Keresés ebben a blogban

2010. április 6., kedd

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A "Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás" szakmai támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
A "Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás" szakmai
támogatására
Kódszám:
TÁMOP-3.3.6 C/10/01

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél és háttér információ
A pályázat keretében megvalósuló "Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás" program alapvető célja, hogy - egy új tanulási forma közoktatási intézményekbe történő bevezetésével - segítse a végzettséggel nem rendelkező, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokat a középfokú végzettség megszerzésében, illetve a munkaerő-piaci elhelyezkedésüket támogató OKJ-s képzés elvégzésében.
A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás (KÁF) program tanulói célcsoportja esetében a hátrányok halmozottan jelentkeznek, ami nemcsak az alapkompetenciák (olvasás, szövegértés) hiányát, hanem a munkakultúra, a megfelelő kommunikációs technikák, az érdekérvényesítés hiányát is jelentik. Az iskolarendszerű oktatás jelenleg nem kínál megfelelő lehetőségeket, a képzések önmagukban nem hatékonyak a különböző hátrányokkal és tanulási problémákkal küzdő fiatalok számára.
A KÁF program kapcsolódik a Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritásának keretében meghirdetett egyéb konstrukciók célkitűzéseihez, azaz, hogy új - tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló - tanulásszervezési eljárások alkalmazását segítse elő a közoktatásban, amelyek korábban nem, vagy csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű célcsoport tagjai sikeresen elvégezhessék tanulmányaikat.
A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás program a képzés foglalkoztatási elemmel való összekapcsolásán keresztül kínál fel alternatív tanulási útvonalat a hátrányos helyzetű, formális iskolarendszerből lemorzsolódott fiatal felnőttek számára, folyamatos szakmai támogatás biztosításával, továbbképzésekkel teszi képessé az egyes intézményeket és pedagógusaikat arra, hogy a tanulás világától már eltávolodott tanulókat újból, és eredményesen be tudják vonni az oktatásba.
A Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás program keretén belül három konstrukció kerül meghirdetésre.
A TÁMOP 3.3.6.B pályázati komponensben várhatóan 200 intézmény kerül kiválasztásra, melyek vállalják, hogy bevezetik a KÁF programot (ezen konstrukció megjelenésének tervezett időpontja 2010. második negyedéve). Az automatikus pályázat keretében az intézmények két pedagógiai asszisztens jelölt, illetve a velük foglalkozó két mentor tanár foglalkoztatására pályáznak.
Az intézményi kör elsősorban közoktatási (óvoda, általános iskola, szakiskola stb.), valamint közművelődési (múzeum, könyvtár stb.) intézményekből áll. A program országos lefedettsége előreláthatólag nem lesz egyenletes, a leszakadó, hátrányos helyzetű régiókban, kistérségekben erősebb pályázói aktivitás várható.
A TÁMOP 3.2.1/2/A kiemelt program (projektgazda: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a továbbiakban: OFI) a modell intézményi bevezetését, megvalósulását módszertani központként nyújtott szolgáltatásokkal (szakmai háttéranyagok készítése, kutatások, képzések a foglalkoztatottak, intézményvezetők számára) támogatja.
Ezen túlmenően szükség van egy rugalmas, az intézményi elvárásokhoz, egyedi igényekhez igazodni képes szakmai támogató szervezetre, amely a program végrehajtása során a helyi igényekre reagálva, folyamatosan és rendszeresen rendelkezésre áll, mely jelen, TÁMOP 3.3.6.Ckonstrukció keretében kerül kiválasztásra.
A szakmai támogató szervezetek szükség esetén menedzsmenttámogatást is biztosítanak, már a pályázati időszak során is, ezzel is segítve az eredményes, hatékony és szabályos projektvégrehajtást.
Részcélok
A KÁF program megvalósulása érdekében szakmai háttértámogatás biztosítása - a kiemelt programmal együttműködve - a programba bekapcsolódó intézmények számára, melynek révén intézményi és szervezeti működésbeli változások indulnak el:
- Cél a KÁF programot bevezetni kívánó intézmények felkutatása, tájékoztatása, segítése a pályázatírás során.
