Keresés ebben a blogban

2010. február 8., hétfő

Életrajzok - Dr. Tóth Judit

Dr. Tóth Judit
habilitált egyetemi docens
Ph.D.
Szakmai önéletrajz
Konferencia-szereplés
Témavezetés
Publikációs lista
Fokozatok (fokozatszerzés éve):
Dr. Univ., KLTE, Debrecen (1984)
PhD, KLTE, Debrecen (1997)
Habilitáció
Habilitációs eljárás (2006)
Habilitált cím (2007)
Beosztások:
Egyetemi tanársegéd (1993–1995)
Egyetemi adjunktus (1995–2007)
Egyetemi docens (2007- )
Kutatási területek:
▪ patrológia
▪ patrisztika (Nüsszai Szent Gergely antropológiája és eszkatológiája)
Diploma:
magyar nyelv- és irodalom – történelem szakos középiskolai tanár (KLTE, Debrecen, 1978)
ógörög nyelv és irodalom szakos bölcsész (KLTE, Debrecen, 1998)
általános iskolai katolikus hittanár (PPKE, Hittudományi Kar, 2000)
Nyelvtudás:
angol, latin, ógörög
Közéleti tevékenység
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság
Ókortudományi Társaság, tagság
Magyar Patrisztikai Társaság, alapító tag, tagság
Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoport, megalapító, elnök
MTA Klasszika-Filológiai Bizottság, köztestületi tagság
British School at Athens, tagság
Magyar Vallástudományi Társaság, tagság
DAB, Munkaközösség az európai kultúráért, tagság
szakmai kapcsolattartás a nemzetközi Nüsszai Gergely-kutatás több tagjával:
Konstantin Skouteris professzor (University of Athens, Faculty of Theology)
Boudewijn Dehandschutter professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Johan Leemans professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Richard McCambly ocso atya (St Joseph Abbey, Spencer, Massachusetts, USA)
Egyetemi közéleti tevékenység:
BTK Oktatási Bizottság tagja (2000-)
Intézeti közéleti tevékenység:
Oktatási felelős (2008 november-)
Vezetőségi tag (2008 november-)
Munkahelyek:
Madzsar József Egészségügyi Szakiskola, Debrecen (1978–1981)
Megyei Könyvtár, Debrecen (1981–1986)
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, KLTE, Debrecen (1986-1993)
Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, KLTE-DE, Debrecen (1993-)
Kitüntetések, díjak:
Vendégoktatás:
Babeš–Bolyai Egyetem, Teológiai Fakultás, Kolozsvár (2000. márc. 28–31.)
Eszterházy Károly Főiskola, Eger (2006/2007. tavaszi szemeszter)
Eszterházy Károly Főiskola, Eger (2007/2008. tavaszi szemeszter)
Babeš–Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár (2008. április 8-9.)
Elérhetőség:
Elérhetőség:
főépület, 342/a
tel.: 52/512-900/22117; fax: 52/512-934
e-mail: tothjudit@puma.unideb.hu
Fogadóórák:
kedd
16.00-17.00
342/a
csütörtök
9.00-10.00
342/a
DR. TÓTH JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA
1.) Név, egyetemi beosztás,
Dr. Tóth Judit PhD, habilitált egyetemi docens
2.) Születési hely, idő
Budapest, 1954. december 4.
3.) Tudományos címek, fokozatok
Dr. Univ., KLTE, Debrecen (1984)
PhD, KLTE, Debrecen (1997)
Habilitációs eljárás (2006)
Habilitált cím (2007)
4.) Kutatási területek
▪ az eszményítés, a gyász és a vigasztalás retorikája az ókori görög és görög nyelvű keresztény halotti és dicsőítő beszédekben
▪ zsidó és keresztény apokaliptika
▪ őskeresztény apokrif irodalom
▪ korai szentkultusz, eszményítés a szentkultuszban
▪ patrisztika, Nüsszai Szent Gergely munkásságának, elsősorban antropológiájának és eszkatológiájának hermeneutikai szempontú vizsgálata
