Magyarország. - 41. évf. sz. (1984. márc. 2.), p. 2.
792. Segítsd a királyt! (Ratkó József drámája) bemutató a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban
In: Szabolcs-szatmári szemle. - 20. évf. 1. sz. (1985), pp. 56-61. v. 117-122
793. Könyvégetés? Szerződj!
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 4. sz. (1995. máj. 5.), p. 4.
Hétről - hétre
794. Névtelen nosztalgiázók
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 5. sz. (1995. máj. 6.), p. 4.
Vételkörzet
795. Leporolt leporelló
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 8. sz. (1995. máj. 10.), p. 4.
Filmnapló
796. A kicsinyesség önkénye
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. sz. (1995. máj. 13.), p. 8.
Vételkörzet
797. Marhulással védekezni
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 14. sz. (1995. máj. 17.), p. 4.
Filmnapló
798. A magyar kultúra szigete
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 16. sz. (1995. máj. 19.), p. 4.
Hétről hétre
799. Hol van Arnót? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 17. sz. (1995. máj. 20.), p. 9.
Vételkörzet
800. Abortuszok és aligátorok / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 24. sz. (1995. máj. 29. ), p. 8.
Filmnapló
801. Kullancsok és patkányok / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 25. sz. (1995. máj. 30.), p. 4.
Vételkörzet
802. Jobb közérzettel / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 33. sz. (1995. jún. 9.), p. 4.
Vételkörzet
803. Messze van a Pingyomtető? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 40. sz. (1995. jún. 17.), p. 8.
Vételkörzet
804. A lépések realizálódása
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 46. sz. (1995. jún. 23.), p. 9.
Vételkörzet
805. Az asszony gyújtó hatása / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 49. sz. (1995. jún. 28.), p. 4.
Filmnapló
806. Mire jók / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 68. sz. (1995. júl. 20.), p. 4.
Filmnapló
807. A jövő a gyerek / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 70. sz. (1995. júl. 22. ), p. 9.
Filmnapló
808. A Munkásotthon homlokára / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 72. sz. (1995. júl. 25.), p. 4.
Vételkörzet
809. Kis(ebbségi) magyar skizofrénia : hozzászólás Salga Attila riportjához
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 76. sz. (1995. júl. 29.), p. 9.
810. Nem mellé / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 89. sz. (1995. aug. 14.), p. 9.
Vételkörzet
811. A majom és az ember / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 90. sz. (1995. aug. 15.), p. 4.
Filmnapló
812. Oktatási koncepció? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 91. sz. (1995. aug. 16.), p. 4.
Jegyzetlapok
813. Katartikus apátia / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 100. sz. (1995. aug. 26.), p. 4.
Filmnapló
814. Mit tehet az ember? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 106. sz. (1995. szept. 2. ), p. 9.
Vételkörzet
815. Nők vagy asszonyok? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 110. sz. (1995. szept. 7.), p. 4.
Filmnapló
816. Megbízók és megbízottak
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 112. sz. (1995. szept. 9.), p. 4.
Vételkörzet
817. Derenk, az emlékekben / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 118. sz. (1995. szept. 16.), p. 9.
Vételkörzet
818. Véresre karmolatlanul / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 128. sz. (1995. szept. 28. ), p. 7.
Filmnapló
819. A Piremon-ballada / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 131. sz. (1995. okt. 2.), p. 9.
Vételkörzet
820. Jókai Mór: Milton? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 132. sz. (1995. okt. 3.), p. 4.
TV-jegyzet
821. Fehér gyémántok / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 134. sz. (1995. okt. 5.), p. 8.
Filmnapló
822. Példaadás? Bizonyításkényszer? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 142. sz. (1995. okt. 14.), p. 8.
Vételkörzet
823. A látószög hiánya / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 166. sz. (1995. nov. 13.), p. 8.
Vételkörzet
824. Akikben lángész lakik / M. B:
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 176. sz. (1995. nov. 24.), p. 8.
Vételkörzet
825. Kockázat nélkül / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 183. sz. (1995. dec. 2.), p. 8.
Vételkörzet
826. Áldatlan állapot / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 189. sz. (1995. dec. 9.), p. 9.
Vételkörzet
827. Nincs miről beszélni? / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 193. sz. (1995. dec. 14.), p. 8.
Vételkörzet
828. Ponyva? Regény?
In: Hajdú-bihari nap. - 1. évf. 195. sz. (1995. dec. 16.), p. 8.
Filmnapló : Ponyvaregény
829. A kimentett forralt bor
In: Hajdú.bihari nap. - 2. évf. 4. sz. (1996. jan. 5.), p. 8.
830. Vágyak és végzetek
In: Hajdú.bihari nap. - 2. évf. 9. sz. (1996. jan. 11.), p. 8.
831. A szituációs helyzet : avagy Koczka elvtárs összevonja szemöldökét
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 10. sz. (1996. jan. 12.), p. 9.