- Cél, hogy a KÁF programot megvalósító intézmények a megvalósítás során felmerülő problémáikat, nehézségeiket kezelni tudják a szakmai szolgáltató szervezet segítségével.
- Cél a program országos ismertségének növelése.
- Cél, hogy az intézményekkel és a szakmai résztvevőkkel történő folyamatos együttműködés révén megerősödjön a modell intézményi működtetése.
- Cél, hogy olyan előítéletkezelő és konfliktuskezelő tréningek kerüljenek kidolgozásra, melyek segítik az intézményvezetőket és a pedagógusokat a program megvalósítása során a problémák önálló kezelésében.
Cél az intézmények közötti horizontális kapcsolódás, hálózatos működés és tapasztalatcsere megszervezése, támogatása.
Rendelkezésre álló forrás
A TÁMOP-3.3.6C/10/01 számú konstrukció keretében a rendelkezésre álló teljes keretösszeg 415 000 000 forint.
A projekt lebonyolítása során a pályázati kiírás rendelkezésre álló keretösszegéből a Közép-magyarországi régióban 13%, azaz 53 950 000 forint támogatás kerül felhasználásra a Társadalmi Megújulás Operatív Programban rögzített arányosítás alapján.
A konstrukció keretében átjárhatóság alapján ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz legfeljebb 41 500 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Egyház, egyházi intézmény (KSH 55)
- Alapítvány (KSH 56)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
- Egyesület (KSH 52)
Jelen kiírás keretében nem pályázhatnak forprofit gazdasági társaságok, kivéve azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek nonprofit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt.
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem nyújthatnak be pályázatot.
Méret
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
C1. Támogatható tevékenységek köre
1. Projektgenerálás
- A TÁMOP 3.3.6.B pályázati kiírás pályázói körének felkutatása Magyarországon, és a döntéshozatalban résztvevő helyi szakemberek megkeresése, tájékoztatása a Képzésbe Ágyazott Foglalkoztatás programról.
2. Adminisztratív, menedzsment támogatás:
- A projektvégrehajtás során hatékony szakmai segítség biztosítása a TÁMOP 3.3.6 B számú konstrukció nyertes pályázói számára, annak érdekében, hogy a pályázatban megfogalmazott célok, indikátorok teljesüljenek.
- A projekt megvalósítás során folyamatos tanácsadás és menedzsment támogatás a TÁMOP 3.3.6 B számú konstrukció nyertes pályázói részére a támogatás határidőre történő elszámolása, a szakmai beszámolók rendben történő benyújtása érdekében.
3. Kommunikációs tevékenység
- A KÁF program szakmai és országos ismertségének növelése a projektgenerálás során, a megvalósítandó projekt céljának, tevékenységeinek és eredményeinek külső és belső kommunikációja.
- Honlap, hírlevél (havonta) működtetése.
4. Szakmai támogatás/szakértői hálózat működtetése:
- Folyamatos együttműködés a kiemelt projekt (TÁMOP 3.2.1.A és a folytatását képező TÁMOP 3.3.6.A) megvalósítójával, és egyeztetés szakmai kérdésekben.
- Szakmai háttértámogatás biztosítása a potenciális pályázói körnek a pályázat benyújtásához és végrehajtásához.
- Elektronikus támogató szolgáltatások kifejlesztése (adatbázis készítése, információs és menedzsment támogatás működtetése), működtetése.
- Előítéletkezelő (30 órás) és konfliktuskezelő tréning (30 órás) képzési anyagának kidolgozása és akkreditálása, és ezen képzések megtartása a célcsoportot jelentő TÁMOP 3.3.6.B nyertes intézményei tantestületének (pedagógus továbbképzés formájában) számára.
- Konzultációs nap (intézményi tanácsadás) biztosítása a TÁMOP 3.3.6.B nyertes intézményei számára folyamatosan a projektmegvalósítás során minimum havi egy alkalommal. A konzultációs nap szakmai tartalmát a kiemelt projekttel kötött együttműködési megállapodás (Lásd B6. 2. pont Egyéb feltételek) tartalmazza.