5.) Munkahelyek, iskolák
2007- : egyetemi docens (DE, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen)
1995-2007: egyetemi adjunktus (KLTE-DE, Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen)
1993-1995: egyetemi tanársegéd (KLTE Magyar Irodalomtudományi Intézet, debrecen)
1986-1993: könyvtáros (KLTE Magyar Irodalomtudományi Intézet, Debrecen)
1981-1986: szaktájékoztató könyvtáros (Megyei Könyvtár, Debrecen)
1978-1981: nevelő tanár (Madzsar József Egészségügyi Szakiskola és Diákotthon, Debrecen)
1985-1988, 1994-1995, 2000: levelező tagozatos hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hittudományi Kar, Budapest)
1995-1998: ógörög nyelv és irodalom szakos hallgató (KLTE, Debrecen)
1973-1978: magyar nyelv és irodalom – történelem szakos hallgató (KLTE, Debrecen)
1969-1973: orosz tagozatos gimnáziumi diák (Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár)
6. ) Nyelvtudás, nyelvvizsgák
1990: angol, C típusú középfokú állami nyelvvizsga
1995: latin, C típusú középfokú állami nyelvvizsga
1998: ógörög, felsőfok
német (szakirodalom olvasása)
7.) Külföldi szakmai utak és ösztöndíjak
2008. szeptember 17-20.: XI. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, Tübingen-Freiburg, Németország
2008. május 24-június 7.: kutatóút: Leuven, Katholieke Universiteit, Belgium
2008. május 29-30. Nemzetközi Szent Ágoston-konferencia, Turnhout, Belgium
2008. április 8-9.: Babeš–Bolyai Egyetem, Magyar Tanszék, Kolozsvár, Románia, vendégtanár
2007. március 15-24.: MÖB rövid tanulmányútja, Athén, Görögország
2004. szeptember 15–18.: X. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, Olmütz, Csehország
2003. november 25-december 4.: MÖB rövid tanulmányútja, Athén, Görögország
2000 augusztus: School of Greek, Latin and Ancient History, University of St Andrews, Skócia, tanári továbbképzés
2000. márc. 28–31.: Babeš–Bolyai Egyetem, Teológiai Fakultás, Kolozsvár, Románia, vendégtanár
1997 augusztus: School of Greek, Latin and Ancient History, University of St Andrews, Skócia, tanári továbbképzés
8.) Hazai ösztöndíjak
2005: DAB könyvkiadási támogatása
2005: Universitas Alapítvány könyvkiadási támogatása
2002–2005: Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
1991: Universitas Alapítvány egyéves ösztöndíja
9.) Oktatás, oktatott tárgyak
Oktatásban eltöltött idő: 15 év
Ötéves képzésben:
Antik irodalom, előadás nappali és levelező tagozaton egyaránt (1995-2005)
Antik dráma, szemináriumok
Retorika és irodalom az ókorban, előadás és szeminárium, doktori képzésben is
Őskeresztény irodalom (bibliai és apokrif), előadás és szeminárium
Zsidó és keresztény apokaliptika, előadás és szeminárium
Patrisztika irodalma (Nyugati és keleti egyházatyák), előadás és szeminárium
Keresztény misztika és legendairodalom, szeminárium
Középkori epikus költészet, előadás és szeminárium
Filológia és verstan, proszeminárium
Irodalomelméleti szakszeminárium, doktori képzésben is
Záró- és szakdolgozati témavezetés, konzultáció
BA képzésben (2006/2007 I. félévétől):
Műfaji rendszerek, szeminárium
Az irodalom intézményrendszerei, szeminárium
Mítoszok alakváltozatai, szeminárium
Dráma- és színházelmélet, szeminárium
Az emberkép változatai az irodalomban, szeminárium
Vallás és irodalom, előadás
A gyász és a vigasztalás retorikája, előadás