Lapozgató - 2000
832. Aranyévek, homályban / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 12. sz. (1996. jan. 15.), p. 8.
Jegyzetlapok
833. Pár lépés a giccs / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 15. sz. (1996. jan. 18.), p. 8.
Filmnapló
834. Gondoskodó elbocsátás / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 18. sz. (1996. jan. 22.), p. 8.
Vételkörzet
835. Matt pattba lép / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 19. sz. (1996. jan. 23.), p. 10.
Filmnapló
836. Derűs már a határ?
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 25. sz. (1996. jan. 30.), p. 12.
Vételkörzet
837. A bávaság bája
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 28. sz. (1996. febr. 2.), p. 8.
Filmnapló
838. Piszkos realizmus
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 33. sz. (1996. febr. 8.), p. 8.
Filmnapló
839. A csúszópénz meg a hálapénz / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 34. sz. (1996. febr. 9.), p. 8.
Vételkörzet
840. A haragos indulat
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 39. sz. (1996. febr 15.), p. 9.
Filmnapló
841. Minthaélet
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 45. sz. (1996. febr. 22.), p. 9.
Filmnapló
842. A radikális tanmenet / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 52. sz. (1996. márc. 1.), p. 9.
Lapozgató - Új Holnap
843. Birkozás és vonzerő / M. B:
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 109. sz. (1996. máj. 9.), p. 9.
Tévésarok
844. Jani eloldalog / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 115. sz. (1996. máj. 16. ), p. 9.
Tévésarok
845. Dékán a vályogfalról / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 120. sz. (1996. máj. 23. ), p. 5.
Tévésarok
846. Szív a hűtőtáskában / M. B.
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 126. sz. (1996. máj. 31.), p. 5.
Tévésarok
847. Álmélkodó száj
In: Hajdú-bihari nap. - 2. évf. 134. sz. (1996. jún. 8. ), p. 9.
848. SGÖM avagy a romeltakarító
In: A Hét (Marosvásárhely). - 36. évf. (2005. márc. 10.), p.
849. Szösszenetek, szisszenések
In: A Hét (Marosvásárhely). - 36. évf. (2005. máj. 5.), p.
VIII. INTERJÚK, RIPORTOK
850. Ratkó József / riporter Márkus Béla
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 98. sz. (1970. ápr. 28.), p. 5.
Vendégünk volt
851. Utólagos meghívással… : beszélgetés dr. Mihálka Györggyel, az első díjas szegedi leánykórus vezetőjével
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 158. sz. (1970. júl. 8.), p. 5.
852. Arezzo, Debrecen : beszélgetés Zámbó Istvánnal, Veszprém Város Vegyeskarának karmesterével
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 160. sz. (1970. júl. 10.), p. 5.
853. Vendégünk volt Demény János zenetörténész, Bartók-kutató
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 260. sz. (1970. nov. 5.), p. 5.
854. Vendégünk volt : Dr. Simon Gyula, a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkára
In: Hajdú-bihari napló. - 27. évf. 275. sz. (1970. nov. 24.), p. 13.
855. Vendégünk volt : Szekeres György, az Európa Könyvkiadó irodalmi vezetője
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 15. sz. (1971. jan. 19.), p. 5.
856. Vendégünk volt : Haumann Péter, a huszonötödik színház tagja
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 134. sz. (1971. jún. 9.), p. 5.
857. Az ország első munkás-paraszt kollégiuma: beszélgetés egy nagyszerű kezdeményezésről
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 138. sz. (1971. jún. 13.), p. 10.
858. Érdemes volt élnem : beszélgetés Horváth Imrével / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 215. sz. (1971. szept. 12.), p. 10.
859. Vendégünk volt : Turczel Lajos, a pozsonyi egyetem tanszékvezetője
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 275. sz. (1971. nov. 21.), p. 11.
860. A vidék küldötte : beszélgetés Székelyhidi Ágostonnal
In: Hajdú-bihari napló. - 28. évf. 304. sz. (1971. dec. 25.), p. 5.
861. Vendégünk volt : Bacsó Péter
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 29. sz. (1972. febr. 4.), p. 5.
862. Vendégünk volt: Sánta Ferenc
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 68. sz. (1972. márc. 21.), p. 5.
863. "Aláírtam tizenöt évnek" : beszélgetés egy tanítónővel / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 70. sz. (1972. márc. 23.), p. 3.
864. Nyeregből a közönségre : beszélgetés egy Jászai Mari-díjas művésszel
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 156. sz. (1972. júl. 5.), p. 5.
Donnert János
865. "Benne a dalban az ég…" : vendégünk volt Kusztos Endre grafikusművész
In: Hajdú-bihari napló. - 29. évf. 282. sz. (1972. nov. 30.), p. 5.
866. Vendégünk volt : Bánffy György színművész
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 74. sz. (1973. márc. 29.), p. 5.
867. Különösen a "kapitány úr…" : beszélgetés Z. Horváth Piroskával
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 110. sz. (1973. máj. 13.), p. 11.