- A program során szakmai anyagok készítése:
- hazai tapasztalatok és jó gyakorlatok összegyűjtése (továbbfoglalkoztatási, munkaerő-piaci szempontból)
- hatásvizsgálat készítése az általa megtartott képzések eredményeiről (a konfliktus, illetve az előítéletkezelő módszerek beépülése a mindennapi gyakorlatba). A tanulmányok megjelentetése a program honlapján a résztvevők, valamint a széles nyilvánosság részére.
- Együttműködések, hálózatos működés kezdeményezése és segítése.
Tapasztalatcsere, az egymástól való tanulás lehetőségének biztosítása a programot megvalósító iskolák között workshopok formájában.
- Dokumentációs rendszer vezetése és adatbázis létrehozása a szervezet által ellátott nyertes intézményekről, melynek részét képezi:
- az intézményekkel létesített minden egyes kapcsolatfelvétel, tevékenység bemutatása intézménylátogatási naplóban történik, mely információk hitelességét az intézményi pályázó projektmenedzsere ellenjegyzésével biztosítja minden tárgyhónap végén és a PEJ részét képezik
- a szakmai munka tudatosságára, átgondoltságára, tervezésére, reflexiójára vonatkozó információk (problémák, előrehaladás stb.)
- adatbázis a szakmai támogatásban részesített intézményekről
A tevékenységek megjelölésével a pályázó köteles benyújtani egy minimum 20, maximum 25 oldalas részletes szakmai projekttervet a segédletben (19. számú melléklet) foglalt szempontok alapján.
Tájékoztatás, nyilvánosság
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő V. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott "Arculati Kézikönyvben" szereplő "C" típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a "D" típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának.
Projekt területi korlátozása
Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli, végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel formátumban történő CD/DVD-re másolását jelenti
A pályázatot, a csatolandó mellékletekkel együtt 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 3 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.3.6 C/10/01.
Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari J. u. 5.
Kérjük, hogy a CD lemezen és annak tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-3.3.6.C/10/01), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott pályázati adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú pályázati adatlap, és a melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2010. április 1-jétől 2010. május 31-ig lehetséges, személyesen vagy postai úton, legkésőbb 2010. május 31-i postai bélyegzővel adható postára. A személyes benyújtás legkésőbbi időpontja 2010. május 31. A postán feladott pályázatoknál a pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu/ honlapról tölthetők le. További felvilágosítás a 06 40 638 639 számon, a http://www.nfu.hu/ honlapon, illetve írásban az nfu@nfu.gov.hu e-mailcímeken kapható.


Pályázati felhívás
Pályázati útmutató
Pályázati adatlap
Útmutató pályázati adatlap kitöltéséhez
4.melléklet_ESZA_Elszámolható_Költségek_Általános_Útmutató
5.melléklet_ERFA_Elszámolható_Költségek_Általános_Útmutató
6_sz_melléklet_Koltsegvetesi_specifikació
7_sz_meléklet_Részletes_költségvetés
8_sz_melléklet_Költségvetés_szöveges_indoklás_sablon
9_sz_melléklet_eselyegyenlosegi_utmutato
10_melléklet_Útmutató a Fenntartható Fejlődéshez
11_sz_melléklet_Támogatási_szerződés_minta
12.sz._melléklet__Kedvezményezettek_tájékoztatási_kötelezettségei_című_útmutató
13.sz._melléklet_Arculati_kézikönyv_ÚMFT_kedvezményezettek_számára_című_útmutató
14.sz_melléklet_Önéletrajz_sablon
15_melléklet_Közzétételi_kérelem
16._sz._TÁMOP336C_fenntartó_támogató_nyilatkozata
17.sz._melléklet__Útmutató_az_értéket_a_pénzért_elvről
18.sz._melléklet_Gazdálkodási_formakód_lista
19_sz_melleélet_Szakmai_Projekterv_sablon
20_sz_melleklet_egyuttmukodesi_megallapodas_minta
21_sz_Fehatalmazó levél_minta_final
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kérlek, hogy csak etikusan és nyomdafestéket tűrően írj a bejegyzésekhez megjegyzést!