Záródolgozati témavezetés, konzultáció
Doktori képzésben:
Retorika és irodalom az ókorban
Irodalomelméleti szakszeminárium
Régi magyar irodalmi PhD Műhely
Az egri Eszterházy Károly Főiskola Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén:
2006/2007 II. félév: Antik irodalom előadás nappali és levelező képzésben
2007/2008 II. félév: Antik irodalom előadás nappali és levelező képzésben
10.) Oktatás-fejlesztési tevékenység
2008. november – a Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet oktatási felelőse
2008 jan.-febr.: Pedagógus szakvizsgára felkészítő vallástudományi szakirányú továbbképzés akkreditálandó anyagának elkészítése
2007 – Részvétel a Szabad bölcsész alapszak oktatásában (Vallás és irodalom c. tárgy)
2007: Részvétel a Magyar nyelv és irodalom MA szintű tantervének kidolgozásában
2005: Részvétel a Magyar nyelv és irodalom BA szintű tantervének kidolgozásában
2005: Közreműködés a vallástudomány szakirány BA szintű tantervének kidolgozásában a Szabad bölcsész alapszak keretében
2003: Pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak vallástudomány specializációjának megszervezése (elfogadva)
2 2003: Vallástudomány szakirányú továbbképzési szak megszervezése (nem került előterjesztésre)
11.) Egyetemi közéleti tevékenység:
BTK Oktatási Bizottság tagja (2000-)
12.) Intézeti közéleti tevékenység
2008 nov.- oktatási felelős
2008 nov.- vezetőségi tag
13.) Tudományos közéleti tevékenység
Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, tagság
Ókortudományi Társaság, tagság
Magyar Patrisztikai Társaság, alapító tag, tagság
Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-nyíregyházi Csoport, megalapítás, elnök
MTA Klasszika-Filológiai Bizottság, köztestületi tagság
British School at Athens, tagság
Magyar Vallástudományi Társaság, tagság
DAB, Munkaközösség az európai kultúráért, tagság
14.) Tudományszervező tevékenység
2008. október 16.: a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportjának megalakítása, elnöke
2008. december 3.: a Magyar Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi Csoportja programjának szervezése
15.) Tudományos együttműködés
- a nemzetközi Nüsszai Gergely-kutatáshoz kapcsolódóan:
Konstantin Skouteris professzor (University of Athens, Faculty of Theology)
Boudewijn Dehandschutter professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Johan Leemans professzor (Katholieke Universiteit, Leuven)
Richard McCambly ocso atya (St Joseph Abbey, Spencer, Massachusetts, USA)
- szakmai kapcsolat a DRHE kollégáival
16.) Egyéb tudományos tevékenység
A DE Irodalomtudományok Doktori Iskolájának alapító tagja, törzstag
Részvétel PhD fokozatszerzésben (2008: opponens, Burai Erzsébet; 2008: házi vita felkért tagja, Kunkli Enikő; 2008: tartalék bizottsági tag, Soós Sándorné; 2007: bizottsági tag, Tasi Réka)
Részvétel habilitációs eljárásban (2007: bizottsági tag, Bugár M. István)
2003: óta folyamatos részvétel és rendszeres előadástartás a DE IDI régi magyar irodalmi alprogramjában, majd a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely munkájában
1999-2000: Részvétel a Mitologémák alakváltozatai c. tudományos projektben, Goretity József vezetésével
Egyéb szakmai munka
1990–2000: a magyar mint idegen nyelv oktatása (Debreceni Nyári Egyetem)