868. Az évek, tudja, az évek…
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 133. sz. (1973. jún. 9.), p. 5.
Zakar Istvánnal, a Csokonai Színház maszkmesterével
869. Vendégünk volt : Tőzsér Árpád
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 194. sz. (1973. aug. 19.), p. 10.
870. Vendégünk volt Szeli István
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 217. sz. (1973. szept. 16.), p. 11.
871. Premier előtt : Kiálts, város! Borzán Gáspár és Csokonai : beszélgetés Szabó Magdával
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 222. sz. (1973. szept. 22.), p. 5.
872. Vendégünk volt: Andruskó Károly
In: Hajdú-bihari napló. - 30. évf. 241. sz. (1973. okt. 14.), p. 11.
873. Vendégünk: Félix László rendező
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 55. sz. (1974. márc. 7.), p. 5.
874. Vendégünk volt: André Navarra
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 70. sz. (1974. márc. 24.), p. 5.
875. Vendégünk volt Szántó Erika
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 143. sz. (1974. jún. 21.), p. 5.
876. Balmazújvárosi értelmiségiek I. : "A kultúra színessége"
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 178. sz. (1974. aug. 1.), p. 5.
877. Balmazújvárosi értelmiségiek II. : Aki mindig kilógott a sorból
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 179. sz. (1974. aug. 2.), p. 5.
878. Balmazújvárosi értelmiségiek III.: "Kínlódik itt az ember…"
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 180. sz. (1974. aug. 3.), p. 5.
879. Balmazújvárosi értelmiségiek IV.: A tölgyfa árnyékában
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 181. sz. (1974. aug. 4.), p. 5.
880. Balmazújvárosi értelmiségiek V.: Mit tudunk tenni?
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 182. sz. (1974. aug. 6.), p. 5.
881. Balmazújvárosi értelmiségiek VI.: "Mindent megteszünk"
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 183. sz. (1974. aug. 7.), p. 5.
elmondta: Szeifert Imre
882. Vendégünk : Huszárik Zoltán
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 244. sz. (1974. okt. 18.), p. 5.
883. Vendégünk volt : Berényi Gábor
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 260. sz. (1974. nov. 6.), p. 5.
884. Vendégünk volt Szomjas György / M. B.
In: Hajdú-bihari napló. - 33. évf. 241. sz. (1976. okt. 12.), p. 5.
885. Az irgalmatlan sorsszerűség : beszélgetés Székely Jánossal
In: Tiszatáj. - 34. évf. 11. sz. (1980), p. 40-46.
ua. Magányos portyázók : tanulmányok, kritikák. - Budapest : Szépirodalmi K., 1989. - pp. 108-136. - (Zsebbe való kis könyvek)
886. Élni segít, ha kimondjuk a bajt! : Beszélgetés Serfőző Simonnal
In: Napjaink. - 22. évf. 6. sz. (1983), pp. 18-20.
IX. BESZÉLGETÉSEK MÁRKUS BÉLÁVAL, ÍRÁSOK MÁRKUS BÉLÁRÓL
887. Márkus Béla, Imre László etc. bemutatkozása
In: Hajdú-bihari napló. - 31. évf. 46. sz. (1974. febr. 24.), p. 10.
Az Együtt antológia ismertetése kapcsán
888. Kritikusok felelnek : válaszol: Alföldy Jenő, Hajdu Ráfis, Kis Pintér Imre, Kulcsár Szabó Ernő, Márkus Béla, Szakolczay Lajos, Szilágyi Ákos, Tarján Tamás
In: Mozgó világ. - 8. évf. 3. sz. (1978), pp. 7-20.
Hozzászólás: Könczöl Csaba. - Mozgó világ. - 8. évf. 3. sz. (1978), pp. 21- 27.
889. Látogatás a debreceni Alföld Stúdióban / riporter Kulcsár Katalin ; közreműködik Aczél Géza, Imre László, Márkus Béla
In: Kossuth Rádió. - 1979. október 23. 17.07-17.32
890. Hogy egymás szószólói lehessünk : beszélgetés Márkus Bélával a debreceni Alföld szerkesztőjével / Nagy Károly
In: Magyar szigetvilágban ma és holnap. - New York : Püski, 1984. - pp. 97-100.
891. Cerberusok és vattaemberek között : beszélgetés a Debreceni Irodalmi Napok múltjáról és jövőjéről / Porcsin Zsolt
In: Úton. - 1. évf. 30. sz. (1989), p. 4.
892. Márkus Béla
In: Új Magyar Irodalmi Lexikon / [főszerkesztő: Péter László]. - Budapest : Akadémiai
Kiadó, 1994 ; bővített kiadás : 2000. - 2. köt. p. 1326. ; p. 1435.
893. Egy kritikus arcképe / Jánosi Zoltán
In: Hitel. - 10. évf. 7. sz. (1997), pp. 89-103.
894. József Attila-díj, 1997
In: Magyar nemzet. - 60. évf. 63. sz. (1997. márc. 17.), p. 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!