1986-1993: a magyar mint idegen nyelv oktatása (KLTE külföldi hallgatóinak, Debrecen)
TÉMAVEZETÉS
Doktorandusz neve
Képzés formája
Képzés ideje
Abszolutórium szerzésének éve
Fokozatszerzés éve
Disszertáció címe
Vattamány Gyula
nappali tagozatos
1998-2001
(Tóth Judit témavezetése: 1998/1999-es tanévben)
2001
2002
A túl(-)élő reménység: vázlat a sensus numinis retorikájáról
DR. TÓTH JUDIT KONFERENCIA-SZEREPLÉSEI
A konferencia címe
A konferencia helye
A konferencia éve
Az előadás címe
A MPT Debrecen-nyíregyházi Csoportjának programja
Nyíregyháza
2008. december 3. Szent Makrina mint az erényes élet példája Nüsszai Szent Gergely életrajzában
The Trinitarian Theology of Gregory of Nyssa int he Opera Minora. 11th International
Colloquium on Gregory of Nyssa
Tübingen-Freiburg, Németország 17-20 Sept., 2008 Interpretation and Argumentation in In illud: Tunc et ipse Filius
Magyar Patrisztikai Társaság VIII. konferenciája Kecskemét 2008. június 26-28. Érvelés és értelmezés az In illud: Tunc et ipse Filiusban
International Colloquium on Saint Augustine’s Sermones ad populum Turnhout, Belgium May 29-31, 2008 [megjegyzés: részvétel]
Magyar Patrisztikai Társaság 7. konferenciája
Kecskemét
2007
Egység és hagyomány Aranyszájú Szent János Meletioszról mondott dicsőítő beszédében
A reformáció kezdetei Magyarországon című konferencia a Magyar Tudomány Napja tiszteletére
Budapest, KGRE
2007. nov. 7-9.
A Szentírás-értelmezés kérdései Nüsszai Szent Gergelynél
Schola Europae. Európa értékei – értékek Európája című nemzetközi konferencia a
Magyar Tudomány Ünnepe keretében
Budapest – Piliscsaba – Debrecen
2007. nov. 20-24.
Házasság, szüzesség: a keresztény elkötelezettség paradigmái Nüsszai Szent Gergely műveiben
Filozófia és tudomány az ókorban című konferencia
Piliscsaba
2007 május 3-5.
Az eidosz fogalma Nüsszai Szent Gergely antropológiájában
Az 1950-es évek hatása a magyar ókortudományban című emlékülés
Debrecen
2006. okt. 25.
Brusznyai Árpád Homérosz-kutatásainak aktualitása
Magyar Patrisztikai Társaság
5. konferenciája
Kecskemét
2005
Hol van a Paradicsom? Az Édenkert „lokalizálása” Nüsszai Szent Gergely exegézisében
Magyar Ókortudományi Társaság 6. konferenciája
Budapest
2004
Az apokaliptika beszédmódjai
Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. Philosophy and theology of language. The 10th
Colloquium on Gregory of Nyssa
Nyssa
15th-18th September, 2004
[megjegyzés: részvétel]
Magyar Patrisztikai Társaság
4. konferenciája
Kecskemét
2004 június
Dichotómia vagy trichotómia? (Test, lélek, szellem Nüsszai Szent Gergely antropológiájában)
Magyar Patrisztikai Társaság
2. konferenciája
Kecskemét
2002
A biosz philoszophikosz eszménye Nüsszai Szent Gergely Makrina élete című művében
Magyar Patrisztikai Társaság
1. konferenciája
Kecskemét
2001
Apofatikus teológia Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében
International Summer School for Teachers of Classics
St Andrews, Skócia
31st July – 4th August, 2000
Teaching Ancient Greek in Hungary
Vallási- néprajzi konferencia
Szeged
2000
Az örökkévalóság történései (A Péter-apokalipszis túlvilágképe)
Vallási-néprajzi konferencia
Szeged
1996
Toposzok Szent Jeromos Hilarion élete című vitájában
DR. TÓTH JUDIT PUBLIKÁCIÓI
Dr. Tóth Judit publikáció
(A publikációkban a D. Tóth Judit nevet használom)

Az utóbbi öt év legfontosabb publikációi


2008: A klasszikus retorika elégtelensége a keresztény dicsőítésben. Eszmény- és közösségteremtés Nüsszai Szent Gergely Nagy Szent Baszileioszról mondott enkómionjában,
Megjelenés előtt az Új Hegyvidékben

2008: A házasság és a szüzesség mint a keresztény elkötelezettség példái Nüsszai Szent Gergely műveiben, Katekhón 14. szám = V. évf. (2008) 1. 59-72.

2007: Folyamatos vég. Tanulmányok és recenziók az apokaliptika és a szentek irodalmáról, Nyíregyháza: Örökségünk Kiadó, 2007.

2007: Az eidosz fogalma Nüsszai Gergely antropológiájában, Theologiai Szemle, 2007.

2006: Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben, Budapest: Kairosz Kiadó, 2006.Publikációk


1.) Könyv
Monográfia:
Test és lélek. Antropológia és értelmezés Nüsszai Szent Gergely műveiben (Catena.
Monográfiák 8), Budapest: Kairosz Kiadó, 2006, 320 oldal
Ism. Somos Róbert, 2007. január 26-án Budapest, KGRE Hittudományi Kar könyvbemutatója
- Somos Róbert: Megújuló patrisztika. Tóth Judit könyvének margójára, Debreceni Disputa, 2007. 4. 47-49.
- Jakab Attila: Tóth Judit: Test és lélek, Vigilia, 2007. 5. 396.
- Somos Róbert: Tóth Judit: test és lélek, Vallástudományi Szemle, 2006. 2. 264-269.

Tanulmánykötet:
Folyamatos vég. Tanulmányok és recenziók az apokalitika és a szentek irodalmáról, Nyíregyháza: Örökségünk Kiadó – Kairosz Kiadó, 2007, 208 oldal

Szerkesztett kötetek:
Oktatástechnológia és szakmódszertan. A kibővített egyetemközi oktatástechnológiai munkabizottság 5. ülése, Veszprém, OOTK, 1982, 164 oldal (Szerkesztés.)

XVII-XVIII. századi kalendáriumok a debreceni könyvtárakban (Régi Tiszántúli Könyvtárak), Debrecen, 1999, 175 oldal (Anyaggyűjtés, szerkesztés, mutatók.)
Ism.
- Szelestei Nagy László: XVII-XVIII. századi kalendáriumok a debreceni könyvtárakban, Magyar Könyvszemle 116. 1. (2000): 108-111.

2.) Tanulmány, cikk
Lexikoncímszavak:
a Magyar Katolikus Lexikon köteteibe, Szent István Társulat, Bp., 1993-:
Jókai Anna, Kudora Károly – megjelent; id. Toldy László, Tóth Sándor, Tóth-Szabó Pál, Török János, Venczel József, Viszota Gyula, Voinovich Géza, Zimándi Pius István, Zellinger Alajos – megjelenés előtt

Tanulmányok:
A Biblia oktatásának tapasztalataiból
In: Távlatok, 11. (1993. 3.) 347-352.

Hermasz „Pásztora” a kanonizálás folyamatában
In: Könyv és könyvtár, XVII.(1994) (!1996) 77-93. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei, 170.)

Toposzok Szent Jeromos Hilarion élete című vitájában
In: Motívumkutatás és mítoszkritika, Komparatisztikai tanulmányok, Szerk. Goretity József, Debrecen, 1998. 1-16.

Apokaliptikus testek és terek feminista módra. Tina Pippin könyvét olvasva
In: Studia Litteraria, Debrecen, 2001. 22-36.

Az erényes élet Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében
In: Műhely, 2001. 5. 22-27.

Apofatikus teológia Nüsszai Szent Gergely Mózes élete című művében
In: Studia Patrum, Szerk. Nemeshegyi Péter - Rihmer Zoltán, SzIT, Bp., 2002. 83-90.

Az örökkévalóság történései. A Péter-apokalipszis túlvilágképe
In: Idő és emlékezet. Tanulmányok az időről az ezredfordulón, Szerk. Barna Gábor, Kairosz Kiadó, Budapest, 2005. 35-47.

Hermeneutika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben
In: Theologiai Szemle, 48. 4 (2005): 203-214.

A biosz philoszophikosz eszménye Nüsszai Szent Gergely Szent Makrina élete című vitájában.
In: Studia Patrum. Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben, Szerk. Baán István –
Rihmer Zoltán, SzIT, Bp., 2007. 95-105.

Az eidosz fogalma Nüsszai Szent Gergelynél
In: Theologiai Szemle, 50. 2. (2007): 75-81.

Makrina jegyességei
In: Studia Litteraria, Debrecen, 2006 (2007). 7-27.

The Research of the Anthropology of Gregory of Nyssa in Hungary
In: Acta Classicába Universitatis Scientiarum Debreceniensis. XLIII (2007): 195-197.

Brusznyai Árpád Homérosz-kutatásainak aktualitása (Az 1950-es évek hatása a magyar ókortudományban. Két magyar ókorkutató sorsának és életének tanulságai: Brusznyai Árpád és Sarkady János emlékezete című emlékülésen előadása, 2006. október 25)
In: Debreceni Disputa, 2008. 1. 58-60.

A házasság és a szüzesség mint a keresztény elkötelezettség példái Nüsszai Szent Gergely műveiben
In: Katekhón 14. szám = V. évf. (2008) 1. 59-72.

A Szentírás-értelmezés paradigmái egykor és ma
In: Debreceni Disputa, 2008. 11-12. sz. 4-11. o.

A klasszikus retorika elégtelensége a keresztény dicsőítésben. Eszmény- és közösségteremtés Nüsszai Szent Gergely Nagy Szent Baszileioszról mondott enkómionjában,
In: Új Hegyvidék, 3 (2008) 1-4. 93-106.

Test, lélek és szellem kapcsolata Nüsszai Szent Gergely antropológiájában
Megjelenés előtt a Magyar Patrisztikai Társaság III-IV. konferenciájának kötetében


3.) Recenziók
George Every: Keresztény mitológia. Corvina, 1991. 143
In: Napló, 1991. 264. melléklet

Gregory C. Jenks: The Origins and Early Development of the Antichrist Myth. Berlin - New York, 1991, 416
In: Helikon, 40. 1994. 1-2. 228-229.

Bible Translation and the Spread of the Church the Last 200 Years. Leiden, 1992. 154
In: Helikon, 41. 1995. 1-2. 171-173.

Reginald Hyatte: The Arts of Friendship. The Idealization of Friendship in Medieval and Early Renaissance Literature. Leiden - New York - Köln, 1994. 249
In: Helikon, 41. 1995. 4. 518-520.

Peter Brown: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben. Bp., 1993. 202
In: Debreceni Szemle, IV. 1996. 1. 130-133.

John R. Porter: Studies in Euripides' Orestes. Leiden – New York – Köln, E.J. Brill 1994. 364
In: Helikon, 1996. 4. 569-571.

Dudith András könyvtára. Szeged, 1993. 207
In: Könyv és könyvtár, XIX. 1997. 70-73. (A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei, 171.)

A XIII. századi magyarországi vallásosság két forrása. (Árpád-házi Szent Margit legrégebbi legendája és szentté avatási pere: Boldog Margit élettörténete, Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről)
In: Irodalomtörténet, 1999. 4. 641-644.

Lobkowicz-kódex 1514.
In: Irodalomtörténet, 2000. 4. 596-599.

Classical Myth and Culture in the Cinema. Martin M. Winkler (Ed.) Oxford, 2001. 350.
In: Helikon, 2003. 3. 280-282.

A. Vakaloudi: Illnesses, curative methods and supernatural forces in the Early Byzantine Empire (4th-7th C.A.D.) Byzantion. 2003. 1. 172-200.
In: Klió, 2004. 2. 99-102

A. Goodman: Trajan and the origins of Roman Hostility to the Jews. Past and Present. 182
(Febr 2004) 3-29.
In: Klió, 2005. 3. 86-89.

Tárggyá váló történetek. (Bugár István szakrális képzőművészet szöveggyűjteményéről)
Szakrális képzőművészet az ókeresztény korban I-II., Szerk. Bugár István, Budapest, Kairosz, 2004.
In: Debreceni Disputa. Kulturális-közéleti folyóirat, 2005. 11-12. 79-82.

Történelem, földrajz, irodalom.
Recenzió az alábbi két tanulmányról:
J. N. Smith: The River Alpheus in Greek, Christian and Byzantine Thought (Az Aplheiosz-folyó a görög, keresztény és bizánci gondolkodásban), Byzantion. Revue Internationale des Études Byzantines, Tom. LXXIV (2004) Fasc. 2 pp. 416-432.
Zhang Xu-Shan: The Name of China and its Geography in Cosmas Indicopleustes (Kína neve és földrajza Koszmasz Indikopleusztésznél), Byzantion. Revue Internationale des études Byzantines, Tom. LXXIV (2004) Fasc. 2 pp. 452-462.
In: Klió 15. 1. (2006): 95-98.

Sághy Marianne: Isten barátai. Szent és szentéletrajz a késő antikvitásban (Catena. Monográfiák 7.). Budapest: Kairosz Kiadó, 2005.
In: Katekhón 3. 1 (2006): 146-151.

Az Íliász első bizánci kommentárjáról
Ismertetés Pilippomaria Pontani: The First Byzantine Commentary on the Iliad: Isaac Porphyrogenitus and his Scholia című tanulmányáról, Byzantinische Zeitschrift, 99. Band (2006) Heft 2. pp. 551-596.
In: Klió 16. 4. (2008): 30-35.

Koszmosz és theosz
Kozmikus teológia. Források a görög filozófia istentanához a kezdetektől a kereszténység színrelépéséig. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta, és a másképp meg nem jelölt szövegeket fordította Bugár M. István. (Kultusz és Logosz) Kairosz Kiadó, Bp., 2005.
Megjelenés előtt a Vulgóban

4.) Kisebb tudományos közlemények
Fordítás:
Geoffrey Wansel: Teréz anya hetvenöt éves
In: Vigilia, 1985. 11. 927.

Konferencia-beszámolók:
Korai szerzetesség − elmélet és gyakorlat. Beszámoló a Magyar Patrisztikai Társaság II. tudományos konferenciájáról
In Ókortudományi Értesítő 10 (2002): 30-32.

A Magyar Patrisztikai Társaság IV. konferenciája
In Ókortudományi Értesítő 14 (2004): 26-28.

A nyelv filozófiája és teológiája. Beszámoló a 10. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferenciáról.
In Katekhón. Keresztény teológiai, filozófiai és kulturális folyóirat 2. 3 (2005): 392-400.

A Magyar Patrisztikai Társaság V. konferenciája
In Ókortudományi Értesítő 16 (2006): 18-19.

Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája
In Vallástudományi Szemle 2 (2006) 2. sz. 235-237.

A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája
In Ókortudományi Értesítő 17 (2007): 29.

A Magyar Patrisztikai Társaság VII. konferenciája
In Ókortudományi Értesítő

Nüsszai Szent Gergely szentháromságtani teológiája (11. nemzetközi Nüsszai Szent Gergely-konferencia, 2008. szeptember 17-20., Tübingen-Freiburg)
Közlésre elfogadva a KatekhónbaDr. Tóth Judit

Debrecen, 2008. december 31.